Política de gestió de residus

Gestió dels residus sanitaris

Es tracta de residus especials per als quals s’han d’observar mesures de prevenció en la recollida, l’emmagatzematge, el transport i la disposició de rebuig, tant dins com fora del centre generador, atès que poden comportar un risc biològic per a la salut laboral i pública.
En aplicació del reglament del Govern pel qual es regula la gestió d’aquests residus (Decret del 17/01/2007), al SAAS s’han generat i controlat degudament les quantitats següents:

Veure taula regulació de la gestió de residus

CONCEPTE 2012 2013 %
Residus Grup III. Deixalles infeccioses i material punxent (contenidors de 60 litres) 3.894 3.385 -13,1
Residus Grup IV. Citostàtics i material emprat (contenidors de 60 litres)
Inclou els contenidors dels Centres d'Atenció Primària
367 309 -15,8

Als Centres d’Atenció Primària s’han generat les quantitats següents de residus del Grup III:

Veure taula regulació de gestió de residus dels Centres d’Atenció Primària 

CONCEPTE 2012 2013 %
Residus Grup III. Deixalles infeccioses i material punxent (contenidors de 60 litres) 78 55 -29,5

Informació facilitada per la direcció d'Atenció Primària

Altres residus perillosos

Aquests residus de naturalesa diversa generats en activitats sanitàries són aquells que no són específics de les activitats sanitàries però que estan subjectes a tractaments especials, des del punt de vista sanitari i mediambiental. Al SAAS s’estan recollint àcids, olis, aerosols, reactius, fluorescents, radiografies i piles. Aquests residus posteriorment són recollits per una empresa externa, que s’ocupa d'eliminar-los. De tots aquests residus, es disposa d’un registre de quantitats recollides.

Veure taula altres residus perillosos

RESIDUS RECICLABLES 2012 2013 %
Vidre 60,8 m3 53,2 m3 -12,5
Plàstic i fèrrics 952,64 m3 952,64 m3 -