Seguretat i salut laboral

Seguiment dels accidents laborals del personal del SAAS

S’entén per accident laboral tota lesió corporal que es produeix per un fet violent i exterior sobrevingut en ocasió o per conseqüència del treball que es realitza. Es considera accident laboral, també, l’accident que es produeix en el recorregut d’anar o de tornar entre el domicili i el lloc de treball.
En tot accident laboral notificat, s’ha intentat esbrinar les causes que l’havien provocat amb l’objectiu de poder prendre les mesures preventives escaients en cada cas.

Veure taules Evolució dels accidents laborals del SAAS (2009-2013)

EVOLUCIÓ 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents laborals 87 72 82 72 70
  2012 2013 DIF. %
En el lloc de treball 62 59 3 -4,84
In itinere 10 11 1 10
Accidents laborals 72 70 -2 -2,7

Durant l’any 2013 s’han produït 70 accidents laborals a tot el SAAS, 11 dels quals han estat in itinere, que representen un 15,71% del total d’accidents. Cal destacar que del total d’accidents, 21 han cursat baixa laboral i han generat un total de 848 dies d’atur de treball.

Veure taula accidents laborals segons categoria laboral

CATEGORIA LABORAL 2012 2013 %
Infermeres / llevadores 4,09% 2,94% 0,34
Auxiliars 2,43% 1,85% -0,20
Tècnics 0,25% 0,76% -0,75
Metges 1,5% 0,54% 0,63
Administratius 0,5% 0,87% -
Altres 0,38% 0,65% -0,87
TOTAL 9,15% 7,61% -1,54

Distribució dels accidents de treball segons unitat organitzativa

Veure taula distribució dels accidents segons unitat organitzativa

ENTITAT 2012 2013 DIF. %
Hospital Nostra Senyora de Meritxell 55 60 10 9,09
Sociosanitari El Cedre 7 3 -4 -57,14
Xarxa d’atenció primària 10 7 -3 -30
TOTAL 72 70 -2 -2,77

Veure taula Causes

CAUSES 2012 2013 DIF. %
Exposicions accidentals 31 23 -8 -26
Caiguda persona mateix nivell 15 21 6 40
Cops contra objectes immòbils 2 2 0 -
Cops elements mòbils 6 3 -3 -50
Lesions per esforç (sobreesforços) 9 15 6 66
Agressions 5 0 -5 -100
Accidents de trànsit 3 1 -2 -66
Talls cops objectes/ eines 1 1 0 -
Caiguda objecte per desplom 0 1 1 100
Ingesta substàncies nocives - 1 1 100
Projecció fragments, partícules - 1 1 100
Atropament entre objectes 0 1 1 100
TOTAL 72 70 -2 -2,77

La classificació d’accidents de treball respon a les recomanacions de registre en seguretat laboral, agrupats en factors de risc per tal d’avaluar els aspectes de seguretat en les condicions materials del SAAS.

Conclusions

El nombre d’accidents laborals representa un 7,6% de la plantilla real, que el 31 de desembre de 2013 era de 917 persones. L’any 2012 va ser d’un 9,2% de la plantilla. Per tant, podem dir que el nombre d’accidents de treball ha disminuït un 1,6% en relació amb el darrer any.
Les causes més freqüents segueixen sent les exposicions accidentals amb sang i líquids orgànics, que representen un 32,85 % (23) del total. S’aprecia un augment en les caigudes al mateix nivell d'un 30% (21), i un augment respecte de l’any anterior de les lesions per esforç.
Els accidents in itinere segueixen igual respecte al darrer any. La majoria han estat causats per relliscades i caigudes a la via pública per la climatologia (terra moll o gelat).

Seguiment de les exposicions accidentals amb sang i líquids orgànics

Un dels riscos professionals de més importància per al personal sanitari és el de les exposicions accidentals amb sang o líquids orgànics produïdes per agulles i/o altres objectes punxants o tallants en què hi ha presència de sang o fluids corporals.

Veure taula comparativa exposicions accidentals

  2012 2013 DIF. %
Exposicions accidentals 31 23 -8 -25
Exposicions accidentals declarades 26 21* -5 -19,2

* De les 2 exposicions no declarades, 1 correspon al col·lectiu d'infermeria i 1 al mèdic. Aquests no han seguit el protocol establert i no s'ha realitzat la declaració al servei de RH

Veure taula Distribució de les exposicions als diferents serveis

SERVEI 2012 2013 DIF. %
B. Quirúrgic 9 3 -6 -66
H. Dia 1 1 0 0
Medicina interna 2 3 1 50
Urgències 7 1 -6 -85.7
Cirurgia general 1 2 1 -50
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1 1 0 100
Maternitat 0 0 0 0
Radiologia 1 0 -1 -100
Laboratori 0 2 2 100
UCI 3 2 -1 -33
Pediatria 0 0 0 0
Diàlisi 1 1 0 -100
Centres d'Atenció Primària 6 4 -2 -66
CS Cedre 3 1 -2 -66
Consultes Externes 0 2 2 100
TOTAL 31 23 -8 -25,8

Conclusions

El nombre total d’exposicions accidentals ha disminuït respecte al darrer any un 25,8% i les causes d’exposició una vegada més han estat molt diverses; la majoria d’accidents podien haver estat evitats, ja que han ocorregut en recollir material punxant i tallant en finalitzar una tècnica o procediment, i dos casos han estat en encaputxar l’agulla. De totes les exposicions accidentals, hi ha hagut seguiment en cinc casos.
Dues de les exposicions accidentals han requerit prevenció amb la vacunació d’hepatitis B.

Subvenció en concepte de salut laboral del personal del SAAS

Veure taula Evolució 2009-2013

CONCEPTE 2009 2010 2011 2012 2013
Subvencions malaltia 84.060 € 98.344 € 105.746 € 96.311 € 87.726 €
Protocols clínics 228 € 179 € 652 € 297 € 150 €

Veure gràfic Evolució subvenció en concepte de salut 2009-2013

Veure taula Comparatiu 2012-2013

CONCEPTE 2012 2013 DIF. %
Subvencions malaltia 96.311 € 87.726 € -8.585 € -8,91
Protocols clínics 297 € 150 € -147 € -49,5

Subvencions malaltia

En aquest apartat s’inclouen totes les despeses de complement de subvenció de la CASS, generades en concepte d’hospitalització (10%) i de proves diagnòstiques i complementàries (25%), a què tenen dret tots els treballadors assalariats del SAAS i també els facultatius en exercici liberal a l’Hospital.

Protocols clínics

Inclouen les despeses generades per l’aplicació de protocols clínics aprovats dins el SAAS (subvenció del 100%).
Aquests protocols són:

Vacunació per la grip estacional del personal del SAAS

La temporada 2013-2014 la vacunació per la grip entre el personal sanitari del SAAS ha seguit la mateixa tendència respecte dels darrers anys.
S’han comptabilitzat les vacunes administrades a tot el personal del SAAS (HNSM, xarxa d’atenció primària i CS EC).

Dades vacunació grip estacional

Veure taula Grups de risc

GRUPS DE RISC 2009 2010 2011 2012 2013
Metges / facultatius 29 20 21 20 21
Infermeres / llevadores 70 39 36 39 44
Aux. infermeria 29 9 6 10 14
T. familiar 2 1 1 - 1
Altres treballadors sanitaris i sociosanitaris 97 56 45 41 34
TOTAL 227 125 109 110 114

Veure gràfic Evolució grip estacional

Veure taula Per centres del SAAS

PER CENTRES DEL SAAS HNSM XAP CSSEC
Metges / facultatius 21 - -
Infermeres / llevadores 24 20 -
Aux. infermeria 11 - 3
T. familiar - 1 -
Altres treballadors sanitaris i sociosanitaris: 26 4 4
TOTAL 82 25 7

Tot i les recomanacions de la vacunació per la grip estacional als professionals sanitaris, els índexs de vacunació són del 12,45% en relació amb la plantilla total del SAAS.