Unitat de Cures Intensives

El perfil és d’una UCI general polivalent amb predomini de pacients amb patologia cardiovascular aguda i de l’aparell digestiu, especialment pacients en control postoperatori de patologia digestiva de causa tumoral i amb risc anestèsic ASA III o superior, i hemorràgies digestives.
S’ha atès un total de 325 pacients (+4,16%), amb un total de 1.545 estades; tot i que els ingressos van ser de 312 pacients, se'n va haver de traslladar 26 a d'altres centres per manca de disponibilitat de llits. A causa d'aquest problema de sobresaturació, especialment en temporada d’hivern, s’han obert 4 llits de semicrítics, cosa que ha permès donar resposta adequada a les demandes en temporada de més activitat. L’estada mitjana de l’any 2013 ha estat de 4,75 dies/pacient (l’any anterior havia estat de 5,43 dies/pacient). Aquest valor se situa dins els estàndards de qualitat acceptats en UCI polivalents amb tipologia i complexitat dels pacients que es poden atendre en un hospital comarcal.

La taxa d’ocupació mitjana ha estat del 71%. Com és habitual en els darrers anys, els mesos d’hivern la taxa d’ocupació ha estat superior al 80%.
El nombre de persones de sexe masculí ingressades al servei continua sent major que les de sexe femení: 210 homes davant 115 dones.
El nombre de pacients no residents a Andorra atesos ha estat de 51, xifra lleugerament superior a la de l’any anterior, que va ser de 41.
La taxa de mortalitat, 34 pacients (10,46%), es troba dins dels límits estàndards per la patologia atesa i el grau de complexitat.
A l’àrea de Medicina Intensiva - Traumatologia Hospitalització han ingressat 41 malalts, amb un total de 321,5 estades, una estada mitjana de 8,5 dies i una mortalitat de 0. Els diagnòstics principals han estat traumatisme cranioencefàlic i traumatisme toràcic.
Això no obstant, per la idiosincràsia de l’HNSM, hi ha un ingrés més elevat de malalts amb aguditzacions de patologies cròniques molt evolucionades amb alta mortalitat i la repatriació de malalts d’hospitals de nivell 3 amb patologia aguda complicada en fase irreversible.

Indicadors activitat assistencial

Veure taula d'indicadors activitat

  2013 2012 %
PACIENTS ATESOS 325 312 4,16
Trasllat per manca de llit 0 26 0
Ingressos 319 307 3,90
Altes 325 307 5,86
Estades produïdes 1.545 1.670 -7,48
Taxa ocupació 71 76 -6,88
Estada mitjana 5 5 -12,52
PACIENTS SEGONS RESIDÈNCIA
Residents a Andorra 274 265 3,39
Transeünts 51 42 21,42
TAXA DE MORTALITAT 10,46 12,05 -
PACIENTS SEGONS SEXE
Homes 210 184 14,13
Dones 115 123 -6,50

Veure gràfic de la distribució de pacients segons sexe 2013

Veure gràfic de la distribució de pacients segons diagnòstic