Urgències

Durant l’any 2013 es van visitar al Servei d’Urgències de l’HNSM un total de 36.443 pacients, que representen un increment del 0,49 % respecte de l’any 2012 (n = 36.263). L’any 2013 es van visitar una mitjana de 100 pacients diaris (mitjana màxima de 130 pacients al gener i mínim de 87 pacients al setembre).

Del total de pacients visitats, el 30,58 % van ser infants (< 14 anys), davant el 32,05% de l’any 2012. Un 50,40% dels pacients atesos van ser homes, davant el 50,98 % del 2012.

Veure gràfic 1 - Distribució percentual de pacients per rang d'edat

Quant al lloc de residència dels pacients, el 88,83% van ser residents a Andorra (el 88,80% de l’any 2012) i de l'11,17% restant, el 91,74% dels pacients van ser residents en algun dels cinc països següents: Espanya (6,81%, davant el 6,71% el 2012), França (1,28%, davant l'1,20% el 2012), Federació Russa (1,18%, davant l'1,26% el 2012), Portugal (0,38% davant el 0,41% el 2012) i el Regne Unit (0,35%, davant el 0,36 % el 2012).

Veure gràfic 2 - Empremptes digitals infants per distribució de nivell de triatge

Veure gràfic 3 - Empremptes digitals d'adults per distribució de nivell de triatge

Com es pot veure, les empremtes digitals d’ambdós anys son pràcticament idèntiques.

Un 83,86% dels pacients van ingressar a Urgències per la porta d’admissions i un 16,14% hvan fer en ambulància.
A continuació es mostra la distribució de la freqüentació per hores del dia, dies de la setmana i mesos de l’any. El 89,80% dels pacients freqüenta Urgències entre les 8 hores i les 24 hores. La freqüentació dels infants es reforça en horari extraescolar. A partir de les 8 hores i fins a les 22 hore, el servei està saturat (índex d’ocupació > 100%; vol dir que hi ha pacients pendents de visitar), amb dilluns com el dia de més freqüentació i dimecres com el menor. El dia de la setmana de més freqüentació per als adults és dilluns i els de menor freqüentació, dimecres i dijous. La freqüentació dels infants augmenta diumenges, dilluns i dissabtes. Els mesos de més freqüentació són els hivernals (de desembre a març), especialment per al període inclòs entre el pont de la Constitució espanyola i Setmana Santa. S’observa un lleuger increment de la freqüentació d'adults els mesos de juliol i agost.

Veure gràfic 4 - Distribució horària de l'assistència (any 2013)

Veure gràfic 5 - Distribució de la freqüentació per dies de la setmana

Ingressos, trasllats i èxitus (índex d’ingrés)

Durant l’any 2013 van ingressar des d’Urgències 3.536 pacients (índex d’ingrés del 9,70 %). L’índex d’ingrés del 2012 va ser del 9,88 % (n = 3.582).
Durant l’any 2013 es van produir a Urgències 7 defuncions (l’any 2012 van ser 12), xifra que representa una taxa de mortalitat molt baixa (0,02%), davant l’estàndard (< 0,2%).
Durant l’any 2013 es van traslladar a altres centres 120 pacients (índex de trasllat del 0,33%), davant els 161 pacients de l’any 2012 (índex de trasllat del 0,44%).
Es van catalogar com a fugits un 0,022% (taxa de fugues). La taxa d’altes voluntàries es va situar en el 0,042%.

Pressió d’Urgències

El 44,29% dels pacients ingressats a l’Hospital durant l’any 2013 hvan fer pel servei d’Urgències (pressió d’Urgències). Durant l’any 2012 la pressió va ser del 50,67%.
El Servei d’Urgències ha gestionat autònomament el 92,16% de les visites i ha interconsultat el 7,84% dels pacients visitats. Quant al nombre d’interconsultes d’especialista registrades en la història clínica, durant el 2013 se'n van produir 2.856 (l’any 2012 van ser 2.819), que representen una mitjana de 7,82 interconsultes diàries; el 86,62% (n = 2.474) van requerir la presència del metge especialista a Urgències. La resta es van resoldre telefònicament.

