Gestió de Cobraments

El servei de Gestió de Cobraments és el responsable de gestionar la reclamació de les factures impagades pels usuaris del SAAS.
El personal adscrit a aquest servei realitza diverses actuacions relacionades amb la reclamació de les factures, com les comunicacions per carta o bé telefònicament, per informar o recordar a l'usuari l'import del deute pendent i, finalment si escau, passar a la reclamació judicial. També col·labora amb els serveis de Facturació i Comptabilitat per tramitar la cancel·lació dels cobraments i la gestió de reemborsament de la CASS als pacients.
Cal destacar, en les gestions que realitza aquesta àrea de gestió, la col·laboració amb els serveis de Treball Social de l’hospital, dels centres d’atenció primària, del Centre de Salut Mental i del centre sociosanitari. S’ha de remarcar que aquestes gestions s’han vist incrementades considerablement per la situació de crisi econòmica i social actual.

Activitat

L’any 2013 la facturació corresponent a pacients privats ha suposat un import total de 9.626.829,51 €; el 31 de desembre de 2013 s'ha cobrat 8.876.923,44 €.

A continuació detallem un comparatiu dels anys 2012 i 2013.

Veure taula comparatiu dels anys 2012 i 2013

  2012 2013
Import total facturat 10.037.820,57 € 9.626.829,51 €
Import total pendent 880.430,72 € 749.906,07 €

Per tant, l’any 2013 la ràtio de morositat a final d’any és del 7,79 %, gairebé un punt per sota del 2012.

Veure taula Comparatiu ràtio de morositat

2012 Ràtio morositat. Pendent el 31/12/12 (%) 8,77
2013 Ràtio morositat. Pendent el 31/12/13 (%) 7,79
Diferència (%) 0,98

Durant el període 2013 i fins al 10 de març de 2014 s’ha cobrat un import de 361.665,75 € del pendent de 2012 el 31/12. Per tant, resta pendent de cobrament de l’exercici 2012 de pacient privats un import de 518.764,86 €, que corresponen al 5,17 % del total facturat.

L’import pendent de l’any 2013 (el 10 de març del 2014) desglossat per unitats organitzatives és el següent:

Veure taula Import pendent de l’any 2013

Unitat organitzativa Import pendent(€)
CENTRE HOSPITALARI ANDORRÀ 691.218,52
CENTRE DE SALUT MENTAL 30.303,93
CENTRE SOCIOSANITARI 9.329,50
SERVEIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 9,926,77
SERVEI D'INFORMACIÓ AL VIATGER 249,57
SERVEI DE REVISIONS MÈDIQUES 112,18
TRANSPORT SANITARI 42.836,90
TOTAL 746.857,39

L’import de les factures impagades gestionades pel servei de Gestió de Cobraments eñ 2013 ha estat de 4.070.064,98 euros. D’aquest import, 749.906,07 € han quedat pendents de cobrament, el 18,42%.

De l’exercici anterior, s’ha passat a clients de dubtós cobrament (morosos) 515.683,25 €.

Aquests clients de dubtós cobrament es desglossen de la manera següent:

Veure taula de clients de dubtós cobrament

PACIENTS IMPORT DEL DEUTE TOTAL EUROS
12 Més de 5.000 € 144.009,92
66 Més de 1.000 € i menys 5.000 € 129.192,04
1319 Menys de 1.000 € i mé de 30 € 228.836,99
1264 Menys de 30 € 16.683,36
105 Creditors -3.039,06
2.766   515.683,25

Cal fegir que aquest any s’han donat definitivament com a incobrables 256.810,22 €, corresponents a factures anteriors al 2008.