Admissions i Facturació

Activitat

Increment altes 2013: 0,83%

Veure taula Comparatiu facturació SAAS

  2012 2013 Dif. %
Hospitalització CHA        
Ingressos 8.017 8.113 96 1,20
Mitjana dia 21,96 22,23 0,3 1,20
Altes 8.036 8.103 67 0,83
Mitjana dia 22,0 22,2 0,2 0,83
Estades 40.917 37.466 -3.451 -8,43
Urgències CHA        
Registre atencions 39.299 40.332 1.033 2,63
Mitjana dia 107,7 110,5 2,8 2,63
C. Externes CHA        
Total citacions 83.530 85.997 2.467 2,95
Mitjana dia 338 348 10 2,95
Facturació SAAS        
Total factures emeses 243.351 245.499 2.148 0,88
Ambulatori 86.704 91.352 4.648 5,36
Consultes Externes 70.744 67.496 -3.248 -4,59
Hospitalització 23.063 22.376 -687 -2,98
Urgències 62.840 64.275 1.435 2,28
Total factures per garant 243.394 245.499 2.105 8,86
CASS 75.999 78.632 2.633 3,46
Companyies Andorra 8.261 8.223 -38 -0,46
Companyies estrangeres 3.141 2.974 -167 -5,32
Clients CASS 149.727 148.253 -1.474 -0,98
Entitats públiques 2.095 2.807 712 33,99
Altres 4.171 4.610 439 10,53

Veure gràfic Comparatiu facturació SAAS

Descens de l'activitat: 1,96%

Veure gràfic Comparatiu mensual facturació SAAS

Veure gràfic Activitat projectes SAAS

Veure gràfic % Activitat projectes SAAS 2013

Veure gràfic Distribució activitat SAAS per tercer 2013

Gràfics comparatius de l'activitat de facturació del CHA 2012-2013

Veure gràfic Comparatiu mensual facturació CHA

Veure gràfic Comparatiu facturació CHA

Descens de l'activitat del CHA: 1,96%

Veure gràfic Activitat CHA per règim assistencial

Variacions percentuals de l'activitat 2013 per règims assistencials

Veure taula Distribució activitat per servei

Ambulatori C. Externes Hospitalització Urgències Total
0,46% 13,75% -6,33% 2,58% -1,96%

Veure gràfic Distribució activitat SAAS per tercer 2013

Veure gràfic Citacions per especialitat

Increment citacions a Consultes Externes: 2,95%

Gràfics d'activitat d'admissions 2013

Veure gràfic Ingressos-Altes 2013

Total ingressos any 2013: 8.113 - mitjana diària: 22,23
Total altes any 2013:8.103 - mitjana diària: 22,20

Veure gràfic d'ingressos

Increment ingressos 2013: 1,20%

Veure gràfic d'altes

Millores organitzatives

Fitxa pacient

Arran de la modificació de la fitxa del pacient, en el camp dades bancàries i l’autorització de l’ordre permanent, s’han informat des del juny del 2012 un total de 774 autoritzacions signades.
Quant al camp assegurança complementària de la CASS, des del juny del 2012 s’han informat un total de 10.205 fitxes. Aquesta informació facilita una millor gestió, del 10% o 25%, amb les assegurances complementàries de la CASS.

Preus de forfet

L’any 2013 s’ha signat un conveni amb el Consultori Mèdic PG Dorsia per l’ús de les instal·lacions i la prestació de serveis. El pagament d’aquests serveis s’ha acordat amb tarifes de forfet, en funció del tipus d’intervenció, el temps quirúrgic, els professionals assalariats que hi intervenen i el règim assistencial.
A banda d’aquestes tarifes de forfet, l’any 2013 s’ha continuat utilitzant la facturació per Grude, per a la facturació de l’activitat a Urgències d’una assegurança privada.

Mòdul informàtic de caixa

L’any 2013 s’ha implementat a tots els llocs de treball del SAAS el programa informàtic de caixa Geinsa. Aquest sistema comporta que, en cas de cobrament per targeta de crèdit, la caixera no hagi d’informar de l’import per cobrar. El mateix sistema captura els imports de les factures seleccionades i passa aquest import al gestor de targetes, fet que evita errors en el cobrament de factures.
Pel que fa al circuit, s’han canviat els ingressos al banc de l’efectiu de totes les caixes perifèriques del CHA i s'ha passat a un màxim de dos ingressos al dia. S’han eliminat tots el rebuts i pagaments manuals.