Comissió de Tumors

Les sessions conjuntes de la comissió serveixen per agilitzar la comunicació amb l’oncòleg, el radiòleg o el patòleg i consensuar el millor maneig clínic de cada pacient, així com per millorar, actualitzar o corregir processos i conceptes.

Integrants 2013

Santiago Albiol
Àngel Seara
Lola Ferrer (secretària)
Lluís Pallarés i Pere Jordi
Xavier Latorre
Joan Martínez Benazet
Eva Legido
Gema Simó, Marta Rosdevall, Eva Mahia
Bàrbara dos Santos
Oncologia
Radiologia
Anatomia Patològica
Cirurgia
Pal·liatius
Pneumologia
Farmàcia
Infermera Oncologia (rotatori)
Administrativa

Durant aquest any la comissió ha continuat realitzant reunions periòdiques setmanals. L’assistència és oberta a tots el metges, generalistes o especialistes, que vulguin presentar els seus casos per a la discussió del maneig clínic.
Val a dir que aquest any ha augmentat la proporció de casos presentats per diferents pneumòlegs (Dr. Martínez Abelló i Dr. Núñez) i el nombre de casos d’urologia (Dr. Pereiro). La resta d’especialitats ho han fet de manera molt puntual (sis casos de digestiu (Dra. Puig), quatre de medicina interna a part de pal·liatius i un cas un metge de capçalera).

Activitat

La comissió ha continuat el seu funcionament habitual fent reunions setmanals i n'ha cancel•lat algunes sessions per manca de casos per comentar, vacances o absència puntual de l’oncòleg. En total durant el 2013 s’han efectuat un total de 32 reunions, amb una mitjana de 2,6 reunions/mes.
S’han presentat a sessió un total de 151 casos, que corresponen a 99 pacients nous i 52 presentacions successives per comentar resultats després de la cirurgia, aparició de noves metàstasis o complicacions durant el tractament.

Evolució de l’activitat de la Comissió de Tumors (2008-2013)

Veure taula

ACTIVITAT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DIF. %
Nre. sessions 24 34 23 29 29 32 3 -
Nre. casos presentats 78 73 58 135 136 151 16 -
Nre. casos nous NC NC NC 98 100 99 -1 -5

Veure gràfic

El nombre de casos nous és similar a l’any anterior però més alt el nombre de pacients presentats. Això és indicatiu que es presenten més casos de seguiment (aparició de noves metàstasis, complicacions o dificultats en l'evolució del pacient), que en en el cas de Cirurgia arriba al 42% dels casos presentats. Aquesta és una dada indirecta de l’augment de la qualitat en l’atenció continuada dels malats crònics oncològics i no la simple comunicació de casos nous.

Origen dels casos presentats per especialitats:

Fins a l’any 2010, el 95% de casos presentats al comité eren del servei de Cirurgia General i han continuat presentant gairebé tota la casuística. El 2011 es comencen a presentar tumors de Pneumologia, que entren tant per Pneumologia com per Medicina Interna (Dr. Latorre), i el 2012 s'hi van incorporant lentament els casos d’Urologia, malgrat que es presenten només casos de maneig complicat.

Les xifres i proporcions d’aquest any són similars a les de l’any anterior. Hi ha un augment de la proporció de casos que es presenten per novetats en el seguiment dels pacients ja coneguts, que en el cas de Cirurgia arriba al 42%.

Casos presentats a la Comissió de Tumors 2013

Veure taula

ESPECIALITATS CASOS TOTALS % DEL TOTAL NRE. NOUS NRE. REVISATS % REVISATS
Cirurgia 90 59,7 52 38 42
Pneumologia 29 19,2 21 8 27,6
M. Int. + Pal·liatius 8 5,3 7 1 12,5
Digestologia 7 4,6 6 1 14,3
Oncologia 3 2 2 1 33
Urologia 13 8,6 10 3 23
Capçalera 1 0,6 1 0 -
Total 151 100 99 52 -

Veure gràfic

Continua sense presentar-se cap cas de tumor de mama o ginecologia, malgrat l'elevada casuística i que el tractament oncològic es fa al nostre centre. No es presenten tampoc els casos del servei d’ORL, perquè es presenten a la Comissió de Tumors de l’Hospital de Sant Pau, ni tampoc els casos d’hematopatologia, que el Dr. Cobo consulta amb l'Hospital Clínic de Barcelona.

2.3 Tipus de tumors presentats:

Veure taula

PER GRUPS NRE. NOUS 2013 NRE. REVISIONS 2013 NRE. NOUS 2012 NRE. REVISIONS 2012
Gastrointestinal 45 35 51 15
Cirurgia gral. total 64 41 74 21
Urologia 11 3 11 1
Pneumologia 21 9 15 14
Total 96 53 100 36

Veure gràfic

Veure taula dels tumors presentats separats per localització dels casos nous

TUMORS PRESENTATS 2013 SEPARATS PER LOCALITZACIÓ DELS CASOS NOUS NRE. CASOS NOUS REVISIONS
Còlon i apèndix 26 18
Recte i anus 6 6
TGE intestí prim i peritoni 13 11
Pàncrees i VB 5 1
Fetge 1 2
Retroperitoni 1 0
Sarcoma 1 0
Mama (cirurgia) 2 0
Tiroide (cirurgia) 3 0
Melanoma 1 0
Bufeta 3 2
Ronyó i vies 2 0
Pròstata 4 1
Testicle 2 0
Pulmonar i pleural 20 8
NOD 0 0
Altres diversos 5 4
Total 96 53

Veure gràfic dels tumors presentats separats per localització dels casos nous

La distribució de la patologia és similar a la de l’any anterior. Amb un clar predomini de la patologia gastrointestinal, amb un cert increment dels casos que es presenten per segon i tercer cop per recidives, metàstasis o novetats en el seu curs. La dinàmica cap a final d’any era l’augment dels casos presentats de Pneumologia i Urologia.

Tipus d’activitat

L’activitat aquest any, com l'any passat, s’ha limitat a la presentació i discussió de casos clínics i a la complementació d’actes disponibles a la carpeta conjunta.

Qualitat assistencial i millores organitzatives de la comissió

Millores de la Comissió:

S’han assolit els aspectes següents:

a/ Mantenir actualitzat el circuit d’actes de les sessions, amb còpia electrònica en PDF de les actes aprovades en sessió a la carpeta conjunta a la intranet de l’Hospital, amb accés per part de tots els assistents a la comissió, els altres oncòlegs i la direcció, per facilitar l’accés a la informació. (Aquesta informació, a data d’avui, no s’afegeix a la informació en paper de la història clínica física ni de la història electrònica del HCIS).

b/ Aquest any es complementa un registre en Excel dels pacients presentats per a una millor localització de les actes on es pot trobar la informació per a un cas concret.

Indicadors de qualitat