Revisions mèdiques

Les revisions mèdiques es justifiquen per la necessitat de certificar les condicions de l’estat de salut amb vista a l’obtenció d’una aptitud amb fins administratius, i amb la finalitat d’afavorir la salut i prevenir o descobrir precoçment les possibles malalties.

Procediment

El Servei de Revisions Mèdiques (SRM) efectua exàmens de salut a individus presumiblement sans que consisteixen en l’obtenció de l’anamnesi, la pràctica d’una exploració clínica i la sol·licitud de proves complementàries, així com la realització d’actes preventius simples, com ara consells o vacunacions. En alguna ocasió es fa necessari un segon informe, del metge tractant o d’un metge especialista. Les troballes patològiques són remeses al metge tractant o metge especialista adient.

Activitat

S’han efectuat un total de 968 revisions mèdiques i els certificats corresponents.
La distribució per tipus de revisió al llarg dels mesos del 2013 és la següent:

Veure taula Distribució per tipus de revisió

  Conducció especial Matèries perilloses Aptitud laboral Altres TOTAL
Gener 85 2   4 91
Febrer 55     1 56
Març 74 1   1 76
Abril 72 4   2 78
Maig 92 12   4 108
Juny 78 18 28 1 125
Juliol 75 5   0 80
Agost       1 1
Setembre 89 3   2 94
Octubre 108     2 110
Novembre 77 2   2 81
Desembre 65 1   2 68
TOTAL 870 48 28 22 968

La distribució comparativa de l’activitat entre el 2012 i el 2013 és la següent:

Veure taula Distribució comparativa de l’activitat

Activitat 2012 2013 Dif. %
Conducció especial 732 870 138 18,85
Matèries perilloses 45 48 3 6,67
Aptitud laboral 29 28 -1 -3,45
Altres 21 22 1 4,76
TOTAL 827 968 155 19,07

Comentari previsió: Es pot albirar un canvi de tendència, a positiu després de dos períodes amb variacions negatives, encara que "donada l'evolució quinquennal" en la quantitat de certificats emesos per a la conducció especial la previsió futura és d'equilibri.

Centre Penitenciari

Amb l’aplicació del conveni de prestació de serveis assistencials sanitaris als interns del Centre Penitenciari acordat pel ministeri de Justícia i Interior, el SAAS i la CASS, i en el qual es regulen les prestacions sanitàries proveïdes des del SAAS als interns del Centre Penitenciari, la provisió d’aquest serveis assistencials han estat assignats al Servei de Revisions Mèdiques i al Centre de Salut Mental.

La distribució mensual dels serveis assistencials prestats és la següent:

Veure taula Distribució mensual dels serveis assistencials prestats

  Ingrés Medicina atenció primària Medicina especialitzada psiquiàtrica Psicologia Odontologia TOTAL
Gener 9 44 0 0 20 73
Febrer 7 45 9 15 20 96
Març 5 51 7 21 14 98
Abril 10 59 10 23 21 123
Maig 4 47 9 12 20 102
Juny 12 49 8 19 20 90
Juliol 9 64 9 17 27 109
Agost 4 69 5 10 16 94
Setembre 8 52 10 15 21 91
Octubre 5 56 8 18 19 88
Novembre 2 41 5 8 20 67
Desembre 6 46 9 12 14 75
TOTAL 81 623 89 170 232 1.106

Comentari: Podem afirmar que ha estat un èxit el repte que suposa l'inici d'aquesta activitat.