Activitat assistencial

Valoració del pacient diabètic

Es realitza una valoració als malalts hospitalitzats que pateixen diabetis, per la infermera de referència en aquesta patologia, orientada a iniciar, reforçar i/o donar continuïtat a l’educació del pacient.
L’educació terapèutica va dirigida a pacients amb:

Veure taula Pacients ingressats visitats segons tipus de patologia

TIPUS 2012 2013 DIF. %
Diabetis mellitus tipus 1 7 12 5 71,42
Diabetis mellitus tipus 2 44 49 5 11,36
Diabetis descompensades 0 0 0 -
Diabetis pregestacional 1 0 -1 -100
TOTAL PACIENTS VISITATS 52 61 9 17,3

Tant l’any 2012 com el 2013 no hi ha hagut cap visita a pacients per diabetis descompensada.

Veure taula Pacients ingressats visitats segons tipus d'informació/educació

TIPUS 2012 2013 DIF. %
Debut diabètic 13 15 2 15,38
Mal control metabòlic 9 9 0 -
Insulinització / Aprenentatge en autocontrol 20 10 -10 -50
Manca de coneixements 10 27 17 170
TOTAL PACIENTS VISITATS 52 61 9 17,3
TOTAL VISITES REALITZADES 130 150 20 15,38

Unitat de cures pal·liatives

Durant l’any 2013 s’ha inclòs en el programa un total 81 pacients nous. S’ha realitzat també el seguiment de 28 pacients ja inclosos durant l’any 2012. Dels 109 pacients seguits, n’han mort 82 durant l’any 2013.
Quant a consultes externes, tots els pacients visitats presentaven malalties oncològiques. El nombre total de visites realitzades ha estat de 78, 12 de les quals han estat primeres visites (15,38%) i 66 segones visites (84,62%).
El telèfon d’accés directe a la unitat ha atès 77 trucades. El motiu de consulta més freqüent ha estat per consulta de control de símptomes (53,24%) i per tractament han significat el 19,48%. D’aquestes trucades, tres han motivat ingrés hospitalari.

Veure taula activitat programa: Unitat de cures pal·liatives

  2011 2013 %
Total pacients 112 109 -2,68
Total trucades 85 77 -9,41
   -Trucades dirigides a infermeria 62 66 6,45
   -Trucades dirigides als metges 23 11 -52,17
Visites a Consultes Externes 55 78 41,82

Estudi del son

Des de l’any 2004 a l'Hospital s’estan realitzant estudis d’apnees del son, polisomnografies (PSG). Aquests estudis s’efectuen de manera ambulatòria a la 4a planta.
Un cop finalitzada la prova, la infermera de referència fa les codificacions de les poligrafies respiratòries i de les poligrafies amb CPAP i les passa als pneumòlegs per a la seva valoració i informe final.
Des del 2012 s’està realitzant una mitjana de 8 proves a la setmana; les proves realitzades aquest any 2013 han augmentat un 36,42%.
Aquest any 2013 ha variat el pes de les diferents proves amb l’augment de les poligrafies amb CPAP i les polisomnografies, que han fet créixer els resultats tot i que hi ha hagut una disminució de la resta.

Veure taula activitat segons tipus de prova

TIPUS PROVA 2012 2013 DIF. %
Poligrafies respiratòria 108 87 - 21 -19,44
Poligrafies amb CPAP 32 91 59 184,37
Poligrafia respiratòria + CPAP 11 10 -1 -9,1
Polisomnografia 120 175 55 45,83
Polisomnografia + CPAP 5 - -5 -
TLM 2 2 0 0
VMNI 2 17 15 750
TOTAL 280 382 102 36,42

Aquest any es continuen fent altres tècniques per valorar els trastorns del son.

Consultes externes d'infermeria

Consulta prequirúrgica

El setembre del 2012 s’inicia el projecte i l’activitat de la consulta d’infermeria prequirúrgica, per tal de donar continuïtat a l’atenció dels pacients després de la visita a l’anestesista. La valoració i l’educació del pacient prequirúrgic permet la seva preparació física i psicològica i facilita l’ingrés dels pacients a les unitats d’hospitalització. A més, millora el procés de qualitat i seguretat, ja que es realitzen una sèrie de comprovacions sistemàtiques sobre proves complementàries, dia de la cirurgia, dia d’ingrés, premedicació, requeriments especials del pacient, etc.
Dins d’aquesta consulta, durant el 2012 i 2013 s’ha assumit també, per part de la infermera estomaterapeuta, l’atenció dels pacients ostomitzats. Aquests pacients provenien derivats d’hospitalització, de centres de salut o a demanda seva. Hem aconseguit donar continuïtat a l’atenció d’aquests pacients millorant la qualitat assistencial i disminuint el nombre de consultes al Servei de Cirurgia per pacients ambulatoris.
D’altra banda, també dins de la consulta prequirúrgica, s’han realitzat valoracions, cures i seguiment de ferides cròniques, a demanda dels metges tractants.
La progressió en l’atenció als pacients de diferents especialitats quirúrgiques ha permès visitar preoperatoris amb ingrés, UCSI, endoscòpia i actualment també parteres.

Veure taula Comparativa del seguiment de pacients visitats

TIPUS 3r QUADRIMESTRE 2012* 2013 % 2013
Preoperatoris 449 1.545 90,35
Cures ostomies 27 86 5,03
Cures ferides 14 79 4,62
TOTAL 490 1710 100

*L'activitat de l'any 2012 només contempla els darrers 4 mesos.

Consulta d’infermeria d’al·lergologia

Al llarg del 2013 s’ha realitzat un total de 1.831 visites i s’han fet 4.199 testos.
L’activitat que més destaca és l'educació sanitària (38,27% del total) i el test més realizat és el Prick, amb un 26,67% de l’activitat.
Cal destacar l’increment dels inicis d'immunoteràpia, que és el 16,34% de l’activitat però que respecte a l'any anterior ha crescut un 95,44%.

Veure taula Comparativa de l'activitat 2012-2013

VISITES
  2012 2013 %
TOTAL 1.312 1.831 39,55
PROVES / TESTS
TOTAL 3.218 4.199 30,48

Veure gràfic Total de visites segons tipus

Veure taula Tipus d'activitat realitzada

PROVA / TEST 2012 2013 % DIF. %
Prick 1.098 1.120 26,67 22 2
Espirometria 216 131 3,12 -85 -39,35
Broncodiladada 154 157 3,74 3 1,95
Educació 963 1.607 38,27 644 66,87
Inici immunoteràpia 351 686 16,34 335 95,44
Proves epicutànies 135 116 2,76 -19 -14,07
Intradèrmica 46 28 0,67 -18 -39,13
Provocacions 120 202 4,81 82 68,33
Prick-Prick 77 136 3,24 59 76,62
Peak-flow 42 2 0,05 -40 -95,24
Dessensibilització 16 14 0,33 -2 -12,50
TOTAL 3.218 4.199 100 981 30,48

Consulta d’infermeria de diabetologia

La unitat de diabetis va iniciar l'activitat l’agost del 2010. Es visiten pacients adults i infants, de forma ambulatòria.

Veure taula Pacients visitats a consultes externes segons tipus de patologia diabètica

MOTIUS VISITA 2012 2013 DIF. %
Diabetis mellitus tipus 1 37 37 0 -
Diabetis mellitus tipus 2 53 57 4 7,54
Diabetis gestacional 4 9 5 125
Diabetis pregestacional 3 3 0 -
Total pacients visitats 97 106 9 9,27
Total de visites realitzades 376 453 77 20,47

Continuen augmentant els usuaris visitats a la consulta d’infermeria de diabetis referents al 2012. A partir del mes d’abril es comença a realitzar la monitorització contínua de glucosa (MCG), que s’ha fet a un total de 13 pacients, tots amb diagnòstic de diabetis tipus 1, distribuïts en 5 infants fins als 16 anys, 6 adults i 2 pacients amb diabetis tipus 1 pregestacional.
Al juny s’han visitat 3 pacients portadors d’un sistema d’infusió contínua d’insulina (ISCI), a 2 dels quals s'està subministrant el material fungible des de la unitat de diabetis.
Aquest any hem començat a portar un seguiment dels pacients visitats per valorar l'evolució de l’hemoglobina glicosilada (HbA1c). Per l'escàs nombre de dades, no es valorarà fins al 2014.

Consulta d’infermeria a la Unitat de Conductes Addictives (UCA)

La infermera en aquesta consulta fa el seguiment (controls analítics, etc.) de tots els pacients amb conductes addictives i administra la medicació indicada pel metge tractant.
En el programa Metadona és la responsable de la preparació de les dosis per administrar als pacients del programa que acudeixen a la unitat, els pacients ingressats al Centre Penitenciari.

Veure taula serveis dispensats als pacients visitats a l'UCA

SERVEIS 2012 2013 DIF. %
Dispensacions de metadona 2.304 2.184 -120 -5,2
Controls d’orina 1.157 1.452 295 25,5
Dispensacions de medicació 5.438 5.257 -181 -3,32
Extraccions sanguínies 45 39 -6 -13,33
Dispensacions d’interdictor oral i medicació               3.046 3.002 -44 -1,44
TOTAL 11.990 11.934 -56 -0,46

L'activitat a la consulta d'infermeria de l'UCA ha patit una disminució, a excepció dels controls d'orina. Cal destacar que la disminució tant en la dispensació de metadona com de medicació durant el 2013 és deguda a la sortida de pacients del programa Metadona per alta terapèutica i a la disminució del nombre de pacients que van a la consulta a prendre la medicació.

Consulta d’infermeria de Salut Mental

Infermeria realiza el seguiment dels pacients amb trastorns alimentaris i altres patologies, que els són derivats pel psiquiatre tractant.

Veure taula visites de seguiment

VISITES 2012 % 2013 % DIF. %
Primeres visites 3 2,9 1 1,60 -2 -66,6
Segones visites 99 97,1 62 98,40 -37 -37,37
TOTAL 102 100 63 100 -39 -38,23

L’activitat a la consulta d’infermeria ha disminuït respecte de l’any anterior. Destaca el 37,7% de disminució de les segones visites, mentre que en les primeres visites, tot i el 66% menys de visites, podem dir que la tendència en aquest aspecte és similar, ja que el nombre de primeres visites entre l’any 2012 i 2013 és de 2 pacients.

Consulta d’infermeria d’Oncologia

En aquesta consulta la infermera realitza la valoració d’infermeria i el seguiment dels pacients en tractament oncòlogic, i coordina i gestiona la tramitació de les diferents peticions analitiques i de medicació.
Dóna suport per via telefònica als pacients que ho necessiten.

Veure taula activitat

VISITES 2012 2013 % DIF. %
Primeres visites 132 85 6,58 -47 -35,60
Visites successives 1.076 1.039 80,48 -37 -3,44
Visites a pacients ingressats 280 167 12,94 -113 -40,35
TOTAL 1.488 1291 100 -197 -13,24
TRUCADES TELEFÒNIQUES 2012 2013 % DIF. %
   - Símptomes 62 78 16,1 16 25,8
   - Gestió de tractament 319 407 83,9 88 27,58
TOTAL 381 485 100 104 27,3

S’ha visitat un total de 243 pacients diferents a la consulta d’Oncologia.

Electroencefalogrames

Durant aquest 2013 s’ha atès 204 usuaris i s’han programat 229 proves ambulatòries i 28 proves a pacients ingressats.
S’han realitzat 176 proves ambulatòries (86,27%). En 8 ocasions l’usuari no s’ha presentat el dia pactat, 12 proves s’han suspès a petició de l’usuari o per error en la demanda de la prova, i 33 proves s’han reprogramat.
Les 28 proves (13,73%) realitzades a 26 pacients ingressats representen un augment del 17,39%. Aquestes proves són demandes realitzades des dels serveis de Medicina Interna i UCI.

