Ginecologia i obstetrícia

Durant l’any 2013, l’equip d’atenció especialitzada de Ginecologia i Obstetrícia, d’aquí endavant EAEGO, ha treballant en els objectius iniciats en el desenvolupament del pla estratègic del SAAS 2009 – 2012:

Els principis del pla estratègic són:

Aquesta memòria és el resum dels objectius i de les seves activitats assistencials realitzades per l’equip de l’EAEGO, amb el fi de recollir el conjunt de dades / indicadors utilitzats en el desenvolupament de l’activitat assistencial de l’EAEGO en el si de l’HNSM.
S’ha volgut mantenir el mateix format de memòria dels anys anteriors, amb la intenció d’augmentar la casuística assistencial i de les dades i indicadors, i facilitar la integració dels registres codificats. Per a la seva confecció s’han utilitzat les dades facilitades pel servei de Documentació Clínica de l’HNSM, agrupades per GRD (grup relacionat per el diagnòstic), les dades obtingudes del llibre de parts, i així mateix dades recollides del departament d’Estadística del Govern d’Andorra.

Activitats

Participació en el programa Concòrdia

El Ministeri de Salut i Benestar, conjuntament amb l’HNSM, participa en el programa Concòrdia, un programa cooperatiu interterritorial per a la donació de sang de cordó umbilical. Les mostres un cop recollides, s’envien al banc de sang i teixits, empresa pública del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i situat a Barcelona.

Elaboració i adaptació de guies clíniques i protocols assistencials

Participació en comissions de treball

Cada comissió ha estat programada per un responsable-coordinador, amb l’objectiu de desenvolupar les activitats utilitzant metodologia de treball consensuada pels membres de l’equip.

Les comissions i grups de treball programats han estat:

Recollida de dades assistencials i confecció dels seus indicadors

Amb les dades recollides, s’han seleccionat els indicadors assistencials i de qualitat, recollits en la literatura científica, en societats mèdiques i científiques internacionals.

Programació calendari de guàrdies

S’ha elaborat el calendari de guàrdies per garantir la presència d’un ginecòleg els 365 dies de l’any les 24 hores. El calendari s’ha reorganitzat segons uns criteris establerts equitatius en el si de l’EAEGO. Els canvis de guàrdia s’han continuat mitjançant el document de canvi de guàrdies.

Dades demogràfiques de la població resident al Principat d'Andorra (període 2001/2013)

Veure taula dades demogràfiques de la població resident al Principat d’Andorra

ANY POBLACIÓ
*(Nota 1)
DONES
*(Nota 1)
EDAT MITJANA DONES
*(Nota 1)
HOMES
*(Nota 1)
EDAT MITJANA HOMES
*(Nota 1)
TOTAL NACIONAL NAIXEMENTS
*(Nota 1)
TAXA DE FECUNDITAT
*(Nota 1)
TAXA DE NATALITAT
*(Nota 1)
NOUNATS HNSM
*(Nota 2)
2001 66.334 31.915 38,54 34.419 38,55 733 41,20 11,05 721
2002 67.159 32.354 38,92 34.805 38,97 749 41,94 11,15 733
2003 72.320 34.738 38,68 37.582 38,72 721 36,87 9,97 735
2004 76.875 36.790 38,45 40.085 38,41 814 38,80 10,59 799
2005 78.549 37.575 38,32 40.974 38,17 828 38,71 10,54 767
2006 81.222 38.705 38,57 42.517 38,33 843 38,25 10,38 801
2007 83.137 39.622 38,87 43.515 38,66 826 36,77 9,94 784
2008 84.484 40.303 39,22 44.181 39,02 875 38,66 10,36 847
2009 84.082 40.296 39,69 43.786 39,55 838 37,76 9,97 773
2010 85.015 40.818 40,09 44.197 40,02 828 37,59 9,74 749
2011 78.115 38.252 39,58 39.863 39,12 793 38,44 10,15 724
2012 76.246 37.408 39,77 38.838 39,10 737 37,07 9,67 663
2013 76.098 37.384 40,19 38.714 39,55 636 34,75 9,09 591

