Activitat

Us presentem el recull de les accions i activitats que s’han dut a terme al llarg de l’any 2013 al Centre.

El compromís dels professionals amb el model del centre: un total de 78 persones que treballen per implementar un model assistencial en què l’atenció es fonamenta en tres pilars bàsics: la persona, la família i els professionals.

Durant aquest 2013 el Centre Sociosanitari El Cedre ha assolit els objectius estratègics següents:

  1. Consolidació del model i metodologia assistencial. La dedicació professional i el compromís interdisciplinari han facilitat la implementació del model envers una atenció centrada en les persones.
  2. Recertificació del sistema de gestió de qualitat, per la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. La implementació d’aquest sistema de gestió de qualitat, el 2011, ha proporcionat una dinàmica de treball molt satisfactòria envers l’estructura de l’organització.
  3. Acreditació sociosanitària. Durant tot el 2013 s’ha treballat amb els indicadors necessaris per a l’acreditació sociosanitària segons el model adaptat de l’EFQM, i continuarem durant el 2014.
  4. Pla de fusió Residència Solà d’Enclar i CSS El Cedre. Atenent als acords del pla de fusió d’ambdós centres, l'11 de NOVEMBRE es comença a atendre un total de 108 residents i 30 usuaris de centre de dia.
  5. Elements metodològics. Gràcies al concepte d’interdisciplinarietat, tots els professionals participen en les diferents fases del procés d’atenció directa al resident i a la família, treballant conjuntament per assolir objectius comuns.

Indicadors d'activitat

Aquest resum d’activitat recull la informació mensual provinent fonamentalment de l’aplicatiu Aegerus:

RECURS RESIDENCIAL. 60 places d’atenció sociosanitària assistida de llarga estada, i dues places per a estades Respir. RECURS DEL CENTRE DE DIA (CD). Disposem de 20 places, autoritzades per a usuaris de centre de dia. Activitat assistencial. Consultes i/o sessions dels professionals.

1. Recurs residencial

Veure taula Nombre de residents ingressats al llarg del mes

2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
64,08 62,00 1,03% 62 62 62 64 64 65 64 63 65 65 65 68

Veure taula Nombre d'ingressos per tipus de recurs

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Programa Respir 18 12 1,50% 1 1 1 - 1 2 2 2 3 1 - 4 18
Estades temporals 3 1 3,00% - - 1 - 1 - - 1 - - - - 3
Llarga estada 17 14 1,21% 1 - - 2 1 2 - 1 2 1 3 4 17
TOTAL 38 27 1,41% 2 1 2 2 3 4 2 4 5 2 3 8 38

Veure taula Nombre d'estades mensuals

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Estades llarga durada assistida 21.847 21.723 1,01% 1.872 1.671 1.829 1.780 1.863 1.804 1.834 1.824 1.773 1.850 1.775 1.972 21.847,00
Estades convalescència 227 269 0,84% - - 28 - 30 30 31 47 30 31 - - 227,00
Estades convalescència Respir 410 179 2,29% 2 32 56 30 35 27 45 10 55 35 34 49 410,00
TOTAL ESTADES 22484 22.171 1,01% 1.874 1.703 1.913 1.810 1.928 1.861 1.910 1.881 1.858 1.916 1.809 2.021 22.484,00

Veure taula Nombre d’estades buides

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Estades buides 181 437,00 0,41% 31,00 20,00 4,00 45,00 - - - 21,00 - - 43 17 181,00
Estades buides per ingrés hospitalari 272 207,00 1,31% 17,00 13,00 5,00 5,00 24,00 20,00 15,00 20,00 40,00 77 8 28 272,00
Estades buides per vacances 25 22,00 1,14% - - - - - 14,00 - - - - - 11 25,00
Total estades 478 666,00 0,72% 48,00 33,00 9,00 50,00 24,00 34,00 15,00 41,00 40,00 77,00 51,00 56,00 478,00

Veure taula Estada mitjana – índex ocupació (62 llits) - índex rotació

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Estada mitjana 15.610,21 11.506,14 1,36% 1.206,27 1.233,74 1.234,74 1.224,44 1.254,56 1.263,89 1.313,48 1.364,19 1.350,80 1.380,28 1.408,11 1.375,71
Estada mitjana llarga durada assistida                     235,35 240,60 246,05 250,65  
Estada mitjana convalescència assistida                     8,74 12,47 - -  
Estada mitjana per Respir assistida                     8,91 13,27 - 15,27  
Índex ocup. llarga durada assistida 1192,37 1.172,58 1,02% 97,50 94,72 99,53 97,31 103,66 100,05 99,38 97,87 99,89 99,69 94,12 108,66
Índex rotació 59,08 46,78 1,26% 1,61 3,23 1,61 3,23 4,84 6,45 3,23 6,45 8,06 3,23 4,84 12,31

