Comptabilitat

El Servei de Comptabilitat és el responsable de registrar i controlar totes les transaccions econòmiques del SAAS d’acord amb el Pla General de Comptabilitat Pública i els Principis Generals de Comptabilitat correntment acceptats, amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat economicopatrimonial.

Aquesta àrea de gestió té, entre les tasques principals, les següents:

El servei s’estructura en cinc seccions:

Millores organitzatives

Millora contínua dels sistemes de gestió economicofinancera, del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, implementant nous mòduls a l'aplicatiu JD Edwards EnterpriseOne 8.12.

Arran de l’entrada en vigor de la nova Llei de l’IGI, aquest any s’ha posat en marxa el nou sistema de comptabilització, tenint en compte aquesta figura impositiva, per tal de repercutir-lo en els mòduls de comptes per cobrar i de comptes per pagar, i així donar compliment a les declaracions per lliurar a l'Agència Tributària.
S’ha finalitzat el projecte d’implantació d’un sistema de caixa de gran superfície que permet comptabilitzar en línia els cobraments que es produeixen en el moment d’una forma automàtica i ràpida. A més, permet al tresorer gestionar i dirigir, eficaçment, els cobraments que cada dia es fan pels nous TPV als diversos comptes bancaris, en funció de les necessitats de pagament a què s’ha de fer front.

S’han engegat parcialment diversos projectes que tindran continuïtat durant el 2014

Objectius 2014