Recursos Humans

Com el 2012, el 2013 ha estat un any clarament marcat pels esforços en la contenció de la despesa. S'han adequat els recursos humans maximitzant la mobilitat interna i les polivalències dins dels equips assistencials i de suport no assistencial. Les dades comparades dels tancaments corresponents a les despeses de personal del 2012 davant de les del 2013 confirmem una reducció de l’1,28%, un esforç que s’afegeix al ja realitzat el 2012.

Tampoc no s’ha reduït l’esforç per mantenir els nivells de desenvolupament professional. Prova d’això ha estat l’increment important en el grau d’assoliment del pla de formació anyal, que marca un camí de consolidació cap a la planificació de les accions formatives i la seva coordinació. També s’incrementa notablement la formació estratègica, és a dir la formació que agrupa dins d’una mateixa acció formativa diferents col·lectius professionals i unitats organitzatives. Dins de la formació estratègica, voldríem fer menció especial a l’inici d’un postgrau en habilitats directives adreçat als comandaments de les institucions encarregades de la salut, ministeri de Salut, CASS i SAAS. Aquest postgrau permet no tan sols adquirir les tècniques i els coneixements bàsics i necessaris per a la correcta gestió dels equips, sinó que també és un fòrum d’intercanvi d’idees i experiències entre els diferents professionals de la salut. El postgrau en perfeccionament directiu es realitza amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra i de la Fundació Universitària del Bages, una institució docent experta en l’àmbit de sanitat.

Completen alguns dels projectes directament relacionats amb la gestió dels recursos humans la implementació del programa de millores socials, encaminat a poder compaginar la vida laboral amb la familiar i promoure polítiques de mobilitat i promoció. També podem remarcar la implementació dels programes de salut laboral, per donar compliment al que estableix la Llei de seguretat i salut laboral i complir una avaluació dels requeriments de salut dins de l’àmbit laboral.

Per últim, volem fer menció de les accions que s’han realitzat durant el 2013 per fer possible la fusió de la Residència Solà d’Enclar amb el Centre Sociosanitari El Cedre. La incorporació definitiva de la plantilla de la Residència Solà d’Enclar, que serà una realitat el gener de l’any 2014, ha estat possible gràcies a la col·laboració dels professionals i la direcció de la residència. Aprofitem aquest espai per donar-los la més cordial benvinguda, sabedors que aquesta fusió comportarà una millora important dins de l’àmbit sociosanitari al país.

Distribució de la Plantilla

Veure taula per grups professionals (en personal equivalent)

  2009 2010 2011 2012 2013
Directors 11 11 12 11 10
Facultatius 98,25 103,25 103,20 100,26 100,93
Infermeria, tècnics i pers. suport assist. 500,59 508,95 503,79 497,29 517,49
Administració i pers. de suport no assist. 174,50 188,24 179,16 172,83 173,01
TOTAL SAAS 784,34 811,44 798,15 781,38 801,43

Veure gràfic per grups professionals (en personal equivalent)Veure taula per edat (no inclou personal de guàrdia ni liberal privat)

  2009 2010 2011 2012 2013
< de 20 1 2 3 0 0
20/30 223 203 144 120 123
30/40 263 293 297 300 291
40/50 201 198 207 208 224
50/60 109 126 158 159 172
> de 60 17 20 22 22 22
TOTAL SAAS 814 842 831 809 832

Veure gràfic per edat (no inclou personal de guàrdia ni liberal privat)Veure taula per anys d'antiguitat (no inclou personal de guàrdia ni liberal privat)

  2009 2010 2011 2012 2013
< de 1 106 79 41 15 44
1 a 3 137 151 128 81 45
3 a 10 272 284 325 252 338
10 a 20 167 176 173 191 230
> de 20 132 152 164 170 175
TOTAL 814 842 831 809 832

Veure gràfic per anys d'antiguitat (no inclou personal de guàrdia ni liberal privat)

Noves incorporacions per grups professionals

Veure taula de noves incorporacions

  Altes 2009 Altes 2010 Altes 2011 Altes 2012 Altes 2013
Directors - 1 3 - 3
Facultatius 21 26 19 6 22
Infermeria i suport assist. 107 69 44 19 33
Adm. i suport no assist. 36 34 11 13 11
TOTAL SAAS 164 130 77 38 69

Veure gràfic de noves incorporacions

Anàlisis baixes definitives d'empresa

Veure taula Anàlisi dels motius de baixa (no s'inclouen les baixes per fi de contracte)

  Baixes 2009 Baixes 2010 Baixes 2011 Baixes 2012 Baixes 2013
Professionals/econòmiques 4 9 4 2 6
Personal - familiar 27 25 16 8 19
Fí d'excedències 12 9 11 6 7
Acomiadament 6 8 9 6 4
Resolucions reglamentàries - - - - 1
Jubilació 1 1 2 7 1
Invalidesa 1 - - - -
Defunció - - - - -
TOTAL BAIXES DEFINITIVES 51 52 42 29 38

Veure gràfic Anàlisi dels motius de baixa (no s'inclouen les baixes per fi de contracte)Veure taula Anàlisi de baixes per grups professionals

  Baixes 2009 Baixes 2010 Baixes 2011 Baixes 2012 Baixes 2013
Direcció - 1 1 1 2
Facultatius 15 16 7 10 19
Infermeria, tècnics i suport assist. 27 29 26 15 12
Administració i suport no assist. 9 6 8 3 5
TOTAL 51 52 42 29 38

Veure gràfic Anàlisi de baixes per grups professionalsVeure taula Anàlisi de baixes per data d'antiguitat

  Baixes 2009 Baixes 2010 Baixes 2011 Baixes 2012 Baixes 2013
Menys d'un any 8 5 3 2 9
D'un a 3 anys 19 18 13 5 10
De 3 a 6 5 11 6 4 7
De 6 a 9 8 6 3 5 3
De 9 a 12 8 6 5 2 5
Més de 12 anys 3 6 12 11 4
TOTAL 51 52 42 29 38

Veure gràfic Anàlisi de baixes per data d'antiguitat