Veure taula Procedència dels residents

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Domicili 5 3 1,67% - - 1 - - - - 2 1 - - 1 5,00
Hospital 9 3 3,00% 1 - - - 1 2 - - 1 1 1 2 9,00
Altres centres AND 1 2 0,50% - - - 1 - - - - - - - - 1,00
Altres centres estrangers 0 1 - - - - - - - - - - - - - 0,00
Centre de dia 23 15 1,53% 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 5 23,00

Veure taula Altes dels residents

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
A domicili 3 4 0,75% - - 1 - - - 1 - 1 - - - 3
Per ingrés a l’Hospital 6 4 1,50% - 1 - 2 - - 1 - - 2 - - 6
A centre de dia 12 11 1,09% - 1 - - 1 2 2 1 2 - 1 2 12
Ingrés en altres centres 3 1 - - - - - 1 - 1 1 - - - - 3
Èxitus 7 9 0,78% 1 - - - 1 1 - - - 1 3 - 7
TOTAL 31 29 1,07% 1 2 1 2 3 3 5 2 3 3 4 2 31

Veure taula Edat mitjana i % sexe dels residents

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Edat mitjana 80,75 81,92 0,99% 81 81 80 81 80 80 81 81 81 81 81 81
% H/D       36/64 36/64 34/66 35/65 36/64 36/64 36/64 32/68 33/67 33/67 28/72 28/72

L’agrupació diagnòstica es realitza a partir del diagnòstic mèdic principal, motiu pel qual s'ingressa al centre.

Veure taula Agrupació diagnòstica mèdica

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Demències i associades 40,17 41,58 0,97% 44 46 46 39 39 40 40 37 38 38 38 37
M. sist. neurològic-AVC 8,17 11,58 0,71% 9 9 11 7 7 7 8 8 8 8 8 8
M. ap. locomotor-fractures 3,75 3,83 0,98% 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4
Tumors 2,50 3,75 0,67% 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
M. cardiovasculars 4,33 7,50 0,58% 6 6 6 4 3 4 3 4 4 3 4 5
M. insuf. renal 0,92 1,00 0,92% 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
M. ap. respiratori 1,75 3,08 0,57% 4 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Endocrinologia 0,25 0,50 0,50% 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Psiquiatria 5,83 7,25 0,80% 7 7 7 6 6 1 6 6 6 6 6 6
Altres 0,00 0,00 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

Veure taula Realització de proves diagnòstiques fora del CSS

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Radiologia (RX, ECO, TAC) 2,92 0,08 - 3 4 - 1 3 5 2 4 4 4 1 4 35
MAMOGRAFIA 0,00 0,17 - - - - - - - - - - -     0
RMN 0,08 29,08 - - - - - - - - - - 1     1
Laboratori (inclou prova TAO portàtil) 19,08 0,00 - 29 29 17 17 12 17 20 26 15 7 17 23 229

Veure taula Nombre d’interconsultes a facultatius especialistes

INFORMACIÓ ASSISTENCIAL
Derivacions / consultes externes
2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Transport amb vehicle El Cedre 68,17   - 78 96 90 88 110 72 78 64 72 36 34   818
Anestesiologia 0,08 0,75 0,11% - - - - - - - - 1 - - - 1
Angiologia 0,42 0,00 - 1 - 1 - 1 1 - - - - - 1 5
Cardiologia 1,42 0,33 4,25% 1 - 2 1 - - 2 3 6 - 2 - 17
Cirurgia general 0,42 0,42 1,00% 1 - - - 1 1 1 - - - - 1 5
Dermatologia 1,08 23,42 0,05% 1 1 - 2 1 2 2 2 - - 1 1 13
Diàlisi 17,58 0,42 42,20% 23 24 26 26 28 15 14 12 12 5 13 13 211
Ginecologia 0,08 6,00 0,01% 1 - - - - - - - - - - - 1
Hospital de dia / tractament immunoglobulina 1,25 0,42 3,00% 10 5 - - - - - - - - - - 15
IQ cataractes 0,00 0,58 0,00% - - - - - - - - - - - - -
Neurologia 0,50 2,08 0,24% - - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6
Odontologia 2,67 2,83 0,94% 6 2 2 2 10 - 2 4 1 1 2 - 32
Oftalmologia 1,67 0,17 10,00% 2 2 3 2 2 2 1 1 - - 3 2 20
Oncologia 0,00 0,50 0,00% - - - - - - - - - -   - 0
Otorinolaringologia 0,17 0,75 0,22% - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Pneumologia 0,33 1,92 0,17% - - 1 - - - - - 1 1 - 1 4
Psiquiatria 2,58 4,00 0,65% 4 - 3 6 2 1 4 - 4 4 - 3 31
Rehabilitació física (Dra. Avellanet) 4,25 4,92 0,86% 6 7 4 6 3 3   6 3 5 5 3 51
Rehabilitació (HNSM) 4,92 0,08 59,00% 4 4 7 6 7 3 9 - 8 4 - 7 59
Reumatologia 0,17 0,42 0,40% - - - - 1 - 1 - - - - - 2
Traumatologia 0,33 0,00 - - 1 1 - - 1 - - - - 1 - 4
Urologia 0,25 0,33 - - - - - 1 1 - - - - - 1 3
Total 40,17 50,33 0,80% 60 46 51 52 57 31 36 29 37 21 28 34 482

Veure taula Nombre de derivacions a Urgències – ingressos urgents a l’hospital

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Nre. trasllats urgents del Cedre al CHA 4,50 2,42 1,86% 4 8 2 5 3 4 4 2 6 9 1 6 54
Ingressos urgents a l'Hospital 2,92 2,42 1,21% 4 3 1 3 3 2 3 2 4 5 0 5 35
Visites metges de permanències al Cedre 0,42 0,92 0,45% 4 1 - - - - 0 0 0 0 0 0 5
Visites metges SUM al Cedre 0,33 0,33 1,00% - - - - - - 1 - 2 1 0 0 4

Veure taula Motiu de derivacions a Urgències, amb resultat de posterior ingrés a l’hospital

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Insuf. resp. - dispnea 0,33 1,00 0,33% - 2 - 1 - - 1 - - - - - 4
Caiguda accidental 1,33 0,08 - 2 2 1 2 1 2 - 3 - 2 1 - 16
Insuficiència cardíaca 0,08 0,08 1,00% - - - - 1 - - - - - - - 1
Malalties infeccioses 0,08 0,83 0,10% - - - - - - - - 1 - - - 1
Empitjorament clínic greu 2,83 0,17 17,00% 2 4 1 2 1 2 3 1 5 7 - 6 34
Trastorn neurològic 0,00 0,25 0,00% - - - - - - - - - - - - 0
Pat. urològica 0,08 0,25 0,33% - - - - 1 - - - - - - - 1
Pat. digestiva 0,00 3,75 - - - - - - - - - - - - - 0
TOTAL 4,75 6,42 0,74% 4 8 2 5 4 4 4 4 6 9 1 6 57

Comptabilitzem el nombre total de trasllats programats amb ambulància convencional / vehicle CSS (anada i tornada) de residents.

Veure taula Nombre de trasllats programats amb el centre regulador - 116

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
TOTAL 26,00 0,00 - 4 - 4 2 2 2 - 4 2 0 2 4 26,00

3. Recurs del Centre de Dia (CD)

Hi ha autoritzades 20 places del centre de dia.

Veure taula Nombre d’usuaris del centre de dia al llarg del mes

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
TOTAL 230,00 226,00 1,02% 17 19 20 21 21 20 21 20 19 18 18 16

Hem de tenir en compte els ingressos al CD, després d’estades per Respir.

Veure taula Nombre d’ingressos

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
TOTAL 25,00 18,00 1,39% 1 4 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 25

Veure taula Procedència dels usuaris del CD

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Domicili 1,00 0,83 1,20% 1 3 1 2 1 - 1 - 1 1 1 - 12,00
Hospital 0,08 0,00 - - - - - - - - - - 1 - - 1,00
De llarga estada CSS 1,00 0,67 1,50% - 1 - - 1 1 2 2 2 - 1 2 12,00
TOTAL  2,08 1,50 1,39% 1 4 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 25,00

Veure taula Nombre d’estades mensuals

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
TOTAL ESTADES 341,08 340,83 1,00% 332 311 323 397 402 381 420 325 325 338 285 254 4.093

Veure taula Estada mitjana – índex ocupació (20 places) - índex rotació

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Estada mitjana 736,50 529,88 1,39% 707,53 649,42 633,35 622,10 641,24 692,35 679,38 729,60 785,11 847,50 863,33 987,13
Índex ocup. centre de dia 89,67 55,90 1,60% 87,37 81,84 83,95 104,47 105,79 100,26 110,53 85,53 85,53 88,95 75,00 66,84
Índex rotació 0,11 2,71 0,04% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,14 0,14 0,29 0,10 0,10 0,25

Veure taula Nombre de dies d’assistència setmanals dels usuaris

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
5 dies:
Dill. a dv
15,92 1,08 0,15 16 18 19 18 18 16 16 15 14 14 14 13
6 dies:
Dill. a ds.
1,58 0,00 - - - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 dies:
Dill. a diu.
1,75 0,00 - 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 1

El nombre d’altes a llarga estada està relacionat amb les estades Respir.

