Vigilància epidemiològica

Estudi de la prevalença de les infeccions nosocomials (EPINE)

L’EPINE és el principal estudi de prevalença que es desenvolupa a Espanya. Molts centres hi participen, i té una permanència de 24 anys (1990-2013). D’ençà l’any 1992, l’HNSM hi participa.
Aquest estudi es realitza al mateix temps als hospitals espanyols, la qual cosa ens permet equiparar i contrastar les nostres dades. Està organitzat per la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene i coordinat pel Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona).

Veure taules Resultats globals a l'HNSM

TOTAL PACIENTS ESTUDIATS: 111
Homes 57 51,35%
Dones 54 48,65%
TOTAL PACIENTS INFECTATS: 25
Amb infecció nosocomial 11
Amb infecció comunitària 14
TOTAL INFECCIONS: 25
Total infeccions nosocomials 11
Total infeccions comunitàries 15

Veure taules Prevalença de les infeccions nosocomials

  2012 2013 %
Prevalença d’infeccions nosocomials 9,26% 9,91% 0,65
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial 7,41% 9,91% 2,5
  2012 2013 %
Prevalença d’infeccions comunitàries 18,52% 13,51% -5,01
Prevalença de pacients amb infecció comunitària 17,59% 12,61% -4,98

Evolució de les infeccions nosocomials 2009-2013

Veure taula d’evolució de les infeccions nosocomials

  2009 2010 2011 2012 2013
Prevalença d’infeccions nosocomials 3,57% 7,08% 9,65% 9,26% 9,91%
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial 3,57% 4,42% 7,89% 7,41% 9,91%

Veure gràfic d’evolució de les infeccions nosocomials

Veure taula Origen de les infeccions nosocomials

  NÚMERO INFECCIONS %
Total d’infeccions nosocomials 11 100,00
Infeccions nosocomials presents a l’ingrés 6 54,55
        adquirides en un ingrés anterior 2 18,18
        adquirides en un altre hospital 0 -
        d’origen desconegut 4 36,36
Infeccions nosocomials adquirides en el present ingrés 5 45,45

% Percentatge sobre el total d'infeccions nosocomials

Evolució de les infeccions comunitàries 2009-2013

Veure taula d’evolució de les infeccions comunitàries

  2009 2010 2011 2012 2013
Prevalença d’infeccions comunitàries 17,86% 11,50% 11,40% 18,52% 13,51%
Prevalença de pacients amb infecció comunitària 13,39% 9,73% 9,65% 17,59% 12,61%

Veure gràfic d’evolució de les infeccions comunitàries

Declaracions d’aïllaments

La finalitat dels aïllaments és prevenir la transmissió de les malalties contagioses que presenten alguns malalts, conegudes o sospitades, a d'altres malalts ingressats, al personal sanitari o als visitants.
Durant l’any 2013 s’han realitzat 249 aïllaments, dels quals un 50% corresponen al servei de Medicina Interna, seguit d’un 28 % del servei de Pediatria.

Veure taula Servei

SERVEI 2012 2013 DIF. %
Pediatria 78 69 -9 -11,5
Medicina Interna 79 125 46 58
Cirurgia + Urologia 17 24 7 41
Traumatologia 10 31 21 210
UCI 15 8* -7 -46,6
TOTAL 199 249 50 25,12

*Hi ha una infravaloració dels aïllaments registrats a l'UCI (programa informàtic). Així mateix, alguns dels aïllaments estan registrats a planta, per la qual cosa no hem comptabilitzat en el total els aïllaments de l'UCI.

Veure taula Tipus aïllament

TIPUS AÏLLAMENT 2012 2013 DIF. %
Contacte 143 211 68 47
Aire 13 12 -1 -7,6
Gotes 5 5 0 -
Contacte / aire 2 2 0 -
Contacte / gotes 30 12 -18 -60-
Protector 6 7 1 16-
TOTAL 199 249 50 25,12

El tipus d’aïllament més freqüent és el de contacte, que representa un 85% del total. És la mesura de precaució que pràcticament s’utilitza en tots els aïllaments, ja que la seva finalitat és prevenir o reduir el risc de transmissió d’agents infecciosos per contacte directe amb el pacient (mans, pell) o per contacte indirecte (tocar) amb superfícies o materials de l’entorn del pacient.
L’augment dels aïllaments de contacte és degut a l’aplicació del protocol de vigilància preventiva realitzada als pacients provinents d’altres centres hospitalaris o residències sociosanitàries, cosa que ha generat un 55% (137) d’aïllaments, un 23% dels quals (37) han estat positius a gèrmens multiresistents (colonitzats i/o infectats).

Malalties de declaració obligatòria (MDO)

Les malalties de declaració obligatòria (MDO), tant numèriques com nominals, dels pacients d’Urgències i hospitalitzats, és una informació que arriba dels diferents serveis a higiene hospitalària i és enviada al ministeri, per tal de facilitar el compliment de la Llei 1/2009 de modificació de la Llei general de sanitat.

Veure taula Declaracions nominals per mes segons dades del servei d'Urgències

MES MENINGITIS TBC PNEUMONIA X LEGIONEL·LA ALTRES TOTAL
Gener       1 listeriosi 1
Febrer   1     1
Març         0
Abril         0
Maig         0
Juny     1 1 pertussis 2
Juliol     1 1 pertussis 2
Agost         0
Setembre         0
Octubre         0
Novembre         0
Desembre         0
TOTAL   1 2 3 6

*Aquesta xifra pot no representar el total de MDO registrades a l’Hospital, ja que alguns metges especialistes liberals ho poden declarar directament al ministeri de Salut i Benestar.

Veure taula Declaracions numèriques per mes segons dades del servei d'Urgències

MES ENTERITIS GRIP VARICEL·LA ESCARLATINA XARAMPIÓ PAROTIDITIS INFEC. MENING. TOTAL
Gener 191   7 1   2   201
Febrer 103   2     1   106
Març 88   1 1   2   92
Abril 42             42
Maig 56       2 2   70
Juny 25   1         26
Juliol 33             33
Agost 58         1   59
Setembre 36         1   37
Octubre 61             61
Novembre 68   1         68
Desembre 72   4     1   77
TOTAL 833   16 2 2 10   863