Comissió d'Històries Clíniques

Integrants 2013

Francesc Aroles
Oscar Becerra
Montserrat Camps
Joan Bernat Ferrand
Montserrat Guitart
Manel Medina
Odile Sarroca
President - Direcció assistencial
Servei d’Urgències
Infermeria
Infermeria
Secretaria - Documentació Clínica
Equip d’atenció especialitzada de Pediatria i Neonatologia
Serveis Mèdics

S’inicia la primera reunió de l’any 2013 de la Comissió d’Històries Clíniques, Documentació Clínica i Arxiu el dia 17 de gener. Es realitzen sis reunions presencials ordinàries i quatre consultes en línia no presencials al llarg de l’any 2013. Aquesta comissió queda dissolta el mes de desembre de 2013 per tal d’afavorir la fusió amb la subcomissió d’Història Clínica Electrònica.

Activitat

Qualitat de les històries clíniques

1. Revisió indirecta d’HC

Signatures del document de consentiment informat (DCI).

Veure taula d'Intervencions Programades

BLOC QUIRÚRGIC (EXCEPTE B. OBSTÈTRIC) 2013 2012
INTERVENCIONS PROGRAMADES 4.393 100% 4.362 100%
DCI signats per tots els protagonistes (*) 2.391 100% 2.437 55,87%
DCI NO signats per tots els protagonistes 2.002 45,57% 1.925 44,13%

Veure taula d'Intervencions Programades

BLOC QUIRÚRGIC (EXCEPTE B. OBSTÈTRIC) 2013 2012
INTERVENCIONS PROGRAMADES 3.240 100% 3.121
DCI signats per tots els protagonistes (*) 1.690 52,16% 1.650
DCI NO signats per tots els protagonistes 1.550 47,84% 1.471

(*) Considerem protagonistes que hi intervenen el metge especialista, el metge anestesiòleg i el mateix pacient.

2. Ampliació dels accessos al control de les altes hospitalàries a tots els facultatius

Possibilitat de llistar la situació dels informes d’alta: esborranys, tancats, signats o no fets, per part dels facultatius responsables dels episodis.

3. Qualitat intrínseca dels informes d’alta (IA)

Es dóna continuïtat a l’estudi avaluador mensual de la qualitat dels informes de totes les altes d’hospitalització. Tramesa de l’estudi als respectius caps d’equip d’atenció especialitzada i de servei.

Projectes