Veure taula Altes dels usuaris del centre de dia

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
A domicili 0,25 1,50 0,17% - - - - - - 1 1 1 - - - 3,00
Per ingrés a l’Hospital 0,08 0,08 - - - - - - - - - - 1 - - 1,00
Per ingrés en altre centre 0,08 0,00 - - - - - - - - - 1 - - - 1,00
Altes llarga durada assistida 1,67 1,92 0,87% 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 20,00
Altes estades convalescència                      1 0   - - 1,00
Altes per estades Respir                     0 1   - 3 4,00
Alta voluntària 0,00 0,00 -   - - - - - - - - - - - 0,00
Èxitus 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - 0
TOTAL 2,42 3,50 0,69% 1 1 1 1 2 2 3 3 6 2 2 5 30

Veure taula Edat mitjana i % sexe dels usuaris

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Edat mitjana 75,92 77,00 0,99% 75 74 74 74 75 77 77 77 78 77 77 76
% H/D       45/55 45/55 42/58 40/60 36/64 33/67 32/68 33/67 35/65 30/70 25/75 29/71

Veure taula Agrupació diagnòstica mèdica

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Demències i associades 7,83 41,58 0,19% 6 8 8 9 8 7 8 8 8 8 8 8
M. sist. neurològic-AVC 3,83 11,58 0,33% 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
M. ap. locomotor-fractures 0,00 0,00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tumors 1,50 3,75 0,40% 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
M. cardiovasculars 2,83 7,50 0,38% 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3
M. insuf. renal 0,00 0,00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. ap. respiratori 1,67 3,08 0,54% 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Endocrinologia 0,67 0,00 - 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Psiquiatria 1,00 7,25 0,14% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Altres 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Veure taula Mitjà de transport dels usuaris

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Particular 3,83 3,08 1,24% 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5
Vehicle Cedre 11,58 11,58 1,00% 12 13 13 13 13 12 13 12 12 10 10 6
Vehicle Creu Roja 3,75 2,92 1,29% 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5
TOTAL 19,17 17,58 1,09% 17 19 20 21 21 20 21 20 19 18 18 16

Activitat assistencial

En aquest quadre es registren les consultes i/o sessions que es realitzen als residents i usuaris del centre de dia de forma individualitzada. Diferenciem entre 1a visita o 1a valoració, i sessions successives individuals o en grup.

Veure taula Activitat agendes de professionals assistencials

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Medicina 78,75 89,75 0,88% 102 68 69 90 57 64 75 70 87 130 133 0 945,00 
1a visita 0,75 0,67 1,13% 1 - 1 1 - 1 - 2 1 1 1   9,00 
Successiva 78,00 89,08 0,88% 101 68 68 89 57 63 75 68 86 129 132 936
Psicologia 64,00 126,08 0,51% 37 87 103 77 20 81 34 19 81 75 95 59 768,00 
1a visita 2,25 1,50 1,50% 2 1 4 4 4 1 2 1 - 1 3 4 27,00 
Successiva 61,75 124,58 0,50% 35 86 99 73 16 80 32 18 81 74 92 55 741
Fisioteràpia 721,25 867,58 0,83% 739 698 669 751 779 783 634 581 700 793 897 631 8.655,00 
1a visita 3,33 1,00 3,33% 1 2 1 2 - 1 - - - - 13 20 40,00 
Sessions de rehabilitació 717,92 866,58 0,83% 738 696 668 749 779 782 634 581 700 793 884 611 8615
Logopèdia 100,67 102,33 0,98% 110 164 57 102 116 99 114 111 83 66 125 61 1.208,00 
1a visita 1,00 0,33 3,00% 3   1 2 2 4 - - - - - - 12,00 
Sessions 99,67 101,17 0,99% 107 164 56 100 114 95 114 111 83 66 125 61 1196
Podologia 47,08 40,67 1,16% 48 43 52 48 52 35 54 36 47 45 50 55 565,00 
1a visita 2,75 1,33 2,06% 1 3 2 3 2 2 - 2 - 2 6 10 33,00 
Successiva 44,33 39,33 1,13% 47 40 50 45 50 33 54 34 47 43 44 45 532,00 
Teràpia oc. 204,42 309,67 0,66% 348 228 98 193 128 159 330 292 155 216 224 82 2.453,00 
1a visita 0,25 1,33 0,19% - 2 0 - 1 - - - - - - - 3,00 
Sessions 204,17 308,17 0,66% 348 226 98 193 127 159 330 292 155 216 224 82 2450

Indicadors de qualitat

El programa de qualitat s’estructura a partir d’un sistema de gestió de qualitat fonamentat en la norma ISO 9001:2008 i en els criteris del model EFQM.

En el pla assistencial, es monitoritzen els indicadors considerats essencials i que tenen una repercussió sobre la seguretat del resident:

Registre de caigudes
Registre de contencions
Registre d’úlceres
Registre d’infeccions nosocomials
Valoració del dolor
Valoració de l’estat d’ànim
Valoració del nivell de dependència GDA
Valoració dels criteris de severitat 6-12 mesos
Registre d’ajudes tècniques
Qüestionaris de satisfacció

El nivell de dependència es mesura d’acord amb els criteris de l’escala del grau de dependència d’Andorra (GDA).

Veure taula GDA residents

GDA 2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
GDA 1 0,00 7,00 0,00% - - - - - - - - - - - -
GDA 2 8,75 16,08 0,54% 10 10 11 11 10 10 10 9 5 6 6 7
GDA 3 18,00 61,25 0,29% 16 16 16 16 16 18 18 20 20 19 19 22
GDA 4 20,83 0,00 - 23 23 22 24 26 25 24 23 15 15 15 15
GDA 5 16,50 0,00 - 13 13 13 13 12 12 12 11 25 25 25 24
TOTAL 64,08 50,83 1,26% 62 62 62 64 64 65 64 63 65 65 65 68

Veure taula GDA centre de dia

GDA 2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
GDA 1 0,00 0,17 0,00% - - - - - - - - - - - -
GDA 2 6,00 0,00 - 5 5 5 7 7 8 7 7 6 5 5 5
GDA 3 9,08 8,42 1,08% 8 9 10 10 10 10 10 9 8 9 9 7
GDA 4 3,42 7,00 0,49% 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2
GDA 5 0,67 0,00 - - - - - - - - - 2 2 2 2
TOTAL 19,17 15,58 1,23% 17 18 19 21 21 22 21 20 19 18 18 16

Veure taula Residents amb criteris de terminalitat a 6-12 mesos

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
0-6 mesos 0,58 6,08 0,10% 3 2 1 1                
6-12 mesos 5,33 0,00 - 16 16 16 16                
Més de 12 mesos 15,08 0,00 - 44 45 45 47                
Total 21,00 0,00 - 63 63 62 64 0 0 0 0 0 0 0 0

La previsió de severitat (terminalitat a 6-12 mesos) es realitza a partir de la valoració NECPAL-CCOMS®

Veure taula Usuaris amb criteris de terminalitat a 6-12 mesos

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
0-6mesos 0,08 0,33 0,25% - - - 1                
6-12mesos 0,83 0,75 1,11% 2 3 3 2                
Més de 12 mesos 5,50 17,83 0,31% 15 16 17 18                
Total 6,42 0,00 - 17 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0

Veure taula Registre de caigudes

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Residentsque han patit caigudes 9,17 12,00 0,76% 6 9 4 9 13 14 11 10 7 9 9 9 110,00 
Residentsque ha patit 1 caiguda 7,00 7,83 0,89% 4 5 3 8 10 13 10 6 5 7 6 7 84,00 
Residentsque han patit 2 caigudes 1,25 0,25 5,00% - 1 1 0 1 1 1 2 2 1 3 2 15,00 
Residentsque han patit 3 o més caigudes 109,00 1,92 56,87% 2 3 - 1 2 -   2 - 1 - - 11,00 
Totalcaigudes 12,08 21,25 0,57% 14 16 5 11 13 15 12 16 9 13 10 11 145,00 
Taxa decaigudes 15,00 43,25 0,35% 17,28 19,75 6,17 14,10 16,67 17,65 14,12 20,25 11,39 15,66 12,05 14,86 195,95

Veure taula Registre contencions

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Totalcontencions 10,58 0,00 - 12 12 13 12 11 11 10 9 9 10 10 8
Relació % 13,34 0,00 - 15,19 14,81 16,05 15,38 14,10 12,94 12,50 11,39 11,39 12,05 13,51 10,81

