Servei de salut escolar

El Servei de Salut Escolar (SSE) té com a missió principal la detecció precoç, que s’emmarca en les funcions de prevenció secundària que té assignades des de la seva creació.
Realitza el balanç de salut dels infants escolaritzats a Andorra en tres moments diferents de l’escolaritat. Efectua el seguiment dels problemes de salut que detecta i assegura la prevenció de les malalties transmissibles en el medi escolar.
En relació amb les activitats de prevenció primària, efectua el seguiment de l’estat vacunal dels infants i avalua el compliment del Pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries, des de l’escola bressol fins que els joves finalitzen l’ensenyament obligatori.
El total de visites realitzades en el si de l’escola o en el SSE durant el curs 2012-2013 ha estat de 2.484. 2.302 (92,67%) corresponen a primeres visites i el 7,32% restant a visites de complement d’exploració o seguiment de vacunació.

Nombre total d'infants inscrits en els centres escolars

El nombre d’infants escolaritzats és la base poblacional sobre la qual treballa el SSE. Continuant amb la tendència dels darrers cursos, en què la població escolar es mantenia estable o en lleuger decreixement, enguany s’aprecia un lleuger increment en el nombre total d’infants inscrits, amb un creixement total del 2,24%.

Veure gràfic Infants inscrits per curs escolar

Activitat

1. Exàmens de salut escolar

El SSE realitza exàmens de salut a determinades edats a tots els infants escolaritzats a Andorra. També es realitza un examen de salut als infants que arriben de nou al país en edat d’escolarització obligatòria i que estan matriculats en qualsevol nivell escolar, inclosos els majors de 16 anys escolaritzats.

Els exàmens de salut escolar es realitzen a:

A 4-5 anys l’examen de salut es realitza en les dependències del SSE i en presència dels pares o tutors; a 6-7 i 11-12 anys les visites es realitzen a l’escola, prèvia informació a les famílies.

1.1. Cobertura

Veure taula Cobertura per curs escolar

CURS ESCOLAR PREVISTOS REALITZATS %
4 anys (maternal mitjans, Moyenne Section, educació infantil 4 anys) 782 756 96,67
6-7 anys (primer de primer cicle de primera ensenyança, CP, 1r de primer cicle de primària) 708 696 98,30
11-12 anys (primer de tercer cicle de primera ensenyança, 6ème, 6è de primària) 740 731 98,78
TOTAL 2.230 2.182 91

Entre el setembre del 2012 i el juny del 2013 van arribar a Andorra 126 infants nous d'entre 5-16 anys (nens de maternal 5 anys, fins al darrer curs d’ensenyament obligatori) fet que suposa un increment en relació amb el curs anterior 11/12 del 4,13%, en la tendència creixent observada el curs anterior.

La distribució dels infants revisats per sexe/nivell escolar és la següent:

Veure gràfic Distribució per sexe/nivell escolar

1.2. Resultats principals

A continuació es presenten les dades més rellevants del resultat de la realització dels exàmens de salut als alumnes de 4-5 anys (maternal mitjans, Moyene Section i educació infantil 4 anys); de 6-7 anys (primer de primer cicle de primera ensenyança i CP), i d'11-12 anys (primer de tercer cicle de primera ensenyança, 6ème i 6è primària). Cal destacar que el contingut d’exploracions a cada curs varia en funció dels protocols i les directrius existents.

