Resum principals indicadors d'activitat

ACTIVITAT ASSISTENCIAL 2012 2013 Dif. %
HOSPITALITZACIÓ
Altes 8.036 8.038 2 0,02
Estades 40.917 37.791 -3.126 -7,64
Estada mitjana de les altes 5,10 4,70 -0,40 -7,84
Llits en funcionament 136 136 - -
Índex d'ocupació 76,12% 61,79% -14,33 -18,83
Altes UCSI 1.156 1.276 120,00 10,38
UCI
Altes 312 325 13 4,17
Estades 1.670 1.545 -125 -7,49
Estada mitjana de les altes 5,43 4,75 -0,68 -12,52
Llits en funcionament 6 6 - -
Índex d'ocupació 76,25% 71,00% -5,25 -6,89
URGÈNCIES
Visites d'urgències 36.263 36.443 180 0,50
Ingressos des d'urgències 3.582 3.536 -46 -1,28
ÀREA QUIRURGICOOBSTÉTRICA
Intervencions quirúrgiques 4.282 4.307 25 0,58
Parts 653 580 -73 -11,18
Índex d'ocupació 73,80% 70,40% -3,40 -
HOSPITAL DE DIA
Tractament del dolor 380 341 -39 -10,26
Quimioteràpia 1.481 1.628 147 9,93
Intervencions HD 1.792 2.173 381 21,26
Intervencions AQO 1.071 1.212 141 13,17
DIÀLISI
Sessions 4.945 4.294 -651 -13,16
REHABILITACIÓ
Sessions 29.128 29.123 -5 -0,02
FARMÀCIA
Dispensacions 619.500 577.161 -42.339 -6,83
Elaboració de fórmules 7.881 8.227 346 4,39
Intervencions Farmàcia Clínica 16.767 15.083 -1.684 -10,04
Nre. de valoracions nutricionals 195 232 37 18,97
Farmacovigilància 276 225 -51 -18,48
Informació de medicaments 44.964 47.567 2.603 5,79
SDI
Total exploracions 55.312 57.190 1.878 3,40
ECO 6.171 6.817 646 10,47
Mamografia 1.590 1.675 85 5,35
Radiografia simple 39.083 40.180 1.097 2,81
TC 7.397 7.453 56 0,76
ALTRES (arc quirúrgic, contrast, intervencionisme, duplicat i escòpia) 1.071 1.065 -6 -0,56
LABORATORI CLÍNIC
Peticions analítiques 81.749 81.771 22 0,03
Proves analítiques 654.126 646.910 -7.216 -1,10
ANATOMIA PATOLÒGICA
Exàmens histològics 8.387 9.464 1.077 12,84
Exàmens necròpsies 27 15 -12 -
   Necròpsies clíniques 8 2 -6 -
   Necròpsies legals 19 13 -6 -
Exàmens citològics 3.896 4.098 202 5,18
Exàmens immunohistoquímics 596 530 -66 -11,07