Anatomia Patològica

Activitat assistencial separada per categories

Per tipus d’estudi:

Veure taula per tipus de mostra rebuda

ACTIVITAT ANY 2012 ANY 2013 DIFERENCIAL PERCENTATGE
EXÀMENS HISTOLÒGICS 8.387 9.464 1.077 12,84
Biòpsies 8.387 9.464 1.077 12,84
Biòpsies peroperatòries 71 35 -36 -50,70
EXÀMENS NECRÒPSICS 27 15 -12 -44,44
Estudis clínics 8 2 -6 -75,00
Estudis forenses 19 13 -6 -31,58
EXÀMENS CITOLÒGICS 3.986 4.098 112 2,81
Citologies ginegològiques 3.134 3.115 -19 -0,61
Citologies generals 852 983 131 15,38
TOTAL EXPLORACIONS 12.400 13.577 1.177 9,49

Per mostres urgents i preferents (processament i diagnòstic ràpid en <48h)
Es processen com a preferents / urgents totes les biòpsies del servei de Radiologia i les bronquials, pel seu elevat índex de sospita de malignitat, amb l’objectiu de fer un diagnòstic ràpid, a més de les mostres que així són demanades pels metges sol·licitants per la raó que sigui.

Veure taula per mostres urgents i preferents

  2012 2013  
  BIÒPSIA CITO TOTAL BIÒPSIA CITO TOTAL DIF. %
Preferents 363 71 434 388 72 460 26,00 5,99
Urgents 89 44 133 53 28 81 -52,00 -39,10
Total DX ràpid
(%)
452
5,4
115
2,9
567
4,6
441
4,7
100
2,4
541
4,0
-26,00
-0,59
-4,59
-12,95
Total estudis 8.387 3.986 12.373 9.464 4.098 13.562 1.189 9,61

Veure taula per mostres preoperatòries index: 0,37%

  2012 2013 DIF. %
Estudis peroperatoris 71 35 -36 -50,70
% peroperatòries / Bx totals 0,85 0,37 -0,48 -56,31
Total biòpsies 8.387 9.464 1.077 12,84

Veure gràfic Estudis peroperatoris per servei

Per estudis complementaris: revisions diagnòstiques, consultes a experts, i estudis amb tècniques complementàries: immunohistoquímica, d’immunofluorescència o de biologia molecular (estudis de mutació genètica o PCR):

Veure taula per estudis complementaris

  2012 2013 DIF. %
Estudis D (consultes i revisions) 270 284 14 5,19
Estudis H addicionals (IHQ, IF i biologia molecular) 707 753 46 6,51
Total estudis complementaris 977 1.037 60 6,14
Total biòpsies 8.387 9.464 1.077 12,84

Veure taula per desglossament de tècniques addicionals estudiades per nombre de casos

  2012 2013 DIF. %
Estudis immunohistoquímics 596 530 -66 -11,07
Patologia molecular 68 157 89 130,88
Citometria de flux 0 10 10 -
Immunofluorescència 43 56 13 30,23
TOTAL TÈCNIQUES ESPECIALS 707 753 46 6,51

Veure gràfic per desglossament de tècniques addicionals estudiades per nombre de casos

Veure taula del desglossament de tècniques de biologia molecular estudiades

  2012 2013 DIF. %
FISH-HER2 20 19 -1 -5,0
K-RAS 5 17 12 240,0
GEN EGFR 17 20 3 17,6
HYBRID-CAPTURE-2 (HPV) 18 69 51 283,3
TBC per PCR 1 0 -1 -100,0
FISH-Urovision 1 3 2 200,0
FISH-Limfoma 0 2 2 -
FISH-ALK 0 3 3 -
FISH-ROS 0 1 - -
PCR HPV 1 11 10 1000,0
PCR IgH 2 5 3 150,0
PCR de TCR 0 1 1 -
PCR de limfòcits T 0 1 1 -
PCR de Leishmània 0 1 1 -
Gen melanoma (BRAF) 1 4 3 300,0
Gen GIST 2 0 -2 -100,0
TOTAL ESTUDIS BIOLOGIA MOLECULAR 68 157 89 130,9

Per serveis de procedència

Veure taula per serveis de procedència

SERVEIS BIÒPSIES 2013 CITOLOGIES 2013 E. ADDICIONALS 2013 ESTUDIS TOTALS 2013 ESTUDIS TOTALS 2012 DIF. %
Ginecologia 466 3.116 122 3.704 3.666 38 1,04
Pneumologia 54 196 33 283 326 -43 -13,19
Radiologia 308 210 107 625 583 42 7,20
Urologia 278 404 75 757 553 204 36,89
Medicina Interna 43 74 56 173 152 21 13,82
Otorinolaringologia 318 0 49 367 388 -21 -5,41
Endoscòpia digestiva 4.745 0 254 4.999 4.569 430 9,41
Cirurgia general hosp. 864 5 63 932 887 45 5,07
Cirurgia general cex. 1.163 2 131 1.296 1.130 166 14,69
Traumatologia 179 3 5 187 189 -2 -1,06
Dermatologia 997 0 138 1.135 802 333 41,52
Altres 49 88 4 141 105 36 34,29
TOTAL 9.464 4.098 1.037 14.599 13.350 1.249 144,27

Veure gràfic per serveis de procedència

Veure taula per àrees més rellevants

ÀREES BIÒPSIES 2013 CITOLOGIES 2013 E. ADDICIONALS 2013 2013 2012 DIF. %
Hospitalització 2.121 161 269 2.551 2.580 -1,12
Urgències 8 2 0 10 18 -44,44
Ambulatori 7.027 3.725 661 11.413 10.169 12,23
Radiologia 308 210 107 625 583 7,20
TOTAL 9.464 4.098 1.037 14.599 13.350 9,36

Per estudis relacionats amb l’activitat quirúrgica: activitat quirúrgica limitada a només als serveis de Ginecologia i Cirurgia, que són els que sol·liciten estudis intraoperatoris.

Veure taules per estudis relacionats amb activitat quirúrgica

  2012 2013 DIF. %
Estudis peroperatoris 71 35 -36 -50,70
% peroperatòries / Bx totals 0,85 0,37 -0,48 -56,31
Total biòpsies 8.387 9.464 1.077 12,84
  2012 2013 DIF. %
Estudis peroperatoris 71 35 -36 -50,70
Total biòpsies d'hospitalització 2.149 2.121 -28 -1,30
Total intervencions BQ 4.362 4.393 31 0,71

Veure taula Preoperatòries serveis

PEROPERATÒRIES SERVEIS 2012 2013 DIF. %
PEROPERÀTORIES GINECOLOGIA 13 2 -11 -84,62
Biòpsies de ginecologia hosp. 252 282 30 11,90
Total interv. ginecologia 578 549 -29 -5,02
PEROPERATÒRIES CIRURGIA 21 11 -10 -47,62
Total interv. cirurgia 885 914 29 3,28
Biòpsies de cirurgia hosp. 817 859 42 5,14
Total biòpsies anatomia 8.387 9.464 1077 12,84

Activitat assistencial del laboratori

Nombre de blocs de parafina generats de la inclusió de les mostres i processats (tallats i tenyits amb la tinció bàsica) en total, per nombre de biòpsies i per nombre d’autòpsies.

Veure taula total blocs de parafina per nombre de biòpsies i d'autòpsies

  Nre. ESTUDIS 2012 Nre. ESTUDIS 2013 Nre. BLOCS 2012 Nre. BLOCS 2013 MITJANA Nre. BLOCS/ESTUDI 2012 MITJANA Nre. BLOCS/ESTUDI 2013
Biòpsies 8.387 9.464 10.981 11.444 1,31 1,21
Autopsies 27 15 616 387 22,81 25,80

Veure gràfic total blocs de parafina per nombre de biòpsies i d'autòpsies

Veure taula volum de laminetes totals per les diferents mostres

  2012 2013 %
BIÒPSIA
Nre. estudis 8.387 9.464 70%
Laminetes total 15.906 16.454  
Nº Laminetes/cas 1,90 1,74  
CITOLOGIA
Nre. estudis 3.986 4.098 30%
Laminetes total 6.311 6.727  
Nº Laminetes/cas 1,58 1,64  
E. AUTÒPSIA
Nre. estudis 27 15 0,11%
Laminetes total 723 413  
Nº Laminetes/cas 26,78 27,53  
TOTAL 13.577 23.594 31