1.2.1 Somatometria a 4-5, 6-7 i 11-12 anys

Metodologia: per poder avaluar els paràmetres de creixement infantil d’una forma homogènia s’han fet servir els gràfics de creixement estandarditzats de l’estudi longitudinal de creixement del Centro Andrea Prader (Gobierno de Aragón). La mesura de la talla es fa mitjançant un procediment sistematitzat, amb un tallímetre vertical i el pes amb una bàscula romana.
Els resultats obtinguts dels infants explorats dels tres nivells escolars posen de manifest una variació de la tendència: s’incrementa la prevalença del sobrepès i es redueix la de l’obesitat tot i que aquesta darrera és significativament més alta entre els nens més grans:

Veure taula Somatometria Nenes

NENES TOTALS SOBREPÈS
≥p85-<p97
% OBESITAT
p≥97
% SOBREPÈS+OBESITAT
≥p85
%
Maternal mitjans 378 22 5,82 4 1,06 26 6,88
Primer Primària 322 16 4,97 12 3,73 28 8,70
Sisè Primària 345 28 8,12 19 5,51 47 13,62
Total 1.045 66 6,32 35 3,35 101 9,67

Veure taula Somatometria Nens

NENS TOTALS SOBREPÈS
≥p85-<p97
% OBESITAT
p≥97
% SOBREPÈS+OBESITAT
≥p85
%
Maternal mitjans 371 15 4,04 15 4,04 30 8,09
Primer Primària 374 18 4,81 16 4,28 34 9,09
Sisè Primària 386 49 12,69 19 4,92 68 17,62
Total 1.131 82 7,25 50 4,42 132 11,67

Cal tenir en compte que l’increment del sobrepès i l’obesitat infantils és un dels problemes de salut importants. Dades similars s’observen en la majoria de països del nostre entorn els darrers anys.

1.2.2 Exploració de l’agudesa visual 4-5, 6-7 i 11-12 anys

La funció visual experimenta un ràpid desenvolupament en els primers anys de vida. Qualsevol anomalia ocular que durant aquest període dificulti l’estímul visual pot provocar una aturada o regressió de la funció visual. Per aquesta raó, té molta importància dur-ne a terme la detecció precoç per poder establir el tractament en una edat primerenca.

Metodologia: L’exploració s’efectua amb optotips situats a cinc metres de distància de l’infant, amb anells de Landolt.
En l’edat de 4-5 anys, considerem dèficit de l’agudesa visual llunyana per sota de 7/10, o la diferència de 2 punts entre ambdós ulls. Per a la resta de cursos, el dèficit se situa per sota del 10/10 o la diferència de 2 punts entre ambdós ulls.

Veure taula Exploració del dèficit visual

  Presents examen Explorats visió %
Maternal mitjans 756 750 99,21
Primer Primària 696 696 100,00
Sisè Primària 731 729 99,73

Dels 2.175 infants explorats en els tres nivells escolars, s’ha detectat un possible dèficit visual i han estat derivats a l’especialista per tal d’efectuar el reconeixement i diagnòstic pertinents 239 infants (10,98%). Els especialistes ens retornen la confirmació diagnòstica que confirma o descarta el problema. S’ha confirmat la sospita en un 75,84% dels casos. La distribució diagnòstica es reflecteix en el gràfic següent:

Veure gràfic Diagnòstics oftalmològics confirmats

1.2.3 Estrabisme a 4 anys:

Metodologia: s’utilitzen les sistemàtiques d’exploració següents, l’observació del reflex lluminós corneal efectuant la prova de Hirshberg i l’observació de l’aparició de moviments de fixació Cover-Test.

1.2.4 Visió en profunditat a 4 anys:

Metodologia: la prova es fa utilitzant un Stereotest RDE de Random, i es considera anomalia la manca de visió en profunditat.

1.2.5 Agudesa auditiva a 4 anys:

La pèrdua d’audició mantinguda en els primers anys de la vida pot interferir en l’adquisició del llenguatge i en el desenvolupament psicològic i intel·lectual del infant.

Metodologia: L’audiometria es realitza amb tons purs, que en faciliten la realització, ja que són sons poc habituals per a l’ésser humà. Les freqüències estudiades són 500, 1.000, 2.000 i 4.000 cicles/segon o hertz (Hz), a una intensitat de 20 decibels (dB), que són les freqüències relacionades amb les activitats socials habituals. Quan el resultat de l’audiometria evidencia dificultat d’audició per sobre de 30 dB, en qualsevol freqüència, considerem que hi ha sospita d’hipoacúsia.

