Atenció a l'Usuari

L’objectiu principal d’aquest servei és ser el punt de referència a disposició dels usuaris per detectar i donar resposta a qualsevol distorsió/necessitat que es pugui presentar durant la seva estada hospitalària.

Activitat

L’any 2013 s’ha seguit acompanyant a l’habitació tots els pacients d’ingrés programat i se'ls han donat totes les explicacions bàsiques del funcionament de l’Hospital. Aquest acompanyament també serveix per donar-nos a conèixer per a qualsevol requeriment que puguin necessitar durant l’estada hospitalària. Quan els ingressos tenen lloc fora de l’horari de cobertura d’aquest servei, que ara és de dilluns a divendres de 7 a 20 hores de manera ininterrompuda, també se’ls visita posteriorment per si necessiten alguna cosa.

El quadre següent desglossa el nombre total de pacients acompanyats a l’ingrés així com els visitats posteriorment. Els pacients que no es visiten són els següents:

Veure taula nombre total de pacients acompanyats a l’ingrés així com els visitats posteriorment

  Acompanyats a l’ingrés o visita al cap d’una hora com a màxim Visitats posteriorment TOTAL
6 hores 6-12 h. 12-24 h. 24-48 h. + 48h.
2012 1.711 1.099 765 1.350 583 425 5.933
28,8% 18,5% 12,9% 22,8% 9,8% 7,2% 100%
2013 2.601 889 728 692 439 370 5.999
43,4% 14,8% 12,1% 11,5% 7,3% 6,2% 100%

També s’han efectuat visites de seguiment als pacients ingressats de llarga estada. Aquestes visites posteriors es realitzen quan les estades superen els 15 dies i es van repetint de forma periòdica per tal de valorar els possibles suggeriments o reclamacions que puguin aportar i per garantir un seguiment en l’atenció. Cal dir que la valoració és positiva i que els pacients agraeixen molt aquest servei.
Igualment, s’ha instaurat de manera regular la visita als pacients que ingressen a planta després d’haver estat a l'UCI (com ja s’ha dit, mentre estan en aquest servei no es visiten).

Comparatiu 2012-2013

El 86,1% dels ingressos programats en dies laborables han estat acompanyats en el moment d’ingressar o bé en l’hora següent i se’ls ha pogut donar la informació en el mateix moment (el 2012 eren el 60,7%). Aquest increment és fruit de l’ampliació de l’horari d’atenció al públic (l'inici del servei és a les 7 hores; abans era a les 8 hores), la qual cosa ha implicat que es pot acompanyar els pacients que ingressen a partir de les 7 hores del matí.
Els ingressos urgents en dies laborables han estat visitats dins de les 18 hores després de l’ingrés, en el 87% dels casos (l’any 2012 eren el 78,6%) i el 8,1% han estat visitats 48 hores després de l’ingrés.

El 6,1% dels ingressos totals han estat visitats més de 48 hores després de l’ingrés. En alguns casos, aquesta tardança és deguda al fet que el pacient ingressa primer a l'UCI i posteriorment passa a la planta, que és quan se’l pot visitar; d'altres vegades és a causa de diferents festius consecutius (sense cobertura del servei). També s’inclouen en aquest grup els pacients que per causes mèdiques no es poden visitar a l’ingrés (aïllaments, intervenció quirúrgica, deteriorament de l’estat del pacient…).

Resultats dels qüestionaris d'hospitalització

En el moment de l’ingrés es lliura a tots els pacients un qüestionari per copsar la seva opinió en ser donats d’alta. De tots els ítems que es demanen, en aquesta memòria es destaquen els resultats que fan referència a atenció mèdica, atenció d’infermeria, restauració, neteja, temps d’ingrés i atenció hospitalària global.
Dels pacients donats d’alta l’any 2013, un 9% ha omplert el qüestionari (l’any 2012 erem un 11 % i l’any 2011, un 12%).

Ingressos any 2012: 7.821 – Ingressos any 2013: 8.038
(segons dades facilitades pel servei d’Informàtica)

Veure gràfic Atenció mèdica

Veure gràfic Atenció d'infermeria

Veure gràfic Servei de neteja

Veure gràfic Servei de restauració

Veure gràfic Temps d'ingrés

Veure gràfic Atenció hospitalària global

Agraïments

Veure taula comparatiu dels agraïments rebuts

COMPARATIU 2012 2013 %
Nombre d'enquestes en què consten agraïments 214 172 -19,6
Agraïments generats 317 221 -30,3

Les enquestes d’hospitalització poden contenir diversos agraïments dirigits a col·lectius diferents. Es desglossen els agraïments per servei o per àrea (infermeria, mèdica) en funció del que ha expressat el pacient.

