L’any 2013 s’ha caracteritzat globalment per l’inici de les accions de reforma del nostre sistema de salut i protecció social amb l’horitzó 2020, amb l’objectiu de mantenir i millorar la qualitat dels nostres serveis i adaptar-los a unes necessitats cada cop més canviants.

En aquest sentit, les diferents institucions implicades en l’àmbit sanitari i social han iniciat les accions per adaptar-se a les indicacions del Ministeri de Salut i Benestar. El redimensionament i la reordenació dels serveis del SAAS han estat un eix prioritari durant aquest any.

Així, seguint les directrius del Consell Assessor de Salut i Benestar, s’ha iniciat durant la tardor del 2013 el procés de fusió de les dues entitats sociosanitàries públiques del país, El Cedre i la residència Solar d’Enclar. Aquest ha estat el repte més rellevant, amb un trasllat organitzat el novembre del 2013 i la iniciació d’una nova planificació dels recursos, més adaptats a les necessitats dels usuaris i a l’evolució de les patologies de la gent gran, per tal d’arribar a un nou model assistencial i de finançament més homogeni i just a final del 2014.

És significatiu, i podria qualificar-se de canvi històric, el nou model de relacions establert entre el Ministeri de Salut i Benestar i el SAAS, i entre aquest darrer i la CASS negociat i pactat durant el 2013 per a l’aplicació a partir del 2014. Un nou model basat en contractes programa anuals, amb la determinació d’objectius assistencials i d’estàndards de qualitat exigibles amb les corresponents penalitzacions a partir d’avaluacions periòdiques. Aquest és un primer pas, necessari i imprescindible, per a la futura acreditació dels diferents serveis del SAAS, que, de mica en mica, ja ho estan aconseguint (acreditació ISO del Servei de Laboratori i procés d’acreditació d’El Cedre).

També és destacable l’acord negociat amb la CASS, de finançar l’any 2014 l’activitat assistencial hospitalària per pressupost global prospectiu i no per acte, cosa que garantirà a la CASS un límit en la despesa assistencial relativa a l’activitat hospitalària realitzada a l’HNSM.

També el SAAS, seguint les indicacions del Govern i en l’esperit de la Llei d’obertura econòmica, ha ofert durant el 2013 les seves instal·lacions i equipaments a professionals de salut per desenvolupar-hi activitats privades d’interès estratègic per al país, en les quals la cirurgia estètica ha estat la pionera.

Dins de l’àmbit de l’atenció sanitària pública, s’ha elaborat el catàleg de serveis del SAAS, que ha estat remès a la Comissió de Cartera de Serveis del ministeri per a la seva validació. També, dins de la política de definir de la manera més concreta possible les funcions i els recursos del SAAS, s’ha definit la plantilla orgànica de la institució i els mecanismes per accedir-hi. A banda d’aquestes accions de caràcter més general i estratègic, s’ha continuat gestionant el dia a dia amb l’òptica de millorar la qualitat i l’eficiència de la institució realitzant canvis organitzatius i estructurals en diferents serveis.

En conclusió, l’any 2013 ha estat decisiu per preparar la institució per a reptes propers que la reforma del sistema sanitari i social plantejarà durant els anys vinents.


Cristina Rodríguez Galan
Presidenta del Consell Directiu