Manteniment

Aquest servei és el responsable del funcionament correcte de les instal·lacions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, la Clínica Verge de Meritxell i la Xarxa de Centres de Salut.
El servei se subdivideix en tres tipus de treballs: manteniment preventiu, manteniment correctiu i obra nova; aquesta última és de realització pròpia o subcontractada a empreses alienes.
El Servei de Manteniment controla, a més, els subministraments i estocs del material que utilitza, així com el combustible necessari per a les sales de calderes i els grups d’emergència. També estan sota la seva responsabilitat els gasos medicinals.

Activitat

Al llarg de l’any 2013, el Servei de Manteniment ha rebut 7.168 sol·licituds de treball, que es poden separar en:

Manteniment correctiu:
Manteniment preventiu:
Manteniment conductiu i diversos:
3.870 sol·licituds
2.038 sol·licituds
1.260 sol·licituds

S’han destinat 10.823 hores de treball per gestionar les diferents sol·licituds amb una eficiència del 92,34% i una ràtio hora/treball de l'1,51.

Consums

Electricitat

Durant l’any 2013 se n’ha consumit un total de:
4.741.080 kW a l’HNSM
658.875 kW a la CVM

Gasoil

Durant l’any 2013 se n’ha consumit un total de:
355.565 litres a l’HNSM
98.000 litres a la CVM

Aigua

Durant l’any 2013 se n’ha consumit un total de:
66.029 M3 HNSM / CVM

Millores organitzatives:

Es publiquen i s’adjudiquen els concursos següents per a l’adquisició de diferents aparells i materials: