Àrea quirúrgica-obstètrica

Activitat

L'activitat global de l’Àrea Quirurgica-obstètrica durant l'any 2013 ha estat de 353.211 minuts facturats per 4.376 intervencions quirúrgiques.

La part programada representa el 70,5% de l'activitat; la diferida, el 6%, i les urgències, el 23,5%.

Veure taula activitat

TIPUS ACTIVITAT PROGRAMADA DIFERIDA URGENT TOTAL
Nombre Intervencions Quirúrgiques 3.238 232 906 4.376
Minuts facturats 249.242 20.387 83.452 353.211
% tipus activitat 70.5 6 23.5 100

Globalment la relació entre hospitalització i UCSI és del 66% versus el 34%.

La comparació entre 2012 i 2013 mostra una evolució interessant (76% versus 24%) en el 2012.

Veure taula de l'evolució segons especialitat

ESPECIALITAT % HOSPITALITZACIÓ % UCSI
CIRURGIA 86 14
CIRURGIA ORTOPÈDIA I TRAUMATOLOGIA 67 33
GINECOLOGIA 47 53
OTORINOLARINGOLOGIA 88 12
UROLOGIA 80 20
OFTALMOLOGIA 1 99
ODONTOLOGIA 3 97
Mitjana 2013 66 34
Mitjana 2012 76 24
Mitjana 2011 73 27

L'activitat assistencial global per especialitat posa en evidència l’existència de tres grups:

Evolució de l'activitat 2011-2012-2013

Veure taula intervencions programades

PROGRAMADES
ESPECIALITAT CIRURGIA ORTOPÈDICA TRAUMATOLOGIA CIRURGIA GINECOLOGIA OTORINOLARINGOLOGIA UROLOGIA OFTALMOLOGIA ODONTOLOGIA
Minuts facturats 2011 111.287 56.297 17.759 27.280 27.430 13.998 10.677
Minuts facturats 2012 93.844 56.197 18.783 30.631 22.009 14.472 7.055
Minuts facturats 2013 90.227 52.586 19.705 29.677 25.986 14.471 9.213
DIF. 2012/2011 -17.443 -100 1.024 3.351 -5.421 474 -3.622
Evolució 2012/2011 -16% 0% 6% 12% -20% 3% -34%
DIF. 2013/2011 -20.060 -3.711 1.946 2.397 -1.447 473 -1.464
Evolució 2013/2011 -19% -6,5% 11% 8,75% -5,25%  3.5% 13,5%
DIF. 2013/2012 -3.617 -3.611 922 -954 3.977 -1 2.158
Evolució 2013/2012 -4% -7% 5% -3% 18% 0% 23,5%

Veure taula intervencions diferides

DIFERIDES
ESPECIALITAT COT CIR GINE ORL URO
Minuts facturats 2012 14.528 2.515 369 25 1.306
 Minuts facturats 2013 11.272 3.329 2.180 538 2.294
Diferència 2013/2012 -3256 814 1811 513 988
Evolució 2013/2012 -22,5% 32,5% 490,5% 2052% 75,75%

Veure taula intervencions Programades / Diferides / Urgents

PROGRAMADES / DIFERIDES / URGENTS
ESPECIALITAT COT CIR GINE ORL URO
Minuts facturats 2012 161.673 78.421 33.804 32.988 25.645
 Minuts facturats 2013 144.567 75.813 34.431 32.988 31.095
Diferència 2013/2012 -17.106 -2.608 627 0 5.450
Evolució 2013/2012 -10,5% -13% 2% 0% 21%

Activitat

Cirurgia general

Significa el 21,46% de l'activitat assistencial global (21,10% programada, 16,34% diferida i 23,81% de les urgències).

Veure taula activitat Cirurgia General

ESPECIALITAT TIPUS ACTIVITAT NOMBRE IQ MIN. FACTURATS % PER TIPUS % TOTAL TIPUS % TOTAL ASSISTENCIAL
CIRURGIA GENERAL Programada 664 52.586 69 21,10  
  Diferida 31 2.515 3 16,34  
  Urgent 206 19.709 25 23,81  
  Total 885 78.421 100   21,46

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Amb el 40,93%, l'activitat assistencial de la COT és la primera del nostre centre. L'activitat programada és d'un 36,20%; la diferida, un 55,30%, i les urgències, un 55,55%.

Veure taula activitat Cirugia Ortopèdica i Traumaologia

ESPECIALITAT TIPUS ACTIVITAT NOMBRE IQ MIN. FACTURATS % PER TIPUS % TOTAL TIPUS % TOTAL ASSISTENCIAL
COT Programada 1.008 90.227 64  36,20  
  Diferida 102 11.272 9 55,30  
  Urgent 381 43.068 28  55,55  
  Total 1.491 144.567 100   40,93

L'activitat programada representa globalment el 52% (mín. 35% desembre; màx. 88% agost).

L'activitat de les urgències i les diferides representa un 48% de l'activitat global (mín. 12% agost, màx. 75% gener).

Ginecologia

Representa el 9,75% de l’activitat assistencial global: 7,90% de la programada, 10,70% de la diferida i 15,02% de les urgències.

El servei està format per dos equips, un que treballa dilluns al matí cada quinze dies (Dra. Bons i Dr. Vilanova) i l’altre, dimarts al matí cada quinze dies (Dra. Bueno, Dra. Cano, Dr. Duran i Dra. Echeverri). Dimarts a la tarda, activitat en comú de dos a tres dimarts al mes.

Veure taula activitat ginecologia

ESPECIALITAT TIPUS ACTIVITAT NOMBRE IQ MIN. FACTURATS % PER TIPUS % TOTAL TIPUS % TOTAL ASSISTENCIAL
GINECOLOGIA Programada 308 19.705 57 7.90  
  Diferida 30 2.180 6 10.70  
  Urgent 211 12.546 37 15.02  
  Total 549 34.431 100   9,75

Odontologia

Representa el 2,64% de l’activitat total quasi exclusivament programada; representa el 3,70% de la programada i el 0,57% de les diferides.

Veure taula activitat odontologia

ESPECIALITAT TIPUS ACTIVITAT NOMBRE IQ MIN. FACTURATS % PER TIPUS % TOTAL TIPUS % TOTAL ASSISTENCIAL
ODONTOLOGIA Programada 106 9.213 98 3,70  
  Diferida 2 115 2 0,57  
  Urgent 0 0 0 0  
  Total 89 7.085 100   2,64

Oftalmologia

Activitat quasi exclusivament programada de l'UCSI, representa el 4,11% de l’activitat total i el 5,80% de la programada.

Veure taula activitat oftalmologia

ESPECIALITAT TIPUS ACTIVITAT NOMBRE IQ MIN. FACTURATS % PER TIPUS % TOTAL TIPUS % TOTAL ASSISTENCIAL
OFTALMOLOGIA Programada 409 14.471 99,8 5,80  
  Diferida 0 0 0 0  
  Urgent 1 45 0.20 0.05  
  Total 360 14.700 100   4,11

Otorinolaringologia

Representa el 9,34% del total de l’activitat; l'11,90% de la programada, el 2,63% de la diferida i el 3,31% de les urgències.

Veure taula activitat otorinolaringologia

ESPECIALITAT TIPUS ACTIVITAT NOMBRE IQ MIN. FACTURATS % PER TIPUS % TOTAL TIPUS % TOTAL ASSISTENCIAL
OTORINOLARINGOLOGIA Programada 315 29 677 90 11.90  
  Diferida 6 538 2 2.63  
  Urgent 29 2 773 8 3.31  
  Total 350 32 988 100   9,34

Urologia

Representa el 8,77% de l’activitat assistencial global: 10,42% programada, 11,25% diferida i 3,25% de les urgències.

S’ha de dir que la litotrícia representa el 23% de l'activitat programada i diferida (respectivament, 19% de la programada i 70,5% de la diferida).

Veure taula activitat urologia

ESPECIALITAT TIPUS ACTIVITAT NOMBRE IQ MIN. FACTURATS % PER TIPUS % TOTAL TIPUS % TOTAL ASSISTENCIAL
UROLOGIA Programada 330 25986 84 10,42  
  Diferida 32 2294 7 11,25  
  Urgent 38 2720 9 3,25  
  Total 400 31000 100   8,77

Veure taula activitat litotrícia

  %PROG/MINUTS %DIF/MINUTS % TOTAL PROG % TOTAL DIF % TOTAL PROG-DIF
TOTAL 100/4.621 100/1.573 19/24.438 70,5/2.229 23/26.667

Cirurgia Plàstica

Desenvolupada a partir del mes de juliol, divendres cada dues setmanes a la tarda.

Veure taula activitat cirurgia plàstica

ESPECIALITAT TIPUS ACTIVITAT NOMBRE IQ MIN. FACTURATS % PER TIPUS % TOTAL TIPUS % TOTAL ASSISTENCIAL
CIRURGIA PLÀSTICA Programada 33 4.825 98 1.93  
  Diferida 0 0 0 0  
  Urgent 1 94 2 0.13  
  Total 34 4.919 100   1,4

Representa l'1,40% de l'activitat assistencial i l'1,93% de la programada.

Veure taula percentatge d'ocupació

ESPECIALISTA ACTIVITAT MINUTS DISPONIBLES MINUTS FACTURATS % OCUPACIÓ
TOTAL Mati 4.680 4.825 103

Activitat global per especialitat

Veure taula activitat global per especialitat

ESPECIALITAT TIPUS ACTIVITAT NOMBRE IQ MIN. FACTURATS % PER TIPUS % TOTAL TIPUS % TOTAL ASSISTENCIAL
COT Programada 1.008 90.227 64 36.20
Diferida 102 11.272 9 55.30
Urgent 381 43.068 28 55.55
Total 1.491 144.567 100 40,93
CIR Programada 664 52.586 69 21.10
Diferida 31 2.515 3 16,34
Urgent 206 19.709 25 23,81
Total 885 78.421 100 21,46
GINE Programada 308 19.705 57 7.90
Diferida 30 2.180 6 10.70
Urgent 211 12.546 37 15.02
Total 549 34.431 100 9,75
ORL Programada 315 29.677 90 11.90
Diferida 6 538 2 2.63
Urgent 29 2.773 8 3.31
Total 350 32.988 100 9,34
URO Programada 330 25.986 84 10,42
Diferida 32 2.294 7 11,25
Urgent 38 2.720 9 3,25
Total 400 31.000 100 8,77
OFT Programada 409 14.471 99.8 5.80
Diferida 0 0 0 0
Urgent 1 45 0.20 0.05
Total 360 14.700 100 4,11
ODO Programada 106 9.213 98 3.70
Diferida 2 115 2 0.57
Urgent 0 0 0 0
Total 89 7.085 100 2,64
C. PLÀST. Programada 33 4.825 98 1.93
Diferida 0 0 0 0
Urgent 1 94 2 0.13
Total 34 4919 100 1,4
CARD Programada 26 1.118 66 0.44
Diferida 7 321 19 1.57
Urgent 3 265 15 o.32
Total 36 1.704 100 0.49
HEMATO Programada 11 364 94 0.12
Diferida 0 0 0 0.12
Urgent 1 25 6 0.015
Total 12 389 100 0.11
PNEUMO Programada 1 130 100 0.03
Diferida 0 0 0 0
Urgent 0 0 0 0
Total 1 130 100 0,03
ENDO Programada 0 0 0 0
Diferida 0 0 0 0
Urgent 2 85 100 0.12
Total 2 85 100 0,01
RHB Programada 0 0 100 0
Diferida 1 78 0 0.38
Urgent 0 0 0 0
Total 1 78 100 0,01
NO Programada 28 1.110 34 0.45
Diferida 7 260 8 1.27
Urgent 34 1.928 58 2.34
Total 2 100 100 0.95
100

Activitat global per mesos

Veure taula activitat global per mesos

  COT CIR GINE ORL URO TOTAL TOTAL TOTAL
Mes % Prog
Minuts
% Dif-Urg
% Prog
Minuts
% Dif-Urg
% Prog
Minuts
% Dif-Urg
% Prog
Minuts
% Dif-Urg
% Prog
Minuts
% Dif-Urg
% Prog
Minuts
Prog
Dif-Urg
% Dif-Urg
Minuts
Gen. 56
15672
44
71
7587
26
71
3340
29
88
3655
12
86
2025
14
67
21516
32279 33
10763
Feb. 52
14907
48
70
5896
48
57
2385
43
88
2930
12
94
2315
6
64
18143
28433 36
10290
Mar. 59
14561
41
69
6968
31
56
2530
44
85
2139
15
93
1825
7
66
18326
28023 34
9697
Abr. 66
14244
34
76
7138
24
61
3508
39
96
2898
4
83
3045
17
76
22336
30383 24
8497
Mai. 55
13426
35
83
6803
17
58
2194
42
97
3194
3
94
2558
6
75
21096
28175 25
7079
Jun. 68
13856
32
74
5558
26
75
3218
25
93
2830
7
79
2810
21
74
20828
28262 26
Jul. 65
7170
35
59
4472
41
50
3201
50
86
2685
14
78
2493
22
66
13149
20021 34
6872
Ago. 51
7790
49
54
4043
46
31
2507
69
92
1498
8
52
1868
48
52
9291
17706 48
8415
Set. 72
9169
28
67
6809
33
43
2730
57
86
2925
14
90
2316
10
71
16927
23949 29
7022
Oct. 75
12343
25
67
8369
33
64
2884
36
92
2860
8
85
4161
15
75
22824
30617 25
7793
Nov. 78
9689
22
67
6933
33
57
3122
43
85
2798
15
83
3411
17
74
19175
25953 26
6778
Des. 46
11740
64
66
5247
41
54
2812
46
93
2446
7
82
2268
18
59
14440
24513 41
10073
TOTAL 62
144567
38
69
75813
31
57
34431
43
90
32858
10
84
31095
16
68
218051
318764 32
10073