Veure taula dels agraïments desglossats per àrea o servei

Àrea / Servei 2012 2013 %
ÀREA D'INFERMERIA 119 94 -21
Servei Maternitat 28 25 -11
Servei Cirurgia 10 19 90
Servei Medicina Interna 16 13 -19
COT 15 11 -27
Servei Pediatria 13 10 -23
Servei de Bloc Quirúrgic 5 3 -40
Portalliteres 1 - -
Urgències 16 8 -50
UCI 5 1 -80
No s’especifica servei 10 4 -60
ÀREA MÈDICA 81 42 -48,1
Bloc Quirúrgic 1 1 -
COT 14 11 -21
Medicina Interna 16 12 -25
Cirurgia 7 4 -43
Ginecologia 9 5 -44
Pneumologia 1 1 -
Anestesiologia 7 4 -43
ORL 2 - -
Pediatria 4 1 -75
UCI 2 - -
Urgències 13 1 -92
Altres serveis 3 1 -67
No s’especifica servei 2 1 -50
SERVEI DE RADIOLOGIA 2 0 -
SERVEI DE REHABILITACIÓ 1 2 100
SERVEI DE SALUT MENTAL 2 1 -50
SERVEI DE L'UCI 17 12 -29
SERVEI D'URGÈNCIES 8 5 -37
GENERALS 60 54 -10
ADMINISTRACIÓ 4 - -
NETEJA 8 3 -62,5
RESTAURACIÓ 6 6 -
SERVEI D'ATENCIÓ A L'USUARI 7 - -
ALTRES 2 2 -
TOTAL 317 221 -30%

També s’ha rebut 1 agraïment pel Servei de Salut Escolar i 3 agraïments dirigits al Centre Sociosanitari El Cedre, a més de 45 agraïments publicats a la premsa, per l’atenció rebuda a l’Hospital.

Suggeriments de millora

Veure taula comparatiu dels suggeriments rebuts

COMPARATIU 2012 2013 %
Nombre d'enquestes en què consten suggeriments 286 206 -28
Suggeriments generats 395 264 -33

Les enquestes poden contenir diversos suggeriments, dirigits a col·lectius diferents.

Veure taula dels suggeriments desglossats per col·lectius

Suggeriments de millora 2012 2013 %
ADMINISTRACIÓ 7 1 -86
Tracte personal 3 - -
Tràmits 4 1 -75
ALTA MÈDICA 15 16 6,7
Massa temps d’espera 15 16 -
ATENCIÓ D’INFERMERIA 41 21 -48,8
Tracte personal 12 9 -25
Atenció infermeria 17 4 -76,5
Manca informació 6 1 -83,3
Altres 7 7 -
ATENCIÓ MÈDICA 15 12 -20
Atenció mèdica 4 5 25
Manca informació 5 4 -20
Temps d’espera 1 - -
Tracte personal 2 3 50
Altres 3 - -
ATENCIÓ A L’USUARI 54 5 -90,7
Més prestacions (Wi-Fi, quiosc, llibres, jocs…) 46 3 -93,5
Manca d’informació a l’ingrés 3 - -
Altres 3 2 -33,3
CLIMATITZACIÓ 16 8 -50
Massa calor / poder obrir les finestres 15 6 -60
Altres 1 2 100
EQUIPAMENT HOSPITALARI 15 28 86
Mobiliari deteriorat 2 10 400
Llits habitació incòmodes (pacient i acompanyant) 1 6 500
Equipament cambra de bany 1 3 200
Demanda de banyera per al part (dilatació) 8 4 -50
Altres 3 5 66,7
HORARIS DE VISITA 2 1 -50
Més restriccions 1 1 -
Allargar l’horari (UCI) 1 - -
IDIOMA 11 5 -54,5
No s’utilitza el català 8 4 -50
Altres 3 1 -66,7
INSTAL·LACIONS 3 2 -33,3
MANCA D’INFORMACIÓ 3 2 -33,3
MANCA DE SILENCI 32 24 -25
MANTENIMENT 19 17 -10,5
Deficiències cambra de bany 2 - -
Comandaments trencats 3 1 -66,7
Manteniment general 15 16 6,7
NETEJA 14 13 -7,1
Neteja insuficient 13 13 -
Altres 1 - -
ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 23 7 -69,5
Manca de coordinació entre serveis o estaments 3 2 -33,3
Desacord amb les normes 10 2 -80
Massa temps d'espera 3 - -
Possibilitat d'acompanyant en cas de cesària 2 1 -50
Altres 5 2 -60
PRESTACIONS SANITÀRIES 4 - -
Possibilitat de donar el cordó 2 - -
Altres 2 - -
RESTAURACIÓ 32 35 9,4
Qualitat del menjar 9 9 -
Poca varietat 4 1 -75
Massa quantitat 4 3 -25
Menjar fred 2 4 100
Esmorzars/berenars no adequats 3 6 100
No han servit el menú demanat 3 1 -66,7
Menús no adequats 1 2 100
Suggeriments sobre la cafeteria 2 6 200
Altres 4 3 -25
TARIFES 46 41 -10,9
Parking 11 10 -9,1
TV 29 23 -20,7
Wi-Fi 6 8 33,3
TV 9 9 -
Sobre el funcionament 9 9 -
URGÈNCIES 9 8 -11,1
Temps d'espera excessiu 3 7 133,3
Atenció no adequada 2 - -
Manca d'informació 2 - -
Altres 2 1 -50
WI-FI - 5 -
Funcionament - 5 -
Suggeriments diversos 23 4 -82,6
TOTAL 395 264 -33

S’ha rebut també un suggeriment provinent d’un usuari del Centre d’Atenció Primària, en què manifestava tenir problemes per obtenir hora per al programa maternoinfantil.

Queixes dels usuaris

L’any 2013 s’han rebut 88 cartes de queixa (2 menys que el 2012). Totes han estat valorades i contestades.

Veure taula de queixes dels usuaris realitzades per carta

COMPARATIU 2012 2013 %
Àrea mèdica 18 21 16,7
Cardiologia 1 - -
Cirurgia 1 1 -
Ginecologia 2 2 -
Neurologia - 1 -
Pneumologia 1 - -
Oncologia 1 1 -
Traumatologia 8 12 50
Medicina Interna 2 1 -50
Pediatria 1 2 100
Altres 1 - -
Àrea d’infermeria 7 6 -14,3
Bloc Quirúrgic - 1 -
Hospital de Dia - 3 -
Medicina Interna 3 1 -66,7
Oncologia 1 - -
Pediatria 1 - -
Traumatologia - 1 -
Urgències 2 - -
Administració 2 2 -
Confusió identificació - 1 -
Espera tràmits burocràtics repatriació 1 - -
Tracte 1 1 -
Consultes externes 9 6 -33,3
Direcció econòmica 7 3 -57,1
Desacord factura 7 3 -
Farmàcia 6 8 33,3
No reemborsament medicaments (CASS) 6 6 -
Altres

2 -
Instal·lacions (no adaptades) 1 1 -
Objectes perduts malmesos / robats 1 - -
Organització 1 3 200
Pediatria a Urgències 7 4 -42,9
Temps espera 5 - -
Atenció 2 4 100
Radiologia 3 - -
Rehabilitació - 2 -
Tarifes excessives pàrquing - 3 -
Salut Mental 4 1 -75
Urgències 14 20 42,9
Atenció dispensada 7 11 57,1
Temps espera 2 1 -50
Diagnòstic 4 6 50
Altres 1 2 100
Altres 10 8 -20
TOTAL 90 88 -2,2

Veure taula de queixes d'altres serveis del SAAS

QUEIXES D'ALTRES SERVEIS DEL SAAS 2012 2013 %
Centre Sociosanitari El Cedre 3 - -
Centres d'Atenció Primària 5 4 -20

Queixes verbals transmeses al Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Hospital

Són aquelles queixes verbals o telefòniques que finalment no han generat cap queixa escrita però que igualment es registren i comptabilitzen. Es procura donar resposta a totes.

Veure taula de queixes verbals o telefòniques

CONCEPTE 2012 2013
Administració 4 4
Atenció d'infermeria 4 6
Atenció mèdica 5 12
Bloc Quirúrgic (anul·lació intervenció o temps espera) 1 3
Consultes externes 21* 12*
Desaparició objectes 2 18
Facturació (no conforme factura) 10 4
Hospitalització 7 3
Organització/coordinació - 11
Radiologia 2 2
TV (funcionament) 34 34
Urgències/transport sanitari 4 8

* Majoritàriament són queixes referents a dificultats per contactar amb les consultes i espera per aconseguir hora de visita.

