Programa AGENTAS

Col·laboració amb serveis d’integració sociolaboral

Agentas és el servei de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell encarregat de la integració al món laboral de les persones amb discapacitat d’Andorra, mitjançant la inserció en empreses i institucions de la comunitat.

Des de l’any 1992, el SAAS col·labora amb Agentas possibilitant la realització de diverses experiències d'integració en diferents entorns laborals de la Clínica Meritxell i l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

El nombre de treballadors integrats mitjançant Agentas i les tasques encomanades han anat augmentant al llarg de tots aquests anys fins a arribar a l’estructura de funcionament actual.

Recursos humans

Agentas proporciona 11 persones amb diferents nivells de discapacitat psíquica i diferents graus de necessitat de suport, que són les titulars amb responsabilitat sobre les tasques per executar. Per cobrir els períodes de vacances i baixes per malaltia comptem amb tres persones més per mantenir el funcionament dels diferents serveis contractats.

ACTIVITATS

Servei de reprografia

Una persona responsable del servei s’encarrega de les següents funcions: fer fotocòpies, enquadernacions amb espirals, balanç mensual de les fotocòpies de cada servei, balanç semestral de les enquadernacions de cada servei i d’altres tasques de manipulació ocasionals derivades des dels diferents serveis de l’Hospital (plastificacions, encartament, etiquetatge, segellats, etc.). Horari: de 9.00  a 13.00 h, dilluns, dimecres i divendres.
Una persona ajudant del servei s’encarrega de les següents funcions: recollida i repartiment de les fotocòpies i enquadernacions, suport en tasques d'enquadernació, de manipulació  i registre d'encàrrecs. També realitza la recollida, etiquetatge i distribució del DiarioMèdico i Crònica, i la distribució interna d'històries clíniques, de 9.00 a 13.00 h i de 15 00 a 17.00 h, de dilluns a divendres.

Servei de correu intern

Una persona responsable del servei s’encarrega de les següents funcions: classificar el correu per a l’HNSM i la CVM, repartir el correu a les safates d’entrada, recollir el correu de les safates de sortida, separar el correu intern de l’extern, i repartir, de 14.00 a 15.00 h de la tarda, les històries clíniques als despatxos mèdics de l’HNSM i la CVM.

Servei de distribució d’històries clíniques

Dues persones s’encarreguen de les següents funcions, en tres franges horàries: transport dels carros d’històries al matí a primera hora (de 8.00 a 9.00 h) i al migdia (de 14.00 a 15.00 h), i també de la distribució específica, sobre demanda, durant la resta de la jornada (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h).

Servei de rec

Una persona responsable del servei s’encarrega de les següents funcions: regar les jardineres interiors i exteriors de l’HNSM i la CVM, netejar la brossa de les jardineres (burilles, fulles seques…), netejar les jardineres de plàstic, regar els parterres exteriors, regar el jardí exterior de la CVM, recollir fulles de la zona exterior de la CVM i avisar el tècnic responsable en cas de desperfectes a les plantes i jardineres.

Servei de triatge de cartró, trituració de paper i recollida de tòners i cartutxos d’impressora, piles, CD i radiografies

Dues persones s’encarreguen de les següents funcions: separar el cartró  dels plàstics i altres materials, plegar les caixes i deixar-les preparades per la recollida externa; recollir les bosses de paper dels diferents departaments i serveis de l’HNSM i la CVM, i triturar el paper de tots els serveis assignats. També realitzen la recollida de tòners i cartutxos d’impressora, les piles, CD i radiografies dels contenidors situats als departaments i serveis assignats de l’HNSM i la CVM, i deixar-los a la zona assignada per a la recollida externa.

Auxiliar de bugaderia

Una persona integrada en l'equip del Servei de Bugaderia de l’HNSM s’encarrega de les següents funcions: col·locar uniformes seguint una numeració, doblegar tovalloles i bates, lliurar els uniformes al personal de l’Hospital i puntualment planxar algun uniforme (de 8.00 a 13.00 h, de dilluns a dissabte).

Servei de distribució dels carros de bugaderia i farmàcia

Dues persones s’encarreguen de les següents funcions: transport dels carros amb material de bugaderia i farmàcia als diferents serveis de l'Hospital i la CVM; col·locació i recollida del material, recollida del material d'esterilització de les plantes i Hospital de Dia, i transport cap al servei d'esterilització, i distribució urgent de material de farmàcia no programat.

Activitats extres

Els treballadors d’Agentas dels diferents serveis han col·laborat en la realització d’activitats ocasionals.

S’han realitzat sovint feines extres de reprografia, enquadernacions i plastificacions fora de l’horari oficial establert, amb l’autorització especial de la direcció.

També s’han realitzat feines extres de triturat especial, fora de circuit, per als diferents serveis de l’HNSM i la CVM.

Millores organitzatives