Rehabilitació

Activitat mèdica

El Servei de Rehabilitació disposa de tres metges especialistes en Rehabilitació i Medicina Física, el cap de servei i dos metges especialistes adjunts.
Aquest any s’ha incrementat l’activitat global, tot i les baixes laborals, ja que atesa la Llei de contenció de la despesa, no s’han pogut cobrir adequadament i s’han hagut d'assumir amb hores extraordinàries i esforç personal dels facultatius. Queda palès que per donar una assistència de mínima qualitat i no generar hores extraordinàries, el nombre mínim de facultatius del servei ha de ser de tres a temps complet. A més, l’activitat assistencial del cap de servei és igual o superior a la dels especialistes adjunts.
En la taula següent, es presenta el resum dels diferents tipus de visita i la comparativa dels tres anys anteriors del Servei de Rehabilitació.

Veure taula activitat mèdica

  2010 2011 2012 2013
Primeres visites 1041 0896 0888 1.018
Segones visites 2.888 2.040 2.352 2.641
Proves 0157 0222 0730 0286
Ones de xoc 0375 0442 0592 0802
Informes 0225 0241 0325 0575
Interconsultes 0391 0361 0314 0321
Inter. Cedre 0064 0067 0050 0066
TOTAL 5.106 4.269 5.251 5.709

S’ha de destacar l’increment d’ones de xoc, seguint l’evidència científica. Com es podrà comprovar en la memòria de formació, s’han realitzat diversos estudis al servei en què s'ha comprovat l’eficàcia d’aquesta teràpia.
La realització d’informes és un índex de qualitat assistencial. És una activitat administrativa i legal però que no genera beneficis econòmics directes i que requereix temps per part del professional. Al nostre servei comprovem que han augmentat significativament.
La denominació de proves inclou tractaments especialitzats com ara les infiltracions amb toxina botulínica o l’avaluació isocinètica. Són aquestes darreres les que han disminuït per les baixes de dos facultatius del servei. Les dificultats per a la cobertura de les substitucions dels facultatius redunden en aquesta disminució d’avaluacions i tractaments més especialitzats per evitar augmentar la llista d’espera.
L’activitat al Centre Sociosanitari El Cedre quant al nombre d'interconsultes ha reprès valors similars a anys anteriors al 2012. Cal recalcar que s’ha consolidat el treball en equip, dins la línia de transversalitat marcada pel ministeri de Salut i Benestar, atenent el pacient quan ha calgut en altres àmbits, com ara al Servei de Diàlisi.

Activitat al Pas de la Casa

El metge especialista visita una vegada per setmana i el fisioterapeuta atén els pacients quatre dies per setmana (de dilluns a dimecres i divendres) en horari de 8 a 15 h. Per millorar l’atenció, s’ha canviat el dia de consulta del facultatiu especialista. Fins a mitjan 2013 es visitava dilluns, dia de molta activitat administrativa del centre. D’altra banda, si hi acudia algun pacient la resta de la setmana, no se'l podia atendre fins al dilluns següent. Per permetre un repartiment de càrrega administrativa més eficient, es va canviar a dimecres, que és també el dia en què es realitza l’activitat de radiologia. Al cap de sis mesos, es valora satisfactòriament aquest canvi.
L’activitat de fisioteràpia tant en indicador de nombre de sessions com de nombre de pacients també s’ha incrementat.
Quant als indicadors de qualitat, es manté dins els estàndards en la ràtio de primeres / segones visites, amb una població jove amb patologia musculoesquelètica majoritàriament (88%).

Resum de tipus de visita detallat per mesos al servei del Pas de la Casa.

Veure taula per tipus de visita detallat per mesos al servei del Pas de la Casa

  PRIMERES VISITES VISITES DE SEGUIMENT RÀTIO
Gener 015 20 1,33
Febrer 009 16 1,77
Març 018 25 1,38
Abril 014 24 1,71
Maig 008 21 2,62
Juny 006 14 2,33
Juliol 005 15 3,00
Agost 013 18 1,38
Setembre 005 20 4,00
Octubre 015 21 1,40
Novembre 009 10 1,11
Desembre 009 24 2,66
TOTAL 126 228 1,81

Sessions i pacients per mes realitzats pel fisioterapeuta al Pas de la Casa

Veure taula Fisioterapeuta

FISIOTERAPEUTA NRE. PACIENTS NRE. SESSIONS
Gener 024 0191
Febrer 026 0166
Març 033 0234
Abril 047 0235
Maig 046 0204
Juny 025 0144
Juliol 037 0154
Agost 025 0179
Setembre 022 0159
Octubre 028 0162
Novembre 036 0140
Desembre 035 0152
TOTAL 349 1.968

Veure taula Metge rehabilitació

METGE REHAB.
PRIMERES VISITES VISITES DE SEGUIMENT
015 020
009 016
018 025
014 024
008 021
006 014
005 015
013 018
005 020
015 021
009 010
009 024
126 228

Veure taula evolutiva nombre de sessions / pacients

  2010 2011 2012 2013
Sessions 2.821 2.493 1.904 1.968
Pacients 0476 0451 0332 0349

Activitat del servei de l'HNSM: pacients ambulatoris

L’activitat del Servei de Rehabilitació durant el 2013 l’han realitzat entre set fisioterapeutes (sis a jornada completa i dos en jornada reduïda), un terapeuta ocupacional i un Logopeda (en jornada reduïda). Detallem el discret increment per mesos en la comparativa de l’any anterior amb l’any vigent del nombre de pacients, sessions i absències, i representades gràficament.

Veure taula Comparativa pacients ambulatoris 2012/2013

  2012 2013  
  TOTAL TOTAL DIF. %
Gener T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
200
1.568
303
208
1.990
497
8
422
194
4,00
26,91
64,03
Febrer T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
198
1.496
395
223
1.766
544
25
270
149
12,63
18,05
37,72
Març T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
230
1.863
448
253
1.866
380
23
3
-68
10,00
0,16
-15,18
Abril T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
235
1.891
582
260
2.114
483
25
223
-99
10,64
11,79
-17,01
Maig T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
240
2.300
462
233
1.926
493
-7
-374
31
-2,92
-16,26
6,71
Juny T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
228
2.030
484
226
1.718
420
-2
-312
-64
-0,88
-15,37
-13,22
Juliol T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
233
1.992
379
210
1.830
374
-23
-162
-5
-9,87
-8,13
-1,32
Agost T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
197
1.829
343
210
1.726
384
13
-3
41
6,60
-0,16
11,95
Setembre T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
190
1.627
367
212
1.792
418
22
165
51
11,58
10,14
13,90
Octubre T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
219
2.086
448
226
2.020
450
7
-66
2
3,20
-3,16
0,45
Novembre T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
216
1.943
463
217
1.809
464
1
-134
1
0,46
-6,90
0,22
Desembre T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
204
1.598
395
219
1.544
458
15
-54
63
7,35
-3,38
15,95
TOTAL T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
2.590
22.223
5.069
2.697
22.201
5.365
107
-22
296
4,13
-0,10
5,84

Cal destacar l’increment de pacients i la disminució de sessions, fet que dóna una ràtio de sessions per pacient inferior.
El nombre d’absències segueix sent superior al que caldria esperar tot i l’esforç del personal del servei. Caldrà buscar alternatives eficaces per disminuir les absències. La dificultat per substituir el personal de baixa, vacances o en formació i la consegüent disminució de sessions pot justificar part de les absències, sobretot en alguns mesos. Cal afegir-hi que dos dels terapeutes fan jornada reduïda i una, amb pacients seleccionats, cosa que dificulta que es pugui assumir la demanda habitual.

Durant l’any 2013, els pacients tractats al servei de manera ambulatòria s’estratifiquen en procedència i patologia, com es mostra en la gràfica següent.

Activitat del servei de l'HNSM: pacients ingressats

L’activitat del Servei de Rehabilitació quant a pacients ingressats es caracteritza per l’atenció en dos torns diaris. Es detalla per mesos la comparativa de l’any 2012 amb el 2013 pel que fa al nombre de pacients, sessions i absències, i la representació gràfica.

Veure taula Comparativa pacients ingressats 2012/2013

  2012 2013  
  TOTAL TOTAL DIF. %
Gener T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
46
489
34
31
360
31
-15
-129
-3
-32,61
-26,38
-8,82
Febrer T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
44
426
9
40
390
33
-4
-36
24
-9,09
-8,45
266,67
Març T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
48
413
17
43
428
33
-5
15
16
-10,42
3,63
94,12
Abril T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
40
351
24
36
435
8
-4
84
-16
-10,00
23,93
-66,67
Maig T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
44
456
37
41
433
49
-3
-23
12
-6,82
-5,04
32,43
Juny T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
38
422
24
33
342
20
-5
-80
-4
-13,16
-18,96
-16,67
Juliol T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
33
383
14
35
309
25
2
-74
11
6,06
-19,32
78,57
Agost T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
34
391
6
37
311
17
3
-80
11
8,82
-20,46
183,33
Setembre T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
38
418
25
37
438
45
-1
20
20
-2,63
4,78
80,00
Octubre T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
46
525
40
48
523
45
2
-2
5
4,35
-0,38
12,50
Novembre T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
34
436
22
37
539
34
3
103
12
8,82
23,62
54,55
Desembre T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
28
293
18
40
446
28
12
153
10
42,86
52,22
55,56
TOTAL T. PACIENTS
T. SESSIONS
T. ABSÈNCIES
473
5.001
270
458
4.954
368
-15
-47
98
-3,17
-0,94
36,30

El nombre de pacients ha disminuït un 3% i el de sessions, un 0,94%.

La gràfica següent mostra el nombre de pacients ingressats que han fet tractament al servei (2010-2013) comparativament.

Quant a l’activitat en pacients ingressats tractats en el servei, es mostra l’evolució del nombre de pacients i la seva distribució per agrupació diagnòstica en les gràfiques adjuntes.

Tècniques realitzades en rehabilitació

En les taules següents consten el total de sessions per tècnica realitzades, cosa que permet avaluar el tipus de tècnica, l’amortització d’aparells i el temps de terapeuta.

Cal destacar que els tractaments individuals augmenten significativament i que ofereixen tècniques i serveis més especialitzats i eficaços.

Unitat de desenvolupament infantil

L’activitat a l'UDI durant el 2013 ha augmentat sobretot en les primeres visites.
Ha millorat la interdisciplinarietat amb sessions conjuntes amb l’equip terapèutic, sobretot l’equip d’integració a les escoles ordinàries de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell així com amb el Servei de Salut Escolar.
Es resumeix a continuació l’activitat purament assistencial que no inclou les reunions interdisciplinàries ni evolutives.
També s’ha especialitzat els terapeutes en patologia infantil, amb una formació estada en un centre de referència en atenció precoç espanyol. S’ha enviat un informe a la Direcció Assistencial d’aquesta estada i les possibilitats de millora.
En la gràfica de tècniques es pot avaluar un increment del nombre de sessions realitzades en població pediàtrica.

Veure taula activitat Unitat de Desenvolupament Infantil

  2010 2011 2012 2013
Primeres visites 032 017 031 039
Segones visites 144 128 152 154
Proves 024 014 021 014
TOTAL 200 159 204 207

Millores organitzatives i de la qualitat assistencial

Malgrat la manca de pressupost, s’ha intentat reorganitzar l’activitat i, amb l’esforç personal de tot l’equip, millorar la qualitat assistencial.

Coordinació setmanal amb infermeria referent

Des del 17/1/2013, els infermers referents participen en la reunió setmanal del servei. Es va plantejar aquesta activitat conjuntament amb la finalitat d’avaluar els objectius funcionals dels pacients ingressats i millorar l’eficiència del tractament de rehabilitació. Sovint, els pacients assolien les AVD al servei però a la planta no mantenien el guany funcional.
Des del Servei de Rehabilitació es valora amb molta satisfacció aquesta col•laboració, atesa la importància de la tasca assistencial d'infermeria.

Modificació de l'horari d'atenció assistencial dels facultatius

Per tal de donar un millor servei al pacient i millorar la qualitat assistencial, els facultatius del servei van modificar l’horari de consultes i de presència al servei des de mitjan 2012, per tal de donar atenció de 8.30 a 18 h cada dia excepte divendres, de 8.30 a 16.30 h, amb l'ampliació significativa de l’horari de consulta.
Enguany, i pels motius ja esmentats, s’ha canviat, a més, el dia de visita setmanal al Pas de la Casa.
A causa de les baixes i altres incidències amb el personal facultatiu que han concorregut durant el 2013 i per tal de mantenir l’atenció assistencial, els horaris i fins i tot les vacances programades s’han anat modificant en funció de les necessitats del servei.

Recerca en ones de xoc

S’han realitzat i presentat en congressos internacionals diversos estudis en ones de xoc, en què es comprova l’eficàcia d’aquesta teràpia. La formació permet no solament actualitzar coneixements sinó aplicar-los a la pràctica clínica.

Activitat formativa i científica i col·laboració docent

Es continua col·laborant amb diverses universitats. Aquest any han realitzat estades formatives dos alumnes de fisioteràpia, un de la Universitat de Vic i l’altre de la Universitat de Lleida.
A part de la formació continuada, es manté la tasca d’establiment de protocols i les sessions científiques en el servei. Les sessions setmanals del servei, per revisar les evolucions de tots els pacients amb l’equip de rehabilitació, intenten promoure la qualitat assistencial.
D’altra banda, els terapeutes també han realitzat sessions per transmetre a l’equip la formació continuada realitzada i establir protocols consensuats.