Nota 1: Font de les dades: Departament d'Estadística del Govern d'Andorra
Nota 2: Font de les dades: Hospital Nostra Senyora de Meritxell

* S'ha diferenciat el nombre de nounats a l'HNSM i el nombre de naixements de ciutadans del Principat d'Andorra
** Les dades en negreta són els valors superiors/ inferiors de la sèrie. *** Taxa de natalitat = (Nascutsvius/Població total) x 1000. *** Taxa de fecunditat

Veure taula Naixements per edat mare

NAIXEMENTS PER EDAT MARE
*(Nota 1)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15 a 19 15 15 12 13 9 16 19 11 16 9 8 9 5 8
20 a 24 95 98 93 95 79 100 93 72 94 74 69 51 43 45
25 a 29 207 231 233 201 209 204 219 204 212 208 223 176 162 111
30 a 34 242 251 284 265 309 334 322 313 327 303 305 317 283 245
35 a 39 123 118 110 127 169 149 142 189 180 205 181 202 197 186
40 a 44 16 20 16 19 36 23 46 36 44 36 39 38 40 41
>45 anys - - 1 1 3 2 2 1 2 3 3 - 7 0
TOTAL 698 733 749 721 814 828 843 826 875 838 828 793 737 636

Nota 1: * Font de les dades: Departament d'estadística del. Govern d'Andorra
** Les dades en negreta són els valors superiors de la sèrie

Veure taula Gènere dels nounats d'Andorra

GÈNERE DELS NOUNATS D'ANDORRA
*(Nota 1)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nens 366 366 385 380 418 445 445 435 436 397 427 413 364 312
Nenes 332 367 364 341 396 383 398 391 439 441 401 380 373 324
TOTAL 698 733 749 721 814 828 843 826 875 838 828 793 737 636

Nota 1: * Font de les dades: Departament d'Estadística del Govern d'Andorra
** Les dades en negreta són els valors superiors/inferiors del període

Indicadors assistencials obstètrics

Durant l’any 2013 l’equip d’atenció especialitzada de Ginecologia i Obstetrícia ha realitzat 579 parts, amb un descens de 75 parts respecte a l’any 2012.

En l’evolució de l’indicador parts/població/any s’observa que el nombre de parts és inferior a l’any 2012 amb 654 parts amb una població de 76.246 habitants. La mitjana d’edat de la mare l’any 2012 va ser de 39,77 anys i de l’any 2013 ha estat 40,19 anys. (Font de les dades: Departament d’Estadística. Govern d’Andorra).

Els tipus de part a l’HNSM durant l’any 2013 ha estat:

Veure taula tipus de parts

TIPUS DE PART (Nota 2) 2013 %
Eutòcic 301 51,99
Cesària 215 37,13
Distòcic 63 10,88
TOTAL 579 100,0

Nota 2: Font de les dades: Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Veure gràfic Tipus part

Veure gràfic evolució del nombre de parts / població

Distribució dels parts segons edat mare (període 2013)

Veure taula Edat mare

EDAT MARE 2012 2013
15 fins a 19 anys 5 6
20 fins a 24anys 39 45
25 fins a 29 anys 146 102
30 fins a 34 anys 252 228
35 fins a 39 anys 169 167
40 fins a 44 anys 36 31
> 45 anys 3 0
En blanc 4 0
TOTAL 654 579

Font de les dades: Hospital Nostra Senyora de Meritxell
Departament d'Estadística del. Govern d'Andorra

Veure gràfic Edat mare

Distribució dels parts segons mes (període 2012-2013)

Veure gràfic parts segons mes

Distribució dels parts segons dia setmana (període 2012-2013)

Veure gràfic parts segons dies de la setmana

Tipus anestèsia (període 2009–2013)

Veure taula parts segons tipus d’anestèsia

DETALL 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
En blanc 3 0,40 1 0,14 14 1,97 17 2,60 - -
General 15 1,98 16 2,19 12 1,69 9 1,38 16 2,76
Local 106 14,02 70 9,60 49 6,89 44 6,73 44 7,59
No 25 3,31 29 3,98 50 7,03 79 12,08 25 4,31
Peridural 420 55,56 423 58,02 375 52,74 331 50,61 337 58,20
Pudends 2 0,26 4 0,55 2 0,28 1 0,15 4 0,69
Raquídia 155 24,47 186 25,51 208 29,25 171 26,15 153 26,42
Sedació - - - - 1 0,14 2 0,31 - -
TOTAL 756 100 729 100 711 100 654 100 579 100

Destí mare (període 2009–2013)

Veure taula destí mare

DETALL 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
En blanc 0 - 0 - 3 0,42 - - - -
Domicili 0 - 0 - - - - - - -
Èxitus 0 - 0 - - - - - - -
Hospital dia 0 - 0 - - - - - - -
Hospitalització 756 99,74 731 99,86 708 99,58 654 100 579 100
Trasllat 0 - 0 - - - - - - -
UCI 2 0,26 1 0,14 - - - - - -
TOTAL 757 100 732 100 711 100 654 100 579 100

Destí nounat (període 2009–2013)

Veure taula destí nounat

DETALL 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Èxitus 2 0,26 1 0,13 4 0,55 4 0,61 - -
Nounats 37 4,79 21 2,80 24 3,31 17 2,60 47 7,95
Planta 733 94,95 727 97,06 686 94,75 633 96,79 543 91,87
En blanc - - - - 10 1,38 - - - -
Trasllat 0 0 0 0 - 0 - - 1 0,16
TOTAL 772 100 749 100 724 100 654 100 591 100

Mitjana setmanes gestació–pes (2013)

Veure taula mitjana de pes segons setmanes gestació

SETMANES GESTACIÓ Nre. MITJANA PES
28 2 980
30 1 3.340
33 1 2.700
34 4 2.262,5
35 13 2.381,53
36 26 2.653,07
37 57 2.804,56
38 122 3.093,03
39 154 3.342,33
40 147 3.341,41
41 64 3.436,87
TOTAL 591 2.757,76

Veure gràfic mitjana de pes segons setmanes gestació

Dades estadístiques

Distribució dels nounats segons edat mare (període 2001-2013)

Veure taula distribució nounats segons l’edat de la mare

NOUNATS SEGONS EDAT DE LA MARE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15-19 anys 15 12 13 9 16 19 11 16 8 8 6 5 6
20-24 anys 98 93 95 79 100 93 72 94 70 69 45 39 45
25-29 anys 231 233 201 209 204 219 204 212 192 223 154 146 102
30-34 anys 251 284 265 309 334 322 313 327 271 305 281 255 228
35-39 anys 118 110 127 169 149 142 189 180 176 181 192 172 167
40-44 anys 20 16 19 36 23 46 36 44 28 39 45 37 31
45 o més 0 1 1 3 2 2 1 2 3 3 0 5 0
En blanc - - - - - - - - - - - 4 0
Nounats 733 749 721 814 828 843 826 875 773 828 724 663 591

Distribució del sexe dels nounats

Veure taula distribució dels nounats segons sexe

Sexe dels nounats 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nens 366 385 380 418 445 445 435 436 361 427 372 325 293
Nenes 367 364 341 396 383 398 391 439 412 401 352 338 298

