Medicina interna i especialitats mèdiques

Activitat

Veure taula Activitat hospitalària de Medicina Interna i Especialitats Mèdiques

ACTIVITAT HOSPITALÀRIA Altes 2013 Altes 2012 DIF. % Estada mitjana 2013 Estada mitjana 2012
Cardiologia 237 219 18 8,2 4,5 3,9
Digestologia 0 0 0 0 0,0 0,0
Dermatologia 3 2 1 50 2,8 2,8
Medicina interna i cures pal·liatives 1059 965 94 9,7 7,7 8,5
Nefrologia 31 31 0 0 10,7 11,7
Pneumologia 364 377 -13 -3,4 9,4 10,1
Reumatologia 13 16 -3 -18,8 10,1 12,2
TOTAL 1.707 1.610 97 6 8,4 8,3

Veure taula Proves funcionals de les especialitats mèdiques

PROVES FUNCIONALS 2012 2013 DIF. %
Endoscòpia digestiva baixa 1.558 1.664 106 6,8
Prova d’esforç 594 538 -56 -9,4
Broncoscòpia 179 138 -41 -22,9
Espirometria 941 968 27 2,9
Pletismografia/Difusió 778 843 65 8,4
Polisomnografia 276 355 79 28,6

Veure taula Polisomnografia

POLISOMNOGRAFIA 2012 2013 DIF. %
Polisomnografia convencional 125 170 45 36
Polisomnografia respiratòria (PR) 140 84 -56 -40
PR amb CPAP 11 10 -1 -9,1
CPAP - 91 - -
TOTAL 276 355 79 28,6

Veure taula Unitat d'Hemodiàlisi/Nefrologia

ACTIVITAT 2012 2013 DIF. %
SESSIONS HEMODIÀLISI 4.945 4294 -649 -13,1
              Turistes 54 43 -11 -20,3
              Població andorrana 4.891 4.251 -640 -13,08
CONSULTES EXTERNES 650 761 111 17

El nombre de sessions d’hemodiàlisi va baixar un 13,1% el 2013 respecte de l’any anterior, malgrat no tenir diferències quant al nombre de pacients en insuficiència renal crònica avançada que van requerir iniciar sessions d’hemodiàlisi. Aquesta disminució s’explica per l’existència d’uns mesos de 2013 sense nous pacients, però sí amb baixes, ja que l’entrada de nous pacients es va generar principalment a final de l’any.

Al principi de 2013 teníem una mitjana de 35 pacients, però va disminuir a 24 al juny, no únicament per defuncions o trasplantaments, sinó per estades llargues dels pacients fora d’Andorra. Quatre pacients varen ser trasplantats tant el 2012 com el 2013, i 9 pacients van morir tant el 2012 com el 2013.

Unitat d’Oncohematologia

Veure taula Oncologia

ONCOLOGIA 2012 2013 DIF. %
Interconsultes 204 231 27 13,2
Primeres visites 157 137 -20 -12,7
Visites successives 2.232 2.265 33 1,5

Veure taula Hematologia

HEMATOLOGIA 2012 2013 DIF. %
Primeres visites 133 122 -11 -8,3
Visites successives 943 968 25 2,7

Unitat de Cures pal·liatives

Durant l’any 2013 s’ha inclòs en el programa un total de 81 pacients nous (79 l’any 2012). S’ha realitzat també el seguiment de 28 pacients (33 pacients l’any 2012) ja inclosos durant els anys previs. Dels 109 pacients seguits (112 l’any 2012), n’han mort 82 durant el 2013, cosa que representa una diferència no significativa respecte a l’any anterior.

Quant a consultes externes, tots els pacients visitats presentaven malalties oncològiques. El nombre total de visites realitzades ha estat de 78 (12 primeres i 66 de seguiment), que representen un increment del 41% respecte del 2012. Si s’hagués desenvolupat el programa de pal·liatius en l’atenció primària, s’haguessin evitat moltes d’aquestes aquestes visites de seguiment a consultes externes.
El telèfon d’accés directe a la unitat ha atès 77 trucades (75 el 2012). D’aquestes trucades, només en tres casos han motivat ingrés.