1.2.6 Exploració odontològica a 4-5, 6-7 i 11-12 anys:

La càries dentària és encara una malaltia prevalent en el nostre medi i es dóna en els escolars a totes les edats.

Veure taula Exploració bucodental

  Curs 11-12 Curs 12-13
4-5 anys 16,56% 15,89%
6-7 anys 24,18% 22,84%
11-12 anys 21,77% 12,21%

Veure taula Avaluació de l’oclusió dental

  Curs 11-12 Curs 12-13
4-5 anys 32,68% 32,44%
6-7 anys 51,34% 34,34%
11-12 anys 46,93% 52,54%

Del total d’infants derivats a l’odontòleg, s’ha confirmat el diagnòstic per part dels metges respectius en un 88,34% dels casos.

1.2.7 Exploració dels genitals masculins a 4 i 6 anys:

El total d’infants de sexe masculí és de 773, dels quals se n’ha explorat 742 (95,98%). La resta de nens no s’ha deixat explorar.

Veure taula Exploració dels genitals masculins a 4 i 6 anys

Nivell escolar Nens inscrits Nens explorats % Fimosis % Testicles no palpables %
4-5 anys 395 373 94,43 39 9,87 7 1,77
6-7 anys 378 369 97,62 46 12,17 4 1,06
TOTALS 773 742 95,99 85 11,00 11 1,42

Cal destacar també, que del total d’infants explorats de 4 i 6 anys, 235 nens (30,40%) presenten adherències balanoprepucials. En aquests casos s’han fet les recomanacions d’higiene genital correcta, a fi que a curt termini estigui resolt el problema.
Del total d’infants derivats a l’especialista, s’ha confirmat el diagnòstic en un 75,62% dels casos.

1.2.8 Exploració del llenguatge:

1.2.9. Estudi descriptiu de la tensió arterial dels escolars de 4 anys

La detecció precoç de la hipertensió arterial (HTA) en l’edat infantil i juvenil es considera molt important, no tan sols per la mateixa patogenicitat en aquesta edat, sinó com un primer pas de l’estudi de l'HTA en l’edat adulta.

El Servei de Salut Escolar (SSE) ha considerat com a possibles hipertensos els infants que després de tres mesures (distanciades cronològicament) continuaven en un percentil >=97,5 per a pressió sistòlica, diastòlica o ambdues.

Per fer l’estudi s’han utilitzat les taules de tensió arterial segons talla, diferenciades per sexe, de L. Callís i M. E. Fernández-Goula, i un esfigmomanòmetre electrònic (Welch Allyn).

Els resultats són els següents:

Per als cursos de 6-7 anys i 11-12 anys, seguint les noves directrius marcades, només s’ha mesurat la tensió arterial als infants que presentaven una xifra de l'IMC compatible amb criteris de sobrepès o obesitat.

Altres dades d’interès recollides durant la visita

Antecedents de varicel·la

Durant les visites als alumnes de maternal, a partir de l’entrevista amb els pares s’identifiquen els principals antecedents de salut de l'infant. En aquest sentit destaca que pràcticament la meitat dels infants visitats (52,35%) ja havien passat la varicel·la en aquesta edat.

Veure taula Antecedents de varicel·la

EDAT Dades antecedents Han passat la varicel·la %
4-5 anys 712 328 46,06

Indicadors de qualitat assistencial

Derivació segons els problemes de salut a 4-5 anys, 5-6 anys i 11-12 anys

Quan es deriven els infants als diferents especialistes es facilita als pares una carta amb un espai que permet als professionals retornar al SSE el resultat de la visita (confirmació o no del problema detectat en l’ESE). L’anàlisi del resultat de les diferents respostes fa evident que es necessita un procés de millora per incrementar el percentatge de respostes.
Del total d’infants derivats pels diversos problemes de salut detectats durant les visites, en el 82,05% dels casos els problemes de salut han estat confirmats pels especialistes.
Cal destacar que els pares són els responsables de retornar al SSE aquest informe, tot i que alguns professionals ho fan directament.