Veure gràfic distribució dels nounats segons sexe

Evolució tipus de part i percentatges

Veure taula evolució del tipus de part i percentatges

TIPUS PART 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eutòcic (%) 51,9 53,2 54,7 49,7 49,3 48,9 54,1 49,9 44,9 43,6 46,0 48,6 52,0
Cesària (%) 31,1 30,6 29,5 32,6 34,2 34,7 28,3 32,9 38,3 41,4 39,9 37,9 37,1
Distòcic (%) 16,8 16,2 15,5 17,7 16,4 16,3 17,6 16,6 15,9 14,6 14,1 13,5 10,9

Veure taula evolució del tipus de part i percentatges

TIPUS PART VALOR SUPERIOR SÈRIE
2001 – 2013 (%)
VALOR INFERIOR SÈRIE
2001 – 2013 (%)
MITJANA SÈRIE
2001 – 2013 (%)
Eutòcic 54,7 % (n:735) 43,6 % (n:732) 49,75 %
Cesària 41,4 % (n: 732) 28,3 % (n:784) 34,50 %
Distòcic 17,7 % (n:799) 10,9 % (n:579) 15,55 %

Veure gràfic evolució del tipus de part i percentatges

Evolució dades obstètriques (2001-2013)

Veure taula evolució dades obstètriques

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Parts 721 733 735 799 767 801 784 837 757 732 711 654 579
Nounats 732 751 751 810 777 811 796 847 773 749 724 663 591
Bessons 6 9 10 8 6 7 7 10 16 17 13 9 12
Mitjana dies estades - 4,6 - 4,4 4,4 - - 3,9 3,7 3,7 3,56 3,51 3,8
Èxitus perinatal 1 0 4 5 2 4 2 4 2 1 4 4 -
Èxitus perinatal/antepart - - - - - - - - - - 3 4 -
Èxitus perinatal/postpart - - - - - - - - - - 1 0 -
Èxitus matern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veure taula evolució dades obstètriques segons valors superiors i inferiors

  VALOR SUPERIOR SÈRIE
2001 – 2013
VALOR INFERIOR SÈRIE
2001 - 2013
MITJANA SÈRIE EN %
(n: 13 anys)
Parts 837 (2008) 579 (2013) 739
Nounats 847 (2008) 591 (2013) 752
Bessons 17 (2010) 6 (2001) 10
Mitjana dies estades 4,6 (2002) 3,51 (2012) 3,95
Èxitus perinatal 5 (2004) 0 (2002) -
Èxitus matern 0 0 0

Evolució hospitalització Bloc Obstètric (2009-2013)

Veure taula evolució hospitalització bloc obstètric

DETALL 2009 2010 2011 2012 2013 Diferència 2012-2013
Ingressos 793 761 685 670 586 -84
Estades de les altes 3.323 3.181,5 2.897 2.715 2.211 -504
EM de les altes 4,14 4,19 3,6 3,51 3,2 -0,31

Evolució de la distribució de les altes per GRD Bloc Obstètric

Veure taula evolució de la distribució de les altes del bloc obstètric

EPISODIS 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
373.- Part vaginal sense diagnòstic complicat 405 42,6 357 47,0 325 46,4 329 49,3 285 48,6
371.- Cesària sense complicació 226 23,8 222 29,2 227 32,3 174 26,1 162 27,6
381.- Avortament amb raspat o histerectomia 79 8,3 15 2,0 7 1,0 5 0,7 3 0,5
372.- Part vaginal amb diagnòstic complicat 62 6,5 64 8,4 55 7,9 70 10,5 69 11,8
651.- Cesària d’alt risc sense complicació 60 6,3 57 7,5 34 4,9 44 6,5 43 7,3
886.- Altres diagnòstics avantpart sense intervenció 36 3,8 10 1,3 16 2,3 7 1,0 3 0,5
380.- Avortament sense raspat 26 2,7 2 0,3 - - 2 0,2 - -
379.- Amenaça d’avortament 23 2,4 13 1,7 10 1,43 8 1,1 1 0,2
378.- Embaràs ectòpic 11 1,2 - - 1 0,1 1 0,1 - -
376.- Diagnòstics postpart i postavortament sense intervenció 7 0,7 - - 1 0,1 - - - -
650.- Cesària d’alt risc amb complicació 2 0,2 6 0,8 3 0,4 8 1,1 3 0,5
370.- Cesària amb complicació 2 0,2 7 0,9 8 1,1 10 1,4 8 1,4
467.- Altres factors que influeixen a l’estat de salut 11 1,2 1 0,1 6 0,9 2 0,2 2 0,3
999.- Altres - - 5 - 8 1,1 7 1,5 7 1,2
Total 950 100 759 100 701 100 667 100 586 100

Dades assistencials ginecològiques

S’ha continuat amb la utilització de tècniques quirúrgiques com la cirurgia mínimament invasiva (laparoscòpia - histeroscòpia diagnòstica, histeroscòpia quirúrgica) en diferents diagnòstics i tractaments: esterilització tubàrica, endometriomes, ooforectomies, gestació ectòpica, miomectomies, polipectomia i histerectomia assistida per laparoscòpia) que han permès tractaments conservadors i estades hospitalàries més curtes amb l’objectiu d’augmentar l’índex de rotació dels llits assignats en la planta de Ginecologia i Obstetrícia.

Veure taula Distribució de les altes (GRD) període 2001 fins 2013

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Altes 266 463 513 515 448 237 237 372 329 336 277 262 245
Estades de les altes - - - - - - - 990,5 977,5 998,0 755,5 631,5 583
Estades dies (EMD) 3,74 3,44 - 3,20 3,09 3,44 2,89 2,7 2,9 2,9 - 2,4 2,4

Veure taula Classificació activitat assistencial període 2009 fins 2013

GRUPS RELACIONATS DE DIAGNÒSTICS (GRD) 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
258.- Mastectomia total per neoplàsia maligna sense complicació 3 0,9 0 0,0 2 0,72 1 0,3 2 0,8
259.- Mastectomia subtotal per neoplàsia maligna - - 2 0,60 - - - - - -
260.- Mastectomia total per neoplàsia maligna sense complicació 4 1,2 1 0,3 2 0,72 1 0,3 4 1,6
262.- Biòpsia de mama i excisions locals en malalties no malignes 9 2,7 3 0,89 5 1,81 6 2,2 3 1,2
270.- Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama - - 2 0,60 - - 1 0,3 - -
276.- Malalties no malignes de mama 2 0,6 5 1,49 - - 3 1,1 4 1,6
324.- Càlcul urinari sense complicació 2 0,6 1 0,3 1 0,36 2 0,7 - -
355.- Int. úter i annexos per neoplàsia maligna no ovàrica ni anaxial cc 3 0,9 0 0,0 - - - - 2 0,8
356.- Procediments reconstructius aparell reproductor femení 2 0,6 4 1,19 5 1,81 7 2,6 2 0,8
358.- Intervencions úter i annexos per carcinoma in situ - - 6 1,79 2 0,72 2 0,7 8 3,3
359.- Inter. úter i annexes per carc. in situ i malalties no malignes s/cc 53 16,1 66 19,6 15 5,42 - - 37 15,1
360.- Intervencions de cèrvix, vagina i vulva 13 4,0 15 4,46 17 6,14 21 8,0 13 5,3
361.- Laparoscòpia i interrupció tubàricaincisional 22 6,7 15 4,46 12 4,33 15 5,7 20 8,2
362.- Interrupció tubàrica mitjançant endoscòpia 25 7,6 20 5,95 18 6,5 20 7,6 16 6,5
363.- Raspat, conització i per neoplàsia maligna - - 2 0,60 1 0,36 - - - -
364.- Raspament i conització, excepte per neoplàsia maligna 7 2,1 9 2,68 8 2,89 6 2,2 7 2,9
368.- Infeccions de l’aparell reproductor femení 5 1,5 14 4,17 7 2,53 7 2,6 1 0,4
369.- Trastorns menstruals i altres de l’aparell genital femení 13 4,0 18 5,36 4 1,44 8 3,0 12 4,9
467.- Altres factors que influeixin en l’estat de la salut 1 0,3 0 - - - 2 0,7 - -
468.- Intervenció no relacionada amb el diagnòstic principal - - 2 0,60 - - - - - -
814.- Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal sense complic. 1 0,3 0 - 6 2,17 - - - -
886.- Altres diagnòstics abans del part sense intervenció 22 6,7 0 - 30 10,8 15 5,7 16 6,5
999.- Altres codis 139 42,2 165 44,9 142 51,4 145 55,34 98 40,0
Total 329 100 336 100 277 100 262 100 245 100