Veure gràfic Volum de laminetes - Biòpsia

Veure gràfic Volum de laminetes - Citologia

Veure gràfic Volum de laminetes - E. Autòpsia

Veure taula nombre de seriacions: nombre de talls seriats addicionals totals i per nombre de biòpsies

  2012 2013 DIF.
Nre. de biòpsies 8387 9464 1077
Nre. blocs total de Bx 10.981 11.444 463
Nre. laminetes total 15.906 16.454 548
Nre. BLOCS/CAS 1,31 1,21 0,43
Nre. LAMINETES/CAS 1,90 1,74 0,51

Veure gràfic Seriacions Totals

Veure taula nombre de tincions histoquímiques addicionals totals i per nombre de biòpsies

TINCIONS HISTOQUÍMIQUES ADDICIONALS 2012 2013
Nre. total de biòspsies 8.387 9.464
Nre. tincions histoquímiques totals 1.975 1.913
Mitjana tincions/biòpsia 0,23 0,20

Veure gràfic Total tincions Addicionals

És un indicador de la complexitat de la patologia.

Veure gràfic Tincions histoquímiques 2013

Veure taula nombre de laminetes de citologia: totals i per nombre de citologies

  2012 2013 DIF. %
Estudis citologia general 3.134 3.115 -19 -0,6
Estudis citologia ginec. 852 983 131 15,4
Total laminetes cx general 3.129 3.535 406 13
Total laminetes cx ginec. 3.174 3.192 18 0,57
Total laminetes 6.303 6.727 424 6,73
Laminetes / cas general 1,00 1,13 0,14 13,7
Laminetes / cas ginec. 3,73 3,25 -0,48 -13

Veure gràfic Volum de laminetes citològiques

Veure taula nombre d'immunohistoquímiques: nombre de tincions IHQ total i per nombre d'estudis

TINCIÓ IMMUNOHISTOQUÍMICA TOTAL 2012 2013 DIFERENCIAL
Total anticossos immunohistoquímics 1.975 1.913 -62
Nre. total de biòpsies 8.387 9.464 1077
Nre. estudis IHQ 707 753 46
% estudis IHQ / total de biòpsies 8,43 7,96 -
Nre. anticossos / estudi IHQ 2,79 2,54 -

Activitat per mostres i patologies (Neoplàsies malignes)

L’any 2013 tenim registrada una xifra de 385 estudis de neoplàsies malignes. El nombre de pacients és de 295.

Veure taula Classificació segons locatlització anatòmica dels estudis tumorals

GUIA GRUPS DE MOSTRES
CAP I COLL adenoides, boca, llengua, faringe, oïda i ull
LARINGE laringe
PNEUMO bronqui, pulmó i pleura
BUFETA ORINA bufeta orina i uretra
ÚTER cèrvix, endometri i úter
OVARI ovari
INTESTÍ GROS cec, còlon, recte i anus
DIGESTIU ALT esòfag i estómac
INTESTÍ PRIM budell prim, ili i duodè
FETGE fetge
GANGLI gangli limfàtic
TIROIDE glàndula tiroide
MAMA mama
MEDUL·LA ÒSSIA medul·la òssia i os
PÀNCREES pàncrees i bufeta biliar
PELL pell, vulva, teixit subcutani i prepuci
PERITONEU peritoneu i oment
PRÒSTATA pròstata
RONYÓ ronyó
TESTICLE testicle
ALTRES localització no filiada (parts toves)

Veure gràfic Estudis tumorals segons localització

La suma de pacients és de 295, però en la gràfica anterior la suma per localitzacions ens dóna un valor de 320 pacients, ja que hi ha pacients que tenen més d’una localització tumoral. Hi ha 22 pacients que tenen més d’una localització tumoral.

Veure gràfic Pacients amb estudis tumorals segons localització

Autòpsies

Per nombre total, per tipus, per servei amb el comparatiu de l’any anterior.

El nombre d’autòpsies ha disminuït clarament respecte d'anys anteriors, tant les clíniques com les legals.

La taxa d’autòpsies clíniques al nostre centre l’any 2013 ha estat de l'1,5%, quan el nombre mínim d’autòpsies clíniques considerat estàndard de qualitat per a un centre hospitalari és del 5%.

(L’any passat la taxa va ser de 2,5%, considerant només les xifres d’autòpsies d’adults + infantils, no les fetals.)

S’hauria de realitzar l’autòpsia en tots els casos de mort fetal o perinatal, però aquest any no s’ha fet cap autòpsia fetal. Hi ha algun cas aïllat en què no s’ha demanat i algun cas en què la família no ho ha autoritzat.

Full annex amb dades epidemiològiques que poden ser també interessants per a un cribratge més ampli sobre l’edat i el sexe dels èxitus amb necròpsia, cosa que permet una valoració bastant indicativa quant a referent poblacional:

Veure taules per nombre total, per tipus, per servei amb el comparatiu de l'any anterior

ACTIVITAT 2012 2013 DIF. %
AUTÒPSIES CLÍNIQUES TOTALS 8 2 -6 -75,00
Fetus 3 0 -3 -100,00
Perinatals 1 0 -1 -100,00
Lactant / Infantil 1 0 - -
Adults 3 2 -1 -33,33
Nombre de morts a l'Hospital + Urgències 160 148 -12 -7,79
Percentatge d'autòpsies: 5,00 1,35 -3,65 -2,37
AUTÒPSIES LEGALS PROCESSADES 19 13 -6 -31,58
Lactants 0 0 0 -
Infantils 0 0 0 -
Adults 18 13 -5 -27,78
TOTAL AUTÒPSIES 27 15 -12 -44,44
Nre. de morts a Urgències 13 7+1
Nre. de morts a hospitalització 147 140
Altes hospitalàries 6.888 8.038
Taxa de mortalitat hospitalària 2,13 1,74

Veure taula Estudi Autòpsies 2013

ESTUDI AUTÒPSIES 2013
Necròpsia núm. CLÍNICA LEGAL SEXE EDAT
Fetus Perinatal Lactant / infantil Adults Lactants Infantils Adults
13A01             X HOME 54
13A02       X       HOME 61
13A03             X HOME 36
13A04             X HOME 37
13A05             X HOME 56
13A06             X DONA 51
13A07             X DONA 56
13A08             X HOME 33
13A09             X HOME 68
13A10             X HOME 65
13A11       X       HOME 90
13A12             X DONA 35
13A13             X HOME 60
13A14             X DONA 34
13A15             X DONA 27
  TOTAL CLÍNIQUES TOTAL LEGALS T. AUTÒPSIES
  2 13 15

Temps de resposta d’autòpsies

Dades extretes del nostre sistema informàtic (Pat-Win), tenint en compte que només comptabilitza el temps de demora dels estudis tancats.

Mitjana de demora d'informes d’autòpsies: 70,38 dies

Periòdicament es controla l’estat del estudis.

Criteris de priorització. Són prioritaris:

La resta d’estudis autòpsics seran prioritzats en cas que ho demani algun metge, el batlle o la família del difunt; si no, seguiran el seu ritme no prioritari. El temps de demora d’aquestes autòpsies no prioritàries variarà molt perquè està en relació amb el volum de feina assistencial que permeti als patòlegs dedicar-los temps o no.

Ràtio de nombre d'autòpsies demanades / realitzades:

Totes les autòpsies demanades es fan, es compleixen al 100%.
Però no es demana o s'autoritza l'autòpsia en tots els casos de mort fetal ni en tots els casos en què estaria indicada l’autòpsia en la mort d’un adult.

Ràtio de nombre d'autòpsies clíniques realitzades / morts hospitalàries:

S’han comptabilitzat 148 èxitus hospitalaris d’aquest any passat 2013 (hospitalitzats + Urgències).
Aquest any només s’han sol·licitat, autoritzat i fet 2 autòpsies clíniques d’adults del Servei d’Urgències.
No s’ha fet cap autòpsia fetal (>500 gr) o perinatal.
Taxa d'autòpsies clíniques realitzades de l'1,5% en relació amb les morts hospitalàries. Aquesta xifra clarament s’ha de millorar.

Reunions de la Comissió de Mortalitat per tancar històries clíniques amb diagnòstic anatomopatològic.

La Comissió de Mortalitat aquest any ha estat molt dinàmica i s’han revistat les històries dels èxitus del 2013 amb dos mesos de decalatge, incloses les dues autòpsies que s’han comentat.

Activitats de promoció d’autòpsies clíniques (sessions clíniques).

Aquest any no s’han realitzat activitats de promoció d’autòpsies per la saturació de feina assistencial i les directrius de minimitzar les despeses econòmiques del centre.

Temps de resposta

El temps de resposta que obtenim del nostre sistema informàtic (Pat-Win) ens dóna les següents dades de tancament d’informes:

BIÒPSIES: 4,71 dies de mitjana.

CITOLOGIES: 3,53 dies de mitjana.

En les citologies ginecològiques ha augmentat el rang pel petit percentatge de casos que tenen estudi complementari d’HPV, ja que es treu el diagnòstic junt, però pel major volum el resultat mitjà és menor a 3,3 dies i compleix l’esperat de temps de resposta en menys d’1 setmana.
Les citologies urgents s’informen el mateix dia que arriben (demora 0 dies)

ESTUDIS DE CONSULTES DIAGNÒSTIQUES (“D”): 7,63 dies de mitjana.

ESTUDIS IMMUNOHISTOQUÍMICS (“H”): 10,69 dies de mitjana.

AUTÒPSIES: 70,3852 dies de mitjana.

El temps de resposta continua sent sensiblement més llarg que els anys anteriors, veieu dades de l'any 2012:

BIÒPSIES: 4,68 dies de mitjana.
CITOLOGIES: 4,02 dies de mitjana.
ESTUDIS DE CONSULTES DIAGNÒSTIQUES (“D”): 5,93 dies de mitjana.
ESTUDIS IMMUNOHISTOQUÍMICS (“H”): 10,18 dies de mitjana.

És atribuïble a l'increment d’activitat, sobretot en biòpsies (que és que demana més recursos). Per aquest motiu, malgrat les dificultats econòmiques i la disminució de la producció per disminució de l'import dels actes de la CASS, hem pres la decisió d’incrementar la plantilla de metges patòlegs així com sol·licitar (que ja ens han concedit) incrementar la dedicació en hores laborals de personal administratiu.

Organització i qualitat

Resum de l’organització i control de qualitat del servei, que inclou les dades següents:

a. Nombre de procediments i altres documents actualitzats del servei:

No s’ha actualitzat cap document del servei.
Per motius d’excés de feina assistencial, l’any 2013 es va decidir ajornar el pla per obtenir l’acreditació i s’ha incrementat temps de patòleg.

b. Reunions de servei:

Durant l'any 2013 es van realitzar 5 reunions internes de servei, en què es discuteixen els problemes que van sorgint i novetats. Es van fer les actes corresponents.

  1. S’ha incorporat un nou patòleg de reforç i s’ha demanat de consolidar les 8 hores de la segona administrativa per assumir l’augment de feina assistencial.
  2. Equipament nou incorporat: es disposa d’un nou magatzem d’arxiu de material.
  3. Noves tècniques incorporades:
    • S’ha posat en marxa un circuit de citometria de flux amb l’Hospital Clínic de Barcelona per al diagnòstic ràpid dels limfomes.
    • Es disposa d’una plataforma per diagnòstic del K-RAS/N-RAS
  4. Incidències: aquest any no s’han recollit la majoria de les incidències detectades. Les internes es van corregint i solucionant. Continuen altres incidències sistemàtiques que depenen d'altres serveis, principalment els fulls de petició incomplets.

c. Control de qualitat:

c.1. Quatre de comandament mensual.
El quadre d’estadística de control es fa de manera mensual i a la fi de l’any també l’anual, per fer la memòria d’activitat assistencial del servei.

c.2. Control de qualitat del cribratge diagnòstic de la citologia ginecològica.
Seguint les directrius internacionals de qualitat d'un servei de citopatologia, el patòleg ha de revisar les citologies patològiques i almenys un 10% de la citologia ginecològica no patològica de manera sistemàtica. No es registra, però, de moment quins casos són revisats i quins no.

Indicadors de qualitat

A. Qualitat de les mostres remeses:

B. Temps de resposta:

C. Qualitat de procediments al laboratori:

D. Accessibilitat:

E. Qualitat de diagnòstic: