Arxiu d'històries clíniques

Activitat

Respecte de l’activitat de l’Arxiu d’HC, s’observa un continuat i generalitzat descens de l’activitat, com a conseqüència de l’ús de la història clínica electrònica (HCE). Seria desitjable, això no obstant, avançar en una disminució més radical en la creació de dossiers nous.

D'altra banda les tasques de manteniment de l’actiu per conservar l’esponjament també disminueix per la transició cap a la HCE.

Dins de les tasques de manteniment del passiu, augmenta la destrucció de dossiers, com a conseqüència de la millora organitzativa del personal de l’Arxiu.

Els dossiers de nova creació només es redueixen un 2,07%.

Veure Quadre d'activitat corresponent a l'any 2013 versus l'any 2012

ACTIVITAT 2012 2013 DIF. %
Dossiers PRESTATS 103.092 100.924 -2.168 -2,10
Dossiers RECUPERATS 102.393 100.105 -2.288 -2,23
Dossiers CREATS 3.337 3.268 -69 -2,07
Èxitus DECLARATS pel RC (1) 267 177 -90 -33,71
Dossiers DESTRUÏTS (2) 78 105 27 34,62
Dossiers FUSIONATS 406 239 -167 -41,13
Dossiers PASSIVITZATS 3.366 2.987 -379 -11,26
Dossiers REACTIVATS 2.549 2.232 -317 -12,44
DOCUMENTS FORA DE DOSSIER per arxivar (3) 14.637 13.962 -675 -4,61
TOTALS 230.125 223.999 -6.126 -2,66

(1) Èxitus DECLARATS pel RC: es tracta d'aquells casos d'èxitus comunicats a l'Arxiu des del Registre Civil d'Andorra i es comprova que si tenen historial clínic a l'Arxiu del CHA, aquests historials es registren com a passius, a efectes d'activitat i d'ubicació. Les dades inclouen també els èxitus declarats a l'Hospital.

(2) Es tracta de dossiers sense cap