Compres

El Servei de Compres està organitzat en tres àrees diferenciades per facilitar-ne la gestió interna:

Logística i magatzem

S’ocupa de la tasca de reposició i control dels diferents estocs de consumibles que es troben ubicats en les distintes unitats o serveis, a banda de controlar l'estoc del magatzem central per evitar trencaments d’existències alhora que es vetlla per optimitzar-ne la rotació.
Durant l’any 2013 s’ha dut a terme una tasca important per actualitzar i millorar els circuits de reposició dels magatzems perifèrics, amb la introducció del sistema de doble calaix, revisant i actualitzant els estocs de les unitats afectades amb nous pactes de consum i centralitzant la gestió d’aquells productes controlats des d’altres àrees, especialment, Infermeria. Amb aquesta acció, el control de tots els subministraments es monitoritzarà des del servei central de compres per reduir al màxim la ineficiència que dimana dels articles sense rotació, material obsolet, caducat, etc.

Compres, concursos i administració

L'activitat està centrada en la tasca de recerca, compra i negociació directa dels millors productes i preus amb els distints proveïdors.
Els resultats derivats de la gestió duta a terme durant aquest exercici (quant al material fungible, pròtesis i osteosíntesis) han representat un estalvi del 9% aproximadament, seguint en la línia iniciada durant el 2012, quan la reducció va ser del 8,5%.

Veure taula Import de les compres efectuades

  2011 2012 2013
Import de les compres efectuades 3.632.196,39 € 3.322.277,56 € 3.028.491,79 €

En aplicació de la Llei de contractació pública del 9 de novembre del 2000, qualsevol compra de material amb un import que excedeix dels 7.500 € s’ha d’efectuar a través d’un procediment concursal.
Les licitacions a través del procediment de concurs públic comporten preparar tota la documentació necessària, assistir a les sessions d’obertura de pliques, valorar les ofertes presentades, efectuar les proves escaients de cada producte i emetre els corresponents informes que permetin a la direcció prendre la decisió més escaient als interessos de la institució.

Durant el 2013 es van efectuar un total de 18 concursos d’inversió i 15 de despesa. Els concursos següents han estat gestionats directament pel Servei de Compres: