Pediatria i neonatologia

Activitat hospitalària

L’activitat de l’EAE de Pediatria i Neonatologia durant l’any 2013 reflecteix una disminució d’un 13,59% dels ingressos de Pediatria, amb una estada mitjana idèntica a l’any anterior (3,88 dies), i un augment del 14,29% d’ingressos de Neonatologia respecte del mateix període, sense diferències significatives d’estada (6,56 dies, -1,2%).

Veure taula Resum activitat

Activitat hospitalària 2012 2013 %
Ingressos pediatria 390 337 -13,59
Ingressos neonats 42 48 14,29
Mitjana estades pediatria (dies) 3,88 3,88 0,00
Mitjana estades neonats (dies) 6,64 6,56 -1,20
Activitat Urgències - - -
Urgències pediatria 8309 8037 -3,27
Taxes d'ingrès des d'Urgències (%) 4,75 4,2 -11,72
Temps d'estada a Urgències (min.) 74,8 72,64 -2,89
Laboratori (%) 13,55 13,41 -1,03
SDI (%) 6,41 6,85 6,86
Activitat maternoinfantil - - -
Nounats/any 663 593 -10,56
Taxes d'ingrés a nounats (%) 6,3 8,1 27,78
Vacunats hepatitis B (nounats) (%) 95 96,4 1,47
Alletament matern a l'alta (%) 81 81,9 1,11

Veure gràfic activitat

Atenció continuada urgent

Veure gràfic evolució atenció Urgències pediatría

L’activitat en forma d’atenció continuada urgent no ha variat significativament respecte de l’any anterior (-3,27%), amb un total de 8.037 visites de Pediatria a Urgències, si bé sembla que es confirma una tendència a la baixa els darrers quatre anys, que coincidiria amb els canvis demogràfics del país a partir de l’any 2008.

S’ha reduït discretament el temps d’estada dels pacients a Urgències (-2,89%). Ingressen a l’Hospital un 4,2% dels pacients pediàtrics atesos a Urgències, que representen una disminució de l'11,72% respecte de l’any 2012.

Veure gràfic Urgències pediatría per mes

Veure gràfic Urgències pediatría per dia de la setmana

La distribució de les visites urgents en els diferents mesos de l’any no ha presentat una variació significativa, tot i que sí algunes diferències en els dies de més freqüentació.

Activitat neonatologia

Es constata una davallada de la natalitat a l'Hospital d’un 10,56%, probablement en relació amb la disminució de la població en edat fèrtil, i s'arriba a ingressar un 8,1% dels nadons (27,78% respecte de l’any anterior).

Veure gràfic Natalitat Andorra

Els índexs de cobertura vacunal de VHB a l’alta són molt elevats (96,4%); la resta nadons no vacunats és per decisió informada dels pares.

El 81,9% de les mares alleten els nadons de forma natural, amb un increment de l’1,11% respecte de l’any anterior. En aquest sentit s’ha continuat treballant en el procés d’acreditació IHAN de l'Hospital, dins de la iniciativa de l’OMS-UNICEF Baby-friendly Hospitals, per al reconeixement de les maternitats i unitats de Neonatologia que promocionen i protegeixen el dret a l’alletament natural.

Activitat consultes externes

No disposem de dades fiables per valorar l’activitat en consultes externes durant l’any 2013 i comparar-la amb la de l’any anterior. Tanmateix s’ha continuat prestant serveis d’atenció especialitzada ambulatòria de les especialitats següents: