Diagnòstic per la imatge

Activitat

Aquest any 2013 hem realitzat un total de 57.190 proves diagnòstiques al nostre servei.
En referència a l’activitat en general, hem pujat un 3,4% en comparació del proppassat any, amb un augment d’un 5% en mamografies, d’un 10 % en ecografies i d'un 24% en ecografies no abdominals, especialment osteomusculars, així com un 0,76% en tomografies. La radiologia convencional va augmentar un 2,8%.
Hem de destacar que a l’agost vam patir el robatori de diverses sondes ecogràfiques, que van ser reposades, i va ser substituït un dels equips d’ecografia per un de nou, amb noves prestacions, com la possibilitat de realitzar elastografia, i més versatilitat en la realització de proves seromusculars.
Hem continuat amb la monitorització dels indicadors de qualitat del servei i n'hem afegit de nous.

Total peticions per sales

Veure gràfic Total peticions per sales

Veure taula Detall sales

DETALL SALES 2012 2013 DIF. %
Convencional S1 16.509 15.288 -1.221 -7,40
Convencional Pas de la Casa 79 137 58 73,42
Convencional Urgències 22.495 24.755 2.260 10,05
BQ 377 271 -106 -28,12
BQ 2 294 354 60 20,41
BQ 3 64 100 36 56,25
TC 7.397 7.453 56 0,76
Litotrícia 100 103 3 3,00
Mamografia 1.590 1.675 85 5,35
Contrastos 236 237 1 0,42
Ecògraf Aplio 1 2.730 3.395 665 24,36
Ecògraf Aplio 2 3.181 3.057 -124 -3,90
Ecògraf Sonosite 260 365 105 40,38
TOTAL ACTIVITAT 55.312 57.190 1.878 3,40

Veure Gràfic comparatiu anys 2012-2013

Veure taula Activitat per àrea

ACTIVITAT PER ÀREA
Convencional 40.180
Bloc Quirúrgic 828
Mamografia 1.675
Contrast 237
TC 7.453
Ecografies 6.817

Veure taula Percentatge d'activitat per procedència

PERCENTATGE D'ACTIVITAT PER PROCEDÈNCIA
Consultes externes 44,63%
Urgències 45,83%
Hospitalitzats 9,53%

D'altra banda, trencant la tendència dels últims anys d’una pujada sostinguda del nombre anual dels avisos al radiòleg de guàrdia des del servei d’Urgències, s’han reduït un 8,34% respecte de l’any anterior.
Aquest any hem prosseguit la monitorització d’adequació de la indicació en les peticions d’Urgències, amb el sistema d'Apropiatnes Criteria, de l'American College of Radiology. S'ha obtingut una valoració mitjana de 6,64 (en una escala de l'1 al 9).

Comparativa avisos al radiòleg de guàrdia

Veure taula avisos al radiòleg de guàrdia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL AVISOS 1.269 1.288 1.322 1.517 1.749 1.603

Veure gràfic avisos al radiòleg de guàrdia

Valoració d'adequació indicació escala ACR
(American College Radiology)

Veure taula segons escala appropriateness criteria

SEGONS ESCALA APPROPRIATENESS CRITERIA (de l'1 al 9)
AVISOS RADIÒLEG DE GUÀRDIA ANY 2013 1.603 avisos
Mitjana ACR 6,64
ACR 4 o menys 14,53%
ACR 8 o més 40,86%

Intervencionisme

Veure gràfic evolució procediments intervencionistes

Durant aquest any hem realitzat un total de 586 procediments intervencionistes, fet que representa un increment del 19,09% amb relació al 2012. Hem mantingut unes taxes de casos no diagnòstics i de percentatge de resultats positius dins dels estàndards establerts pels diferents procediments que monitoritzem. Mantenim un acumulat de complicacions del 0,62%, molt per sota dels estàndards establerts.
Aquest any hem consolidat la prestació de procediments intervencionistes en la mama, amb l’aprovació de la utilització de la cànula de buit al CHA, cosa que ha permès augmentar de més d’un 100% la realització d’estereotàxies respecte del 2012. Aquest fet ha permès que el 60% de les lesions de mama amb diagnòstic histològic de malignitat fetes al servei siguin menors d’1 cm, i el 60% in situ.

Auditoria de resultats d'anatomia patològica en procediments percutanis

Veure taula Casos positius Malignes o sospitosos de malignitat

2013
PROCEDIMENT CASOS POSITIUS MALIGNES O SOSPITOSOS DE MALIGNITAT ESTÀNDARD
BX de mama 19,12% 20 a 30%
BX pròstata 24,79% 20 a 30%
PAAF tiroides 14,46% 10 a 20%

Veure taula Complicacions intervencionisme

2011 – 2013 CÚMUL ESTÀNDARD
Complicacions intervencionisme 0,62% < 2

Durant el 2013 hem realitzat un total de 2.389 segones lectures de mamografies, de les quals 1.675 van correspondre a mamografies diagnòstiques i 714 a mamografies del CCM.