Si bé és cert que s’haurà de millorar les estratègies per tal d’obtenir un nombre de respostes més alt en alguns dels casos, vist el global de coincidència entre la detecció i la confirmació del diagnòstic, es considera que el nivell de qualitat és satisfactori.

2. Estudi de la cobertura vacunal i seguiment del calendari oficial de vacunes dels escolars

2.1 Revisió dels carnets de vacunes al servei i a les escoles

Veure taula Revisió dels carnets de vacunes al servei i a les escoles

  PREVISTOS REVISATS %
Maternal 782 729 93,22%
1r Primària 708 649 91,67%
3r ESO 778 683 87,79%
TOTALS 2.268 2.061 90,87%

Des del curs 2010-2011, a partir de la valoració efectuada amb el ministeri de Salut no es revisen els carnets de vacunes als alumnes de 6è de primària.
Cal destacar que la cohort en què el nombre d’infants revisats és més baixa és la dels alumnes de 3r d'ESO (14 anys), característica que pot respondre al comportament inherent als joves d’aquesta edat.

Percentatge d’infants correctament vacunats tenint en compte el tipus de vacuna, edat i el nombre de dosis

Veure taula Percentatge d'infants correctament vacunats

VACUNA DOSIS 4 ANYS DOSIS 6 ANYS DOSIS 14 ANYS
  Nats 2008 Nats 2001 Nats 1998
DTP * >=4 97,66% >=5 89,36% >=5 96,33%
Pòlio ** >=4 96,43% >=4 99,07% >=4 98,38%
T. vírica *** >=1 98,35% >=2 98,30% >=2 95,02%
Hepatitis B **** >=3 97,11% >=3 94,76% >=3 62,81%
Hib >=4 96,57% >=1 99,38% >=1 92,72%
MCC ***** >=2 95,74% >=1 98,76% >=1 96,04%
Pneumococ ****** >=3 94,23% >=1 68,10% >=1 1,90%

Vacunes no obligatòries

En la taula es pot observar les vacunes que, sense ser obligatòries en el nostre calendari, s’ha constatat que han estat administrades.

Veure taula Vacunes no obligatòries administrades

VACUNA DOSIS 4 ANYS DOSIS 6 ANYS DOSIS 14 ANYS
  Nats 2008 Nats 2001 Nats 1998
BCG >=1 2,47% >=1 4,16% >=1 15,95%
Varicel·la >=1 34,84% >=1 24,65% >=1 2,04%
Grip estacional >=1 2,74% >=1 3,08% >=1 4,98%

Centre referent de vacunes

En el SSE s’administren vacunes a aquells infants que els manquen vacunes corresponents al calendari, bé perquè provenen d’altres països i cal ajustar els calendaris de vacunes, o bé per retards importants que impliquen recuperar la vacunació pendent.
Durant el curs 12-13 s’ha atès al servei per valoració de les vacunes XXX infants, amb un total de 126 vacunes administrades, que representen un descens del 40,84% en relació amb el curs anterior.

Veure taula Detall per tipus de vacuna administrada

DTPa dTpa DTPa+IPV DTPa+IPV+HiB dT adult dTpa+IPV TV VHB MCC IPV
4 26 1 1 8 6 21 30 22 7

Duplicats de documents de vacunes

Durant aquest curs continua l’increment important del nombre de duplicats del document de vacunes realitzat, amb un total de 106 duplicats, que representen un 30,18% d’increment en relació amb el curs anterior. Per realitzar aquesta tasca disposem de la base de dades de vacunes del nostre servei, i recopilem també les dades de vacunes que pediatres i centres d’atenció primària poden tenir en cada cas.