Veure gràfic Nombre de proves segons origen

Veure taula Tipus d'estudi

TIPUS D'ESTUDI REALITZATS 2012 2013 DIF. %
EEG infants 19 13 -6 -31,58
EEG adults 137 172 35 25,55
EEG amb deprivació de son - infants 14 3 -11 -78,57%
EEG amb deprivació de son - adults 8 16 8 100,00%
TOTAL 236 204 -32 -13,56%

En global, programats i hospitalitzats, s’han realitzat 16 proves en infants menors de 14 anys i 188 en adults a partir de 14 anys, on no existeixen diferències significatives en els percentatges pel que fa a franges d’edat. De totes les proves realitzades, un 57,92% són dones (117) i un 42,08% són homes (85).
L’activitat s’ha reduït un 13,56% causada per una disminució en la demanda de proves a infants menors de 14 anys, ja que les proves a adults han augmentat un 29,65%.
Pel que fa al motiu de demanda, prop d’un 80% segueixen sent demandes que responen a controls d’epilèpsia o estudis de patologia neurològica relacionada.
No varien els temps d’espera des de la demanda de la prova fins a la seva realització, que segueix sent d’1 a 4 dies en proves urgents o en pacients ingressats, i de 7 a 15 dies en proves programades segons disponibilitat d’agenda.
Durant aquest any 2013, s’ha realitzat formació tècnica a dos auxiliars d’infermeria per tal de disposar de més professionals preparats en la realització dels diferents tipus d’EEG que es realitzen a l'HNSM.

Hemodiàlisi

Durant el gener les infermeres del servei han fet formació a hospitalització en l'ECI i al mateix temps reciclatge en el funcionament i organització d'una planta.
L'activitat ha disminuït tant en el nombre de sessions com el nombre de pacients, a causa de pacients que han estat trasplantats i que alguns han esdevingut èxitus.

Veure taula activitat

  2013 2012 DIF. %
Sessions HMD 4.296 4.945 -649 -13,1
Pacients 30 35 -4 -12

Aquest any s’han format 3 infermeres en hemodiàlisi, per cobrir les baixes per malaltia i maternals del 2013 i en previsió del 2014.

Activitat dels portalliteres

En total s’han realitzat 40.946 serveis. Segons el nombre d’activitats realitzades per servei demandant, destaca el 46,65% de Radiologia seguit de BQ, amb un 16,83%, molt a prop de Rehabilitació i Hospitalització, amb un 15,28% i un 14,23% respectivament.
Alguns serveis amb un nombre menor de demandes necessiten més temps de dedicació com és el cas de Bloc Quirúrgic, en què amb un 16,83% del total de trasllats s’inverteix un 23,15% de temps de dedicació. Al contrari passa amb el servei que genera més activitat, Radiologia, que té un 46,65% del total de trasllats i s’hi inverteix un 37,69% del temps total.
Aquest fet és determinat per la naturalesa del tipus d’activitat que demanen. Els serveis tenen una mitjana en temps de realització al voltant dels 10 minuts.

Veure gràfic d'activitat segons servei

Les demandes destinades a Urgències, BO/BQ i Hospitalització tenen una mitjana per sobre dels 9 minuts, i la resta per sota. Aquest fet explica la tendència pel que fa a la relació entre serveis totals i dedicació.
L’activitat més destacada és la del trasllat o l’acompanyament de l’usuari, que representa un 81,32% del total dels serveis realitzats, amb una dedicació del 77,62%, seguint la lògica tendència ver anys anteriors.
El 18,68% restant es distribueix en un 7,42% d’ingressos, 4,19% de distribució de medicació, un 4,53% en suport als diferents serveis i el 2,54% restant es distribueix entre la resta d’activitats.
En la distribució horària de l’activitat podem observar diferents etapes, seguint la tendència semblant dels anys anteriors:

Veure gràfic Activitat per franja horària