Activitat en segones lectures realitzades en el programa de detecció precoç del càncer de mama

Veure gràfic Mamografies 2a lectura CCM

Hem continuat la nostra col·laboració amb la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell atenent les urgències de tomografia per via telemàtica.

Activitat realitzada mitjançant telemedicina amb la Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell

Veure gràfic Telemedecina FSH

Qualitat assistencial

En la monitoritació del consum de contrast vam patir un problema de registre informàtic durant els mesos de novembre i desembre que no va permetre calcular el percentatge de contrast descartat. Ja està solucionat.

Veure taula Registre consum contrast TAC

2013 LITRES DE CONTRAST GASTAT PERCENTATGE DE CONTRAST DESCARTAT NOMBRE D'EXPLORACIONS AMB CONTRAST E. V. MITJANA DE CONSUM PER EXPLORACIÓ EN ML
1 17,99 3,11% 245 73,43
2 15,49 0,97% 221 70,06
3 18,00 0,69% 244 73,77
4 17,6 0,60% 237 74,26
5 16,46 0,64% 226 72,83
6 14,1 0,91% 205 68,78
7 13,91 5,34% 196 70,95
8 14,4 0,79% 191 75,39
9 16,9 0,53% 238 71,00
10 16,3 0,31% 251 64,94
11 14,25   222 64,19
12 9,55   172 55,52

Indicadors de qualitat

Totes les instal·lacions del servei han estat auditades quant al nivell de seguretat i qualitat per l’empresa Protecció Radiològica Mèdica, SL el mes de maig del 2013 i amb resultats satisfactoris.
Durant tot l’any es van monitoritzar els diferents criteris d’activitat i qualitat assistencial del servei.
Destaquem l’esforç que hem fet i encara el marge de millora que tenim en la reducció d’imatges rebutjades.
Destaquem igualment l’excel·lent taxa d’extravasacions, molt per sota de l’estàndard màxim establert.
Durant el mes d’agost, i a causa del robatori de sondes d’ultrasò, va baixar l’ocupació de les sales d'ecografia.
Encara que ha pujat el nombre de mamografies realitzades durant el 2013, es manté l’ocupació històricament baixa de la sala de mamografía.

Veure taula Indicadors qualitat SDI 2013

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESTÀNDARD
Estudis sense informe 0,03% 0,03% 0,04% 0,17% 0,14% 0,00% 0,25% 0,00% 0,13% 0,12% 0,07% 0,26% < 5%
Estudis informats fora de termini 0,23% 0,10% 0,04% 0,44% 0,25% 0,20% 0,33% 0,14% 0,59% 0,34% 0,29% 0,68% < 2%
Estudis repetits 0,02% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,18% 0,00% 0,04% < 3%
Complicacions Intervencionisme 0,00% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,08% 0,00% 0,00% < 2%
Addendes 1,12% 1,44% 0,72% 1,18% 0,71% 0,32% 0,62% 0,61% 0,52% 0,28% 0,40% 0,47% < 1%
Extravasacions 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,67% 0,00% 0,17% 0,29% 0,17% 0,00% < 1%
Imatges rebutjades 2,97% 2,95% 4,75% 2,35% 1,74% 2,97% 1,97% 3,08% 2,87% 1,86% 2,55% 3,48% < 3%
Reaccions immediates  adverses al contrast 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Indicadors rendiment x sala S1 per dia
Convencional 35,50 39,95 34,11 32,48 30,4 28,4 24,59 22,6 39,60 33,33 31,28 51,55 20-30
Ecografia 12,45 15,68 14,75 14,86 13,48 14,38 13,12 11,62 12,93 15,13 14,38 13,1 12-18
TC 34,14 36,89 37,83 31,9 29,76 27,2 29,7 23,81 28,67 29,87 29,70 38,77 18-24
Mamografía 5,27 9,16 9,11 8,14 9,52 7,05 3,62 3,05 6,90 6,96 8,25 4,95 12-18
Indicadors rendiment x sala Urgències per dia
Convencional 49,89 60,17 50,6 42,91 42,02 40,4 39,07 43,1 39,33 23,31 21,04 24,91 20-30
Indicadors rendiment per metge
  40,66 45,00 44,03 40,51 38,48 36,1 33,06 28,98 41,79 40,46 39,14 46,72 16-27

Durant aquest any no hem rebut cap queixa documentada des del Servei d’Atenció a l’Usuari i mantenim un nivell molt elevat de satisfacció en les enquestes. Hem de procurar, però, un augment del nombre d’enquestes recollides.

Veure taula Recull enquestes

2013 BONA O MOLT BONA ESTÀNDARD
Nombre d'enquestes: 201
Enquestes satisfacció TER 93,03% >80%
Enquestes satisfacció administratives 98,51% >80%
Enquestes satisfacció radiòlegs 95,52% >80%
2013 Cúmul Estàndard
Queixes Atenció a l'Usuari 0 <3

Millores organitzatives