Des del Servei d’Atenció l’Usuari també es dóna resposta a les demandes d’ajut per contractar el servei de TV (38 aquest any 2013) i també el de Wi-Fi (20 demandes); d'altra banda, també es gestionen amb l’empresa subcontractada les possibles deficiències de funcionament dels aparells.

Altres demandes

L’any 2013 s’han produït les demandes següents, a les quals s'ha donat resposta:

Veure taula d'altres demandes

CONCEPTE 2012 2013 %
Perruqueria 43 34 -21
Podologia 41 28 -31,7
Servei religiós 3 4 33
Necessitat de traductors 23 21 -8,7
Demanda de documentació* - 28 -

*Alguns usuaris s'adrecen al servei perquè se'ls pugui enviar resultats clínics, informes... (són majoritàriament persones de fora d'Andorra). Aquestes demandes són cada vegada més freqüents.

Canvis de metge tractant

El Servei d’Atenció a l’Usuari també gestiona les demandes d’aquelles persones que, per diferents motius, sol•liciten un canvi de metge tractant.

Veure taula de les especialitats on hi ha hagut demanda de canvi de metge tractant

ESPECIALITAT 2012 2013 %
Cirurgia 6 4 -33
COT 7 8 14,3
Ginecologia - 1 -
Medicina Interna 2 - -
Pneumologia 2 - -
Urologia - 2 -
TOTAL 17 15 -11,8

Objectes perduts o oblidats a l'Hospital

En cas d’objectes de valor o documents oficials (passaport, DNI…), són guardats a la caixa forta i són custodiats pel personal de caixa. En el cas dels altres objectes, són registrats i guardats pel personal d’Atenció a l’Usuari.
Si es coneix el propietari de l’objecte oblidat o perdut, en ambdós casos el personal d’Atenció a l’Usuari el localitza per informar-lo que pot passar a recollir l’objecte en qüestió. Si no es coneix el propietari, passat un temps prudencial es lliuren a la policia els objectes de valor, d’altres se’n fa donació i alguns són destruïts.

Resultats del 2013:

Resultats dels qüestionaris de la Unitat de Cures Intensives

Aquest servei, considerat un dels crítics de l’Hospital, disposa d’un qüestionari d’opinió propi. Del total de 330 ingressos, s’han lliurat de forma aleatòria 117 qüestionaris als usuaris, un 29% dels quals els han contestat (l’any 2012, un 33%).
La qualificació global d’aquest servei, segons els qüestionaris contestats, se situa en el 9,7 sobre 10 (l’any 2012 era del 9,3).

Veure gràfic Qualificació del Servei de la UCI

Comparatiu

Veure taula del comparatiu de qualificació

QUALIFICACIÓ 2012 2013
Molt bé 59,6% 79,4%
25% 14,7%
Regular 7,7% 5,9%
Malament 3,8% 0
No contesta 3,8% 0
TOTAL 100 100

Enquestes de satisfacció

Consultes externes

Veure taula enquestes de satisfacció de Consultes Externes

  2012 2013 %
Nombre total d'enquestes rebudes 170 122 -28

El nombre d’enquestes que s’han rebut l’any 2013 ha estat de 122, un 2,8% menys que l’any 2012 i 43% menys que l’any 2011.

Els resultats més rellevants de l’any 2013 són els següents:

Les queixes més destacables continuen sent les mateixes que en anys anteriors: dificultats per obtenir hora per a alguns especialistes (dermatologia, principalment) i una manca de puntualitat en ser atesos (més d’una hora de retard en cirurgia, dermatologia, urologia i traumatologia).
Algunes persones han manifestat que les instal•lacions no són les més adequades i que caldria una renovació dels espais i de l’equipament.

Urgències

Veure taula enquestes de satisfacció d'Urgències

  2012 2013 %
Nombre total d'enquestes rebudes 131 129 -1,5

Comentaris recollits de les enquestes

Resultats

Continua disminuint el nombre d’enquestes contestades des de la posada en funcionament d’aquest qüestionari (l’any 2008, quan es va posar en funcionament l’enquesta, en tres mesos se’n van contestar 679).