Unitat de Conductes Addictives (UCA)

L'UCA ha atès 504 persones el 2013, un 3% més que el 2012, de les quals 205 van ser pacients que hi acudien per primera vegada en demanda d’ajuda. L’evolució del nombre de persones ateses ha anat en augment aquests últims cinc anys, amb un augment del 19,44% si ho comparem amb el 2009. Cal assenyalar que el tractament de deshabituació d’alguns trastorns per dependència té una durada de més d’un any. En conseqüència, 299 pacients eren persones que estaven en procés de tractament de l’any o anys anteriors, ja que alguns pacients de patologia dual són pacients crònics.
Durant el 2013, s’han realitzat un total de 4.797 visites i 5.981 assistències a grups terapèutics.

Quant a les dades d’activitat, hem de ressaltar el descens de l’activitat de consultes externes, amb una disminució del 18,46% el nombre de visites individuals i familiars, malgrat que el nombre de pacients atesos el 2013 ha estat superior d'un 3% l’any anterior. Desglossada aquesta dada per professionals, s’evidencia que el nombre de visites mèdiques/psiquiàtriques ha disminuït un 43,8%; però en contrapartida, el nombre de visites de psicòleg han augmentat un 6,3% i el nombre de visites de la treballadora social han augmentat un 8,44%. La important disminució del nombre de visites mèdiques/psiquiàtriques és deguda a la manca de cobertura del metge durant tot el 2013, ja que tan sols s’ha cobert un 21% del seu temps. En contrapartida, 33 hores de metge s’han cobert amb 7 hores de psiquiatre. Si comparem el nombre de visites mèdiques realitzades el 2011 amb les realitzades el 2013 observem una disminució del 62,8%. Això reflecteix la necessitat d’augmentar el nombre d’hores de dedicació del psiquiatre a l'UCA.

Creiem important mencionar el manteniment de la taxa d’ocupació de l'hospital de dia, que ha passat d’un 59% el 2011 a un 76% el 2012, i que aquest any s’ha mantingut amb un percentatge d’ocupació del 76,3%.

Quant a l’activitat realitzada a la planta d’hospitalització, hem passat de 113 pacients ingressats el 2012 a 104 pacients el 2013, amb un descens del 7%, que no considerem significatiu. Hem d’assenyalar una disminució del nombre d’estades un 26%, en haver passat d’una estada mitjana del 10,3 el 2012 a una estada mitjana de 8,2 el 2013. El nombre d’interconsultes ha augmentat de manera significativa i ha passat de 42 el 2012 a 128 el 2013, un objectiu que ens havíem plantejat per al 2013.
L’any 2013 s’ha continuat donant resposta a les demandes de la Batllia i del Tribunal de Corts, amb 84 pacients visitats i 240 informes judicials efectuats.

Veure taula activitat Consultes Externes - UCA

CONSULTES EXTERNES 2012 2013 DIF. %
Primeres visites 199 205 6 3
Visites individuals o familiars 3.644 2.971 - 673 -18,5
Dispensacions de metadona 2.304 2.184 - 120 3
Controls d’orina 1.157 1.452 295 25,5
Dispensacions de medicació 5.438 5.257 - 181 -3,3
Extraccions sanguínies 45 39 - 6 -13,3
Assistències a grup d’alcoholisme 210 208 -2 -0,95
Grup alcohol i conducció - 6 - -

Veure taula activitat Hospital de dia - UCA

HOSPITAL DE DIA 2012 2013 DIF. %
Persones ateses 26 28 2 7,7
Estades 1.523 1.501 -22 -1,4
Total de visites de seguiment individual o familiar 719 651 -68 -9,45
Assistències a teràpia grupal 5.287 5.616 329 6,2
Dispensació d’interdictors orals i medicació 3.046 3.002 -44 -1,4
Percentatge d’ocupació 76% 76,3% - -

