Farmàcia

Activitat

Veure taula activitat global

  2012 2013 DIF. %
Dispensacions 619.500 577.161 -42.339 -6,83
Pacient hospitalitzat 601.343 554.228 -47.115 -7,83
Pacient hospitalització no convencional 11.881 12.432 551 4,64
Extrahospitalari 6.276 10.501 4.225 67,32
Elaboració de fórmules 7.881 8.227 346 4,39
Fórmules no estèrils 753 765 12 1,59
Fórmules estèrils 1.276 1.678 402 31,50
Citostàtics 3.927 4.234 307 7,82
Nutrició parenteral 1.005 674 -331 -32,94
Nutrició enteral 920 876 -44 -4,78
Intervencions farmàcia clínica 16.767 15.083 -1.684 -10,04
Ajust, segons funció renal 443 543 100 22,57
Interaccions entre medicaments 6.226 4.955 -1.271 -20,41
Substitucions de medicaments 3.201 1.832 -1.369 -42,77
Miscel·lània 1.824 3.784 1.960 107,46
Risc teratogènia 138 150 12 8,70
Seguretat - Al·lèrgies medicamentoses 3.825 3.466 -359 -9,39
Medicaments sota protocol 1.110 353 -757 -68,20
Nre. de valoracions nutricionals 195 232 37 18,97
Farmacovigilància 276 225 -51 -18,48
Informació de medicaments 44.964 47.567 2.603 5,79
Resolució de consultes de farmacoteràpia 137 66 -71 -51,82
Comunicacions en línia d’administració de fàrmacs 44.592 47.046 2.454 5,50
Informes de medicaments 104 235 131 125,96
Informació al pacient d'alta i ambulatori 131 220 89 67,94

Veure taula dades globals de l'activitat expressades en urv 2013

DADES GLOBALS DE L’ACTIVITAT EXPRESSADES EN URV 2013 URV TOTAL TOTAL URV
1. ÀREA DE GESTIÓ
1.1. GESTIÓ CLÍNICA DE LA FARMACOTERÀPIA      
1.1.1. INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS      
1110 Consulta al CIM 51,03 66 3.367,98
1111 Informes en línia 0,50 47.046 23.523,00
1.1.2. ATENCIÓ FARMACEÙTICA      
1120 Informe a pacient a l’alta i ambulatori 14,18 220 3.119,60
1121 Seguiment farmacoterapèutic a pacient a l’alta, ambulatori i extern 21,26 2.712 57.657,12
1122 Atenció farmacèutica a pacient amb nutrició artificial 22,68 765 17.350,20
1123 Atenció farmacèutica a pacient oncològic 22,68 2.065 46.834,20
1124 Valoració nutricional 22,68 232 5.261,76
1125 Atenció al pacient ingressat / urg. 1,00 15.891 15.891,00
1.2. GESTIÓ D’ADQUISICIONS I CONSUMS, SISTEMA D’INFORMACIÓ      
1210 Informe sol·licitat per serveis clínics 70,88 235 16.656,80
2. ÀREA DE DISPENSACIÓ      
2100 Dispensació en dosis unitària 1,00 528.741 528.741,00
2110 Dispensació d’estupefaents, vacunes, hemoderivats 5,60 9.686 54.241,60
2120 Dispensació de medicaments en ús compassiu 21,77 188 4.092,76
2140 Dispensació a pacient extern 5,08 12.432 63.154,56
2150 Dispensació de mostres en investigació clínica 16,33 0 0,00
2170 Dispensació per estoc a unitat d’infermeria i procediments semiautomatitzats 1,06 50.710 53.752,60
2180 Revisió de RCP - SVP - SVA 80,47 392 31.544,24
3. ÀREA D’ELABORACIÓ      
3.1. FÓRMULES NO ESTÈRILS (MAGISTRALS I NORMALITZADES)      
3110 Fórmula de nova elaboració 255,17 0 0,00
3120 Fórmula successiva normalitzada 1,94 562 1.090,28
3121 Fórmula successiva magistral 10,00 205 2.050,00
3.2. FÓRMULES ESTÈRILS (MAGISTRALS I NORMALITZADES)      
3.2.1 FÓRMULES ESTÈRILS MAGISTRALS I NORMALITZADES      
3211 Fórmula magistral successiva 14,00 546 7.644,00
3214 Fórmula normalitzada successiva 5,00 1.091 5.455,00
3.2.2 NUTRICIÓ PARENTERAL / ARTIFICIAL      
3220 Nutrició elaborada protocol·litzada 22,67 1.377 31.216,59
3221 Nutrició elaborada individualitzada 30,30 147 4.454,10
3222 Nutrició elaborada per nounats 60,60 0 0,00
3.2.3 CITOTÒXICS      
3230 Citotòxic per perfusió o altra preparació 15,00 4.234 63.510,00
5. ÀREA DE TOXICOLOGIA      
5.1.FARMACOVIGILÀNCIA      
5120 Informe toxicològic (farmacovigilància) 28,35 175 4.961,25
5122 Targeta groga 56,70 50 2.835,00
6. ÀREA D’INVESTIGACIÓ      
6100 Assaig clínic nou 198,75 5 993,75
6110 Seguiment d’assaig clínic 51,03 1 51,03
6200 Publicacions presentades 500,00 1 500,00
    679.775 1.049.949,42

Activitat assistencial

El Servei de Farmàcia manté el perfil d’activitat que es va iniciar l’any 2012:

Veure gràfic Elaboració de fòrmules

Activitat de farmàcia clínica

L’activitat de farmàcia clínica orientada a la seguretat del pacient i a l'eficiència del tractament farmacològic és un actiu en creixement constant.
La implementació de la prescripció electrònica assistida (PEA) ha suposat incorporar dins dels actes mèdics de prescripció de medicaments elements de seguretat en el procés natural del medicament, cosa que ha evitat que el farmacèutic hagi de fer intervencions directes. Aquest fet desitjable es manifesta en reducció d'intervencions.
L’activitat de Farmàcia, mesurada en URV, indica una situació de lleuger increment del 3,5% (2013 = 1.049.994,42 i 2012 = 1.014.201,50 ).
L’activitat de Farmàcia Clínica està desglossada en quatre apartats:

Veure gràfic Intervencions farmàcia clínica

Qualitat asistencial i millores organitzatives