Veure taula Dades assistencials UCSI període 2008 fins 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013 INCREMENT (+/-)
2012-2013
%
Ingressos 116 103 140 135 145 141 -4 2,7
Altes - - - 131 141 141 0 -
Estades dies (EM) 0,93 0,99 0,94 1 1 1 0 -
Estades altes - - - 133 147 155,5 8,5 5,8

Veure taula Distribució de les altes (UCSI) període 2010 fins 2013

GRUPS RELACIONATS DE DIAGNÒSTICS (GRD) 2010 % 2011 % 2011 % 2013 %
262.- Biòpsia de mama i excisions locals 6 4,6 7 5,34 10 7,0 13 9,2
270.- Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama 4 3,1 3 2,29 3 2,1 - -
359.- Int. úter i annexos per carc. in situ i malalties no malignes s/cc 15 11,5 21 16,03 11 7,8 18 12,8
360.- Intervencions de cèrvix, vagina i vulva 20 15,4 39 29,77 53 37,5 42 29,8
362.- Interrupció tubàrica mitjançant endoscòpia 5 3,8 6 4,58 3 2,1 5 3,5
363.- Raspat, conització i per neoplàsia maligna 1 0,8 - - 1 0,7 2 1,4
364.- Raspament i conització, excepte per neoplàsia maligna 66 50,8 31 23,66 28 19,9 46 32,6
369.- Trastorns menstruals i altres de l’aparell genital femení 5 3,8 5 3,82 10 7,0 3 2,1
573.- Intervencions no radicals, aparell reproductor femení 1 0,8 1 0,76 - - - -
394.- Altres intervencions 1 0,8 - - - - - -
467.- Altres factors que influeixin en l’estat de la salut 6 4,6 8 6,11 1 0,7 - -
999.-Altres codis - - 10 7,63 21 14,9 12 8,5
Total 130 100 131 100 141 100 141 100

Objectius 2014

Elaborar i adaptar guies clíniques i protocols assistencials
Elaborar guies clíniques adaptades a la infraestructura i als recursos humans i tècnics disponibles a l’HNSM, per a la seva revisió i aprovació posterior.

Participar en comissions de treball
Participar en la línia de treball de les comissions de treball amb un coordinador responsable per agilitzar i optimitzar les conclusions obtingudes i la transferència dels resultats als membres de l’EAEGO.

Recollir dades i seleccionar els indicadors assistencials i de qualitat
Recollir dades assistencials, amb el suport del sistema informàtic. Seleccionar els indicadors d’activitat desenvolupada de l’equip d’atenció especialitzada en Ginecologia i Obstetrícia en el període comprès gener–desembre 2013.

Realitzar formació continuada especialitzada
Realitzar formació continuada. Conscients de la importància que té en el desenvolupament professional i la millora de l’assistència als pacients, els components de l’EAEGO han realitzat estades i cursos de formació especialitzada en diferents hospitals universitaris estrangers i s’ha participat en diferents congressos i simpòsiums internacionals.

Pòsters i ponències presentades
Fomentar entre els membres de l’EAEGO la presentació de treballs acadèmics per al desenvolupament professional i científic.