Veure taula Registre úlceres

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Estadi I 3,33 2,50 1,33% 5 6 5 4 4 4 3 2 1 2 1 3
Estadi II 4,08 10,25 0,40% 2 3 3 5 4 2 3 7 5 6 5 4
Estadi III 2,25 2,33 0,96% 2 2 1 2 2 3 4 4 2 1 2 2
Estadi IV 2,42 0,33 7,25% 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1
Persones amb 1 úlcera 7,67 10,25 0,75% 9 5 5 10 9 8 7 10 6 7 8 8
Persones amb 2 úlceres 2,08 2,33 0,89% - 4 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1
Persones amb més de 2 úlceres 0,25 0,33 0,75% 3 - - - - - - - - - - -
Total úlceres 14,42 16,08 0,90% 12 9 11 26 24 12 13 16 10 11 19 10
Relació % 18,00 26,89 0,67% 15,19 11,11 13,58 33,33 30,77 14,12 15,29 20,25 12,66 13,25 22,89 13,51
Incidència i la prevalença de les nafres per pressió                   0,14 0 0,07 0,04 0,04
Prevalença de les nafres per pressió                   20,97 14,52 14,52 14,52 14,52

Veure taula Registre infeccions nosocomials

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Total de persones amb gèrmens multiresistents colonitzats 2,92 3,75 0,78% 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pseudomona aeruginosa 1,08 1,42 0,76% - 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BLEE 0,92 1,08 0,85% 2 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MRSA 0,92 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total de persones amb gèrmens multiresistents infectats 0,50 2,25 0,22% 2 1 1 - 1 1 - - - - - -
MRSA 0,08 0,08 1,00% 1 - - - - - - - - - - -
Pseudomona aeruginosa 98,00 18,08 5,42%       - - - - - - - - -
BLEE 0,42 0,00 - 1 1 1 - 1 1 - - - - - -
C. Difficile 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -
MDO - altres enteritis i diarrees 10,50 18,08 0,58% 35 16 15 16 7 11 11 7   4 2 2

Veure taula Polimedicació

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Residents que prenen menys de 5 medicaments 42,00     14     9   12     7       28,00 
Residents que prenen entre 5 i 8 fàrmacs 93,00     25     23   24     21       68,00 
Residents que prenen més de 9 fàrmacs 110,00     23     28   29     30       87,00 

Valoració segons l’escala analògica del dolor. En els casos de persones amb demències i/o dificultats de percepció subjecta del dolor, s’utilitza l’escala PNAD.

Veure taula Valoració del dolor residents

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
0-2 20,92 52,00 0,40% 53 50 46 52     50          
3-6 5,00 9,00 0,56% 9 12 16 12     11          
6-8   -               2          
8-10   -                          

Veure taula Valoració del dolor centre de dia

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
0-2 6,75     15 16 17       17 16        
3-6 1,50     2 3 5       4 4        
6-8 0,00                            
8-10 0,00                            

Veure taula Ajudes tècniques residents

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Autònoms 19,92 1,00 19,92% 18 18 19 21 23 20 18 20 20 20 20 22
Bastó 2,83 5,00 0,57% 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3
Bastó anglès 0,50 5,67 0,09% 1 1 2 - - 1 1 0 0 0 0 0
Cadira de rodes 36,67 0,58 62,86% 36 38 36 38 37 37 31 36 37 37 37 40
Cadira de rodes / bastó 0,92 62,08 0,01% 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1
Cadira de rodes / caminador 0,58 0,00 - - - - - - - 7 - - - - -
Caminador 1,83 5,67 0,32% 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2
Bastó anglès / caminador 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -
Cadira de rodes / cap 0,83 0,00 -           2 - 2 2 2 2 2
Total 64,08 80,00 0,80% 62 62 62 64 64 65 64 63 65 65 65 68

Veure taula Ajudes tècniques centre de dia

  2013 2012 DIF. % GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Autònoms 9,17 6,75 1,36% 5 8 10 13 10 10 12 9 9 9 9 6
Bastó 4,25 5,08 0,84% 6 6 5 2 4 4 2 4 5 5 5 3
Bastó anglès 1,67 5,67 0,29% 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Cadira de rodes 2,92 4,00 0,73% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4
Cadira de rodes / bastó 0,00 0,83 - - - - - - - - - - - - -
Cadira de rodes / caminador 0,00 4,17 - - - - - - - - - - - - -
Caminador 1,25 5,17 0,24% 2 1 1 2 2 2 2 2 - - - 1
Bastó anglès / caminador 0,00 0,58 - - - - - - - - - - - -  
Total 19,25 32,25 0,60% 17 19 20 21 21 21 21 20 19 18 18 16

Veure taula Qüestionaris de satisfacció

  Molt bé Regular Malament Molt malament N/C No m'afecta
La informació que ha rebut sobre el funcionament del centre en l’entrevista prèvia a l’admissió ha estat 41% 41% 0% 0% 12% 6% 0%
El dia de l’admissió en el centre considera que va ser rebut/uda 41% 35% 6% 6% 6% 6% 0%
  Si No Sols d' alguns   N/C   No m' afecta
Coneix el nom del personal que té cura de la seva atenció? 47%   53%   0%   0%
  Excel.lent Bo Millorable A vegades inadequat Inacceptable N/C No m' afecta
El tracte humà que rep per part del personal del centre el considera 29% 53% 18% 0% 0% 0% 0%
  Si A vegades   No N/C   No m' afecta
Quan ha necessitat atenció, han tardat a atendre’l? 18% 18%   64% 0%   0%
  Molt adients Adients Escasses Molt malament   N/C No m' afecta
Les teràpies (rehabilitació, psicomotricitat, psicoestimulació, consultes) en què participa durant el matí les considera 18% 52% 18% 0%   12% 0%
La programació de les diferents activitats d’animació sociocultural en què participa durant la tarda les considera   41% 41% 6% 0%   12% 0%
  Molt adients Adients Regular Molt malament   N/C No m' afecta
Els horaris del Centre (horaris de menjar, higienes, activitats, descans, per familiars/amics…), considera que són : 47% 47% 6% 0%   0% 0%
  Si   No   N/C   No m' afecta
Els caps de setmana i festius, considera adequades i suficients les activitats que es fan (celebració de missa i cinema)? 58%   24%   12%   6%
  Molt bé Millorable Inacceptable   N/C No m' afecta
Considera confortable la seva habitació quant a calefacció / aire condicionat, sistema d’avís al personal, telèfon, TV, lavabo, llums? 35% 47% 6% 0%   6% 6%
Considera adient el mobiliari de la seva habitació / sales del centre (llit, armari, cadires, tauleta, escriptori, taules, sofàs? 35% 53% 0% 0%   6% 6%
  Es resolen immediatament   Correcte Triguen massa Molt malament N/C No m' afecta
Quan hi ha hagut desperfectes a la seva habitació o a qualsevol dependència del centre considera que 18%   40% 24% 0% 12% 6%
  Molt agradables i ben equipades   Correctes Manquen equipaments Deficients N/C No m' afecta
Les sales d’estar, menjadors, sala polivalent, cafeteria, considera que són  47%   47% 0% 6% 0% 0%
  Si   No   N/C   Millorable
L’alimentació. Els àpats considera que són els adequats a les seves necessitats? Quant a la quantitat? 82%   0%   12%   6%
L’alimentació. Els àpats considera que són els adequats a les seves necessitats? Quant a la qualitat? 64%   18%   18%   0%
L’alimentació. Els àpats, considera que són els adequats a les seves necessitats? Quant a la varietat? 64%   24%   12%   0%
Preguntes Excel.lent Bona Regular Dolenta Inacceptable N/C No m' afecta
Considera que la neteja de la seva habitació i del Centre en general és 35% 53% 6% 0% 0% 0% 6%
  No, el necessari   A vegades Si, freqüentment   N/C No m' afecta
La tranquil·litat durant el dia i/o la nit ha estat alterada per algun motiu que no fos el tractament i/o atenció personal necessària als residents?   76%   12% 0%   12% 0%
  Excel.lent Bona Regular Dolenta Molt dolenta N/C No m' afecta
Com qualifica l’atenció sociosanitària que ha rebut? 35% 53% 6% 0% 0% 6% 0%
  Si Depèn   No N/C   No m' afecta
Recomanaria el CSS Cedre als seus familiars / amics?  76% 24% 0% 0%
  Molt bé Regular Malament Molt malament N/C
El dia de l’admissió al centre, considera que va ser rebut/uda 38% 56% 6%      
La informació que ha rebut sobre el funcionament del centre en l’entrevista prèvia a l’admissió, i/o al llarg de l'estada en el centre, ha estat 38% 56% 6%      
  Molt adients Adients Escasses Molt malament N/C
Les teràpies (rehabilitació, psicomotricitat, psicoestimulació, consultes) en què participa durant el dia les considera    74% 13%     13%
La programació de les diferents activitats d'animació sociocultural en què participa durant la tarda les considera 25% 63% 6%     6%
  Si No NC      
Els caps de setmana i festius, considera adequades i suficients les activitats que es fan (celebració de missa i cinema)? 75% 19% 6%      
  Si No Sols d'alguns      
Coneix el nom del personal que té cura de la seva atenció? 69% 6% 25%      
  Excel·lent Millorable A vegades inadeqúat Inacceptable NC
Considera que el tracte humà que rep per part del personal del Centre al llarg del procés atenció és  31% 44% 25%      
  Si A vegades No N/C No ho sap  
Quan ha necessitat atenció, han tardat a atendre’l? 6% 31% 57%   6%  
  Excel·lent Bona Regular Dolenta Molt dolenta No contesta
Com qualifica les competències tècniques dels professionals auxiliars. Administració  38% 49%       13%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals auxiliars. Manteniment 25% 56%       19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals auxiliars. Hoteleria 25% 56%       19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals auxiliars. Infermeria 31% 50%       19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals coordinadora. Administració  31% 50%       19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals, director tècnic 31% 50%       19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals, educadora social 31% 44% 6%     19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals, fisioterapeuta 31% 44% 6%     19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals, infermeres 31% 37% 13%     19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals, logopeda 50% 31%       19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals, metge 31% 31% 13%     25%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals, podòleg 31% 37% 13%     19%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals, psicòloga 25% 44%       31%
Com qualifica les competències tècniques dels professionals, terapeuta ocupacional 31% 38%       31%
  Molt bé Regular Malament Molt Malament No contesta
Considera que la informació rebuda de l'atenció prestada al seu familiar al llarg del procés assistencial és 31% 50% 6%     13%
  Si No No contesta      
Creu que es pren en consideració la seva opinió en les decisions clíniques adoptades?  81% 6% 13%      
Creu  que es pren en consideració la seva opinió en les decisions que impliquen algun risc? 56% 19% 25%      
  Si No A vegades No contesta    
Considera que es respecten les seves voluntats ? 69%   6% 25%    
  Si No No contesta      
Considera que es respecten els seus drets i la seva intimitat en general? 88% 6% 6%      
Considera que les seves dades es tracten amb confidencialitat? 81% 13% 6%      
  Molt bé Millorable Inacceptable No contesta  
Considera confortable la seva habitació quant a calefacció / aire condicionat, sistema d'avís al personal, telèfon, TV, lavabo, llums? 19% 37% 19%   25%  
Considera adient el mobiliari de la seva habitació / sales del centre (llit, armari, cadires, tauleta, escriptori, taules, sofàs? 25% 37% 13%   25%  
  No, el necessari A vegades Si, freqüentment N/C    
La tranquil·litat durant el dia i/o la nit, ha estat alterada per algun motiu que no fos el tractament i/o atenció  personal necessària als residents? 69% 19% 6% 6%    
  Molt agradables i ben equipades Correctes Manquen equipaments Deficients    
Les sales d'estar, menjadors, sala polivalent, cafeteria considera que són 19% 81%        
  Es resolen immediatament Correcte Triguen massa Molt malament No contesta  
Quan hi ha hagut desperfectes a la seva habitació o a qualsevol dependència del Centre considera que 12% 62% 12%   13%  
  Excel·lent Bona Regular Dolenta Inacceptable N/C
Considera que la neteja de la seva habitació i del Centre en general és 19% 62% 6%     13%
  Si No N/C Millorable No conec  
L’alimentació. Els àpats, considera que són els adequats a les seves necessitats? Quant a la quantitat? 82% 6% 6%   6%  
L’alimentació. Els àpats, considera que són els adequats a les seves necessitats? Quant a la qualitat? 82% 6% 6%   6%  
L’alimentació. Els àpats, considera que són els adequats a les seves necessitats? Quant a la varietat? 73% 16% 7%   7%  
  Es comunica sempre A vegades Quasi mai Mai No contesta  
La roba dels residents. Considera que el circuit de roba és Quant a la comunicació de desperfectes als residents: 31% 44%     25%  
  Molt bé Millorable Molt malament No contesta  
La roba dels residents. Considera que el circuit de roba és Quant a la comunicació de desperfectes als residents: 25% 43% 13%   19%  
La roba dels residents. Considera que el circuit de roba és Quant a la cura per part del personal en les peces de roba dels residents 25% 37% 19%   19%  
  Excel·lent Bo Millorable No contesta    
El funcionament general del centre, creu que és Quant a l'organització dels serveis 31% 63% 6%      
El funcionament general del centre, creu que es Quant a la coordinació entre professionals 31% 31% 38%      
El funcionament general del centre, creu que es Quant als horaris (menjar, higiene, activitats, descans, per a familiars / amics) 38% 50% 6% 6%    
  Si Depèn No N/C    
Recomanaria el CSS Cedre als seus familiars / amics ?  87% 13%        

Programa de qualitat

El programa de qualitat del CSS El Cedre s’emmarca dins de les directrius de la política de qualitat del SAAS.

Al llarg del 2013, hem de destacar la recertificació del sistema de gestió de qualitat per la norma ISO 9001:2008 durant el FEBRER. Aquest programa de qualitat ens ha permès implantar una metodologia de millora contínua i alhora definir uns processos que abasten tots els professionals de les àrees administrativa, assistencial i de serveis GENERals. Destaca l’inici del treball d’integració dels indicadors ISO amb els indicadors del model EFQM en tot allò que fa referència a l’atenció centrada en la persona.

Millores destacables