Dades, índexs i indicadors de qualitat. Indicadors de qualitat del triatge

 1. ÍNDEX DE PACIENTS PERDUTS SENSE SER VISITATS PEL METGE (PPSV) (ESTÀNDARD ≤ 2%)
  Han estat perduts sense ser visitats pel metge (PPSV) un total de 268 pacients (índex = 0,74%) amb una mitjana de temps d’estada de 29 minuts.
 2. ÍNDEX DE TEMPS REGISTRE TRIATGE (ESTÀNDARD ≤ 10 MINUTS EN > 85% I ≤ 15 MINUTS EN > 95%)
  L’índex del temps de registre triatge en ≤ 10 minuts ha estat del 78,14% i en ≤ 15 minuts del 95,85%.
 3. ÍNDEX DE TEMPS DE DURADA DEL TRIATGE (ESTÀNDARD ≤ 5 MINUTS EN > 95%)
  L’índex de temps de durada del triatge s’ha acomplit en el 97,73%.
 4. TEMPS D’ESPERA PER SER VISITAT I PERCENTILS D’ACOMPLIMENT
  L’estàndard de temps d’espera per ser visitat pel metge, segons el Model Andorrà de Triatge (MAT), diu que almenys un 90% dels pacients han de ser visitats en ≤ 2 hores i el 100%, en ≤ a 4 hores. Els estàndards de percentil d’acompliment són:

Veure taula Percentil d'acompliment

NIVELL PERCENTIL D'ACOMPLIMENT TEMPS D'ATENCIÓ
I 98% Immediat
II 85% Immediat infermeria / 7 minuts metges
III 80% 15 minuts
IV 75% 30 minuts
V 70% 40 minuts

Veure taula Percentil d'acompliment marginal

NIVELL PERCENTIL D'ACOMPLIMENT MARGINAL TEMPS D'ATENCIÓ
I 100% 7 minuts
II 95% Immediat infermeria / 15 minuts metges
II 100% 7 minuts infermeria / 20 minuts metges
III 85% 20 minuts
III 90% 30 minuts
III 100% 45 minuts
IV 85% 60 minuts
IV 100% 120 minuts
V 80% 120 minuts
V 100% 240 minuts

El 96,75% dels pacients han estat atesos per infermeria i visitats pel metge en < 4 hores. S’ha aconseguit el percentil d’acompliment marginal a les 2 hores per a l’atenció d’infermeria en el 99,07%. Han estat visitats pel metge en < 2 hores el 92,51% dels pacients i s'ha aconseguit el percentil d’acompliment marginal a les 2 hores per a la visita mèdica en el 86,43% dels pacients.

Veure Taula Percentil d'acompliment marginal segons atenció infermeria / metge

AII* I II III IV V
0 100%        
<= 15   100%      
<= 30     100%    
<= 45          
<= 60       100%  
<= 120         100%
<=240          
* Atenció inicial d'infermeria

VM** I II III IV V
0 100%        
<= 15   62%      
<= 30   100% 64%    
<= 45     100%    
<= 60       72%  
<= 120       87% 90%
<=240       100% 100%
** Visita mèdica

Altres dades explotables pel programa informàtic de millora contínua de la qualitat (CQI) inclouen:

Veure Taula d'indicadors de temps d'atenció-assistència

MITJANA DE TEMPS INFANTS INFANTS ADULTS ADULTS
  2013 2012 2013 2012
Temps registre - triatge 5‘ 5‘ 4‘ 4‘
Temps de durada del triatge 1‘ 1‘ 2‘ 2‘
Temps inici registre - final triatge 6‘ 7‘ 6‘ 6‘
Temps registre - atenció d’infermeria 7‘ 8‘ 7‘ 7‘
Temps registre - inici visita mèdica 27‘ 26‘ 19‘ 18‘
Temps d’estada a Urgències 68‘ 67‘ 121‘ 120‘

Veure gràfic 6 - Distribució mensual de la freqüentació

Motius de consulta i diagnòstics

Les taules mostren les distribucions dels vint motius de consulta més freqüents, que representen el 98,51% dels infants, i els vint motius de consulta més freqüents, que representen el 94,38% dels adults durant l’any 2013.

Veure taula Distribució de motius de consulta en els infants

DISTRIBUCIÓ DE MOTIUS DE CONSULTA EN ELS INFANTS *  
Inflamació - febre 29,03%
Lesions i traumatismes 25,33%
Problemes abdominals i digestius, inclosa l’hemorràgia digestiva 11,36%
Infecció - alteració rinolaringològica 8,15%
Al·lèrgia - reaccions cutànies 6,39%
Símptomes auditius 5,51%
Dispnea 2,08%
Dolor 1,97%
Símptomes oculars 1,54%
Cefalea i/o cervicàlgia 1,43%
Nen amb malestar general 1,15%
Símptomes urològics 1,06%
Acabat de néixer 0,57%
Problemes d'extremitats 0,56%
Visites concertades 0,54%
Dolor toràcic 0,51%
Canvi de guixos i embenats 0,51%
Intoxicació 0,32%
Cura de ferides 0,28%
Convulsions 0,22%
Pacient de dificil catalogació 0,21%
Lipotímia - síncope 0,18%
Immunodepressió 0,15%
Focalitat neurològica 0,15%
Inestabilitat 0,14%
Cremat - escaldat 0,13%
Agressió - negligència 0,11%
Alteracio de la consciència - estat mental 0,09%
Alteració psiquiàtrica 0,07%
Diabètic 0,06%
Revisites 0,04%
Visites administratives 0,03%
Realització de procediments a Urgències 0,03%
Preoperatori 0,03%
Símptomes ginecològics i obstètrics 0,02%
Ingressos programats 0,02%
Hemorràgia 0,02%
Dentista 0,01%
Aturada respiratòria o cardiorespiratòria 0,01%
*categories simptomàtiques del web_e-PAT v4

Veure taula Distribució de motius de consulta en els adults

DISTRIBUCIÓ DE MOTIUS DE CONSULTA EN ELS ADULTS*  
Lesions i traumatismes 31,31%
Dolor 10,91%
Problemes abdominals i digestius, inclosa l’hemorràgia digestiva 9,54%
Inflamació - febre 6,09%
Dolor toràcic 4,37%
Adult amb malestar general 4,07%
Al·lèrgia - reaccions cutànies 3,89%
Infecció - alteració rinolaringològica 3,74%
Cefalea i/o cervicàlgia 3,30%
Dispnea 2,70%
Símptomes urològics 1,99%
Alteració psiquiàtrica 1,89%
Símptomes oculars 1,80%
Inestabilitat 1,70%
Símptomes ginecològics i obstètrics 1,68%
Problemes d'extremitats 1,41%
Símptomes auditius 1,23%
Focalitat neurològica 0,97%
Intoxicació 0,92%
Lipotímia - síncope 0,91%
Alteració de la consciència - estat mental 0,66%
Agressió - negligència 0,61%
Hipertensió arterial 0,56%
Immunodepressió 0,52%
Diabètic 0,43%
Pacient de dificil catalogació 0,36%
Cura de ferides 0,34%
Convulsions 0,32%
Canvi de guixos i embenats 0,32%
Visites concertades 0,27%
Consulta Jove 0,26%
Cremat - escaldat 0,23%
Hemorràgia 0,23%
Realització de procediments a Urgències 0,18%
Visites administratives 0,10%
Dentista 0,06%
Ingressos programats 0,06%
Aturada respiratòria o cardiorespiratòria 0,05%
Revisites 0,03%
Abús sexual 0,01%
Preoperatori 0,01%
Maternitat 0,01%
*categories simptomàtiques del web_e-PAT v4

L’índex de codificació diagnòstica en els infants ha estat del 98,59%, davant el 99,78% dels adults.

Quant als pacients en què s’ha codificat el diagnòstic, la distribució en els grups diagnòstics majors de la CIM-9-MC ha estat:

Veure taula Grups diagnòstics infants

GRUPS DIAGNÒSTICS INFANTS %
Lesions, traumatismes i enverinaments 28,15%
Malalties respiratòries 24,07%
Malaltíes infeccioses i parasitàries 13,88%
Signes i símptomes mal definits 10,99%
Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits 9,11%
Malalties de l'aparell locomotor 4,31%
Malalties de la pell i teixit cel·lular subcutani 3,48%
Malalties digestives 2,26%
Malalties genitourinàries 1,49%
Altres. Factors que influeixen en l'estat de salut 1,07%
Trastorns mentals 0,52%
Malalties endocrines, nutrició, metabòliques. Immunitat. 0,18%
Malalties de la sang i òrgans hematopoiètics 0,17%
Malalties del període perinatal 0,13%
Anomalies congènites 0,09%
Malalties cardiovasculars 0,06%
Complicacions d'embaràs, part i puerperi 0,04%
Neoplàsies 0,01%

Veure taula Grups diagnòstics adults

GRUPS DIAGNÒSTICS ADULTS %
Lesions, traumatismes i enverinaments 33,55%
Signes i símptomes mal definits 14,03%
Malalties de l'aparell locomotor 12,78%
Malalties respiratòries 8,10%
Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits 5,88%
Malalties digestives 5,40%
Trastorns mentals 3,72%
Malalties genitourinàries 3,50%
Malalties de la pell i teixit cel·lular subcutani 3,38%
Malalties cardiovasculars 3,20%
Malalties infeccioses i parasitàries 2,91%
Altres. Factors que influeixen en l'estat de salut 1,50%
Complicacions d'embaràs, part i puerperi 0,90%
Malalties endocrines, nutrició, metabòliques. Immunitat. 0,64%
Neoplàsies 0,27%
Malalties de la sang i òrgans hematopoiètics 0,16%
Anomalies congènites 0,05%
Malalties del període perinatal 0,04%

Millores organitzatives i de la qualitat assistencial