Junta Facultativa

La Junta Facultativa està presidida pel director mèdic i hi assisteix la direcció d’Infermeria amb veu i vot. La resta de membres són els càrrecs facultatius, inclosos els caps de servei i els caps d’equip d’atenció especialitzada que la direcció mèdica designi, i dos metges més escollits pel Consell de Metges. La composició de la Junta Facultativa pot ser modificada per la direcció mèdica, en funció de les necessitats i actuant sobre els càrrecs designats per l’esmentada direcció mèdica.
La Junta Facultativa es reuneix, com a mínim, amb periodicitat mensual i almenys dues vegades l’any amb el director general.

Integrants 2013

Francesc AROLES
Mercè Avellanet
Lluís Call
Hugo Caffaratti
Carme Curcó
Guillem de Celis
Sofia Echeverri
Elvira Gea
Josep Gómez
Glòria González
Carles Llebaria
Antoni Margarit
Manuel Medina
Josep M. Muñoz
Joan Obiols
Marc Pascual
Antoni Pérez
Àngel José Seara
Director assistencial
Cap del servei de Rehabilitació
Cap d’EAE d’Anestèsia i Reanimació
Cap d’EAE de Cirurgia General i Especialitats Quirúrgiques
Directora d’Infermeria del CHA
Cap d’EAE de Medicina Interna i Especialitats Mèdiques
Cap d’EAE de Ginecologia i Obstetrícia
Cap del servei de Farmàcia
Cap del servei d’Urgències
Membre del secretariat del Consell de Metges
Gestor del servei d’Anatomia Patològica
Cap de la Unitat de Cures Intensives
Cap d’EAE de Pediatria i Neonatologia
Cap d’EAE de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Cap de l’EAE de Salut Mental
Membre del secretariat del Consell de Metges
Cap del servei de Laboratori Clínic
Cap del servei de Diagnòstic per la Imatge