Àmbit escoles bressol/guarderies

2.2. Revisió de carnets de vacunes a les escoles bressol

Control del carnet de vacunes dels infants d’escoles bressol/guarderies.
A partir del curs 2010-2011 s’observa anualment un descens del nombre total d’infants inscrits en les diferents guarderies/escoles bressol del Principat. Enguany, continua la mateixa tendència, amb un descens del 4,70% en el nombre d’infants en comparació del curs anterior.

Veure gràfic Evolució inscrits en guarderies per sexe

Aquest control s’efectua una vegada cada curs escolar.

D’un total de 1.157 infants inscrits a les diferents guarderies, s’han revisat els documents de vacunes en 1.063 (91,87%) casos.

2.3. Seguiment del personal de les guarderies

Anualment el SSE, en compliment del Programa de prevenció i control de la tuberculosi revisa la situació de totes les persones que treballen en les diferents guarderies del país, siguin públiques o privades.
Paral·lelament, en compliment del Reglament de guarderies de 2005, el SSE revisa també l’estat de vacunació d’aquest personal, en funció de les directrius de vacunes marcades pel ministeri de Salut i Benestar.
Enguany s’ha efectuat el seguiment de 328 treballadors, dels quals 319 tenen la vacunació correcta segons recomanacions del reglament vigent. Això representa un 97,25% de la cobertura vacunal requerida i seguint la tendència dels darrers anys, observem un lleuger increment (1,23%) de la cobertura.
En finalitzar aquest control, el SSE lliura a la direcció de Salut del ministeri l’informe corresponent amb el resultat individual del control.

2.4. Campanya de vacunació d’hepatitis B

S’ha portat a terme la campanya de vacunació d’hepatitis B dirigida als alumnes de 13-15 anys (2n curs de primer cicle de segona ensenyança, 4ème i 2n ESO) susceptibles de ser vacunats i que portaven el carnet de vacunes i l’autorització dels pares per a l’administració de la vacuna a l’escola.

Veure taula Campanya de vacunació d'hepatitis B

Ja estan vacunats VHB 452
No han portat el CV, però en tenim registre VHB >= 3 dosis 72
TOTAL 524 69,49%

Veure taula estat de la vacunació

No tenen cap dosis d’VHB 270
No han portat document de vacunes 50
Vacunació iniciada incompleta 37
TOTAL 357 40,61%

Es consideren alumnes susceptibles de vacunació a l’escola el total d’alumnes no vacunats més els alumnes que havent iniciat la vacunació no l’han completat.

Veure taula Alumnes susceptibles de vacunació a l'escola

DOSIS ALUMNES SUSCEPTIBLES ALUMNES  VACUNATS %
1a 320 243 75,93
2a 243 248 102,05
3a 248 252 101,61

* Les variacions responen a infants que es recuperen de vacunes pendents.

Cal tenir en compte que una vegada el SSE inicia la campanya, els pares decideixen si volen seguir la vacunació a l’escola o volen acudir al metge de capçalera/pediatre o en altres centres de vacunació del país.

Cobertura final de campanya

Una vegada finalitzada la campanya, es constata que un 87,60 % d’alumnes d’aquesta cohort està vacunat per hepatitis B, seguint la tendència creixent dels darrers anys.

Activitats científiques

Formació guardes d’infants a domicili, 9a edició

Anualment, l’equip d’infermeres del servei ha col·laborat amb el ministeri de Salut i Benestar en la formació del personal acreditat per a guardes d’infants a domicili.
Es va impartir una part del mòdul IV (Aspectes sanitaris i higiènics) i més concretament els continguts referents a Les vacunes en els nens: tipus i calendari de vacunes, així com l’apartat de la farmaciola i administració de medicaments.
Lloc de formació: Ministeri de Salut i Benestar
Durada del curs: 3 h