La Missió

La missió del SAAS és merèixer la confiança de tota la població d’Andorra com a prestadors d’un servei sanitari públic, satisfent les necessitats assistencials, tant bàsiques com d’especialitat, vetllant per assegurar la màxima qualitat del servei, optimitzant els recursos humans i econòmics disponibles, i potenciant el desenvolupament professional de tothom que hi treballa.