Veure taula activitat Hospitalització - UCA

HOSPITALITZACIÓ 2012 2013 DIF. %
Nombre de pacients ingressats 113 104 -8 -7
Estades 1.161 858 303 -26
Nombre d’interconsultes 42 128 86 204
Nombre total de visites de planta 1.525 842 - 683 -44,7
               Visites de psiquiatre 870 374 - 496 -57
               Visites de psicòleg 495 310 - 185 -37,3
               Visites de treball social 160 158 - 2 -7,5
Estada mitjana altes 10,3 8,25 -2,05 -19,9
Tallers grupals de tabaquisme (planta sense fum: inici el 15 abril del 2013) - 151 - -

Veure taula Informes - UCA

INFORMES 2012 2013 DIF. %
Informes judicials 286 240 -46 -16
Informes clínics 124 137 13 10,5
TOTAL 410 377 -33 -8

Veure taula Activitat total de l'UCA

ACTIVITAT TOTAL DE L'UCA 2012 2013 DIF. %
Nombre total de visites 5.506 4.797 -709 -12,9
Nombre total d’assistències a teràpia grupal 5.546 5.981 435 7,8

Unitat de Diabetis (UD)

L’equip de la UD està constituït per tres metges, dues infermeres educadores i un nutricionista. Per assegurar la continuïtat assistencial, aquest nucli està reforçat pels metges internistes i pediatres de l’Hospital. Les seves funcions són les següents:

Consulta externa de diabetis

La Unitat de Diabetis va iniciar l'activitat l’agost del 2010. Tant els pacients adults com els pediàtrics (<14 anys) són visitats a la tercera planta de la Clínica Meritxell. L’any 2013 s’han realitzat un total de 453 visites: 80 primeres i 373 de seguiment, en un total de 106 pacients repartits de la manera següent:

Diabetis mellitus tipus 1
Diabetis mellitus tipus 2
Diabetis gestacional
Diabètica gestant
Total
37
57
9
3
106

A partir del mes d’abril del 2013 s’ha començat a realitzar la monitorització contínua de glucosa (MCG), en un total de 13 pacients, tots amb diabetis mellitus tipus 1, distribuïts en:

Infants (fins a 16 anys):
Adults:
Diabètica gestant:
5
6
2

El 2013 s’ha visitat 3 pacients portadors d’un sistema d’infusió contínua d’insulina (ISCI). A 2 pacients se’ls està subministrant el material fungible des de la UD.
Aquest any hem començat a fer un seguiment dels pacients visitats per valorar la evolució de la HbA1c tenint el següent resultat.

Millores

Proves funcionals: Unitat de la son

El 2013 s’ha posat en marxa una unitat de ventilació mecànica no invasiva (VMNI), a la quarta planta de l’Hospital, formada per una infermera i els pneumòlegs, que consulten un dia al mes. La VMNI és una modalitat de suport ventilatori que permet incrementar la ventilació alveolar, mantenint les vies respiratòries intactes, sense requerir intubació endotraqueal ni traqueotomia. El nombre de pacients visitats ha estat de 20.

S’han introduït també noves tècniques; una és el test de latències múltiples de la son (MSLT). És una prova que permet valorar la somnolència diürna. Es realitza en el cas de sospitar una hipersomnolència patològica (narcolèpsia, hipersòmnia idiopàtica...), no relacionada amb el SHAS. La nit abans de realitzar el MSLT es realitza una polisomnografia. Al matí següent el pacient és estudiat cada 2 hores seguint un protocol de registre estàndard. El tècnic li realitza un total de 5 proves consecutives, amb la primera prova 2 hores després que el malalt es desperti. Cada 2 hores el pacient es posa al llit i intenta dormir. Es realitza un registre simultani d'EEG, EOG i EMG que tindrà com a durada màxima 20 min. a partir que s’iniciï el son.

La infermera i una pneumòloga participen també en el comitè del ronc, que es reuneix un cop al mes.

Unitat de Conductes Addictives - UCA

Unitat de Diabetis

Durant l’any 2013 s’ha posat en marxa la tècnica de la monitorització contínua de la glucèmia per al control metabòlic de la diabetis mellitus tipus 1, eventualment tipus 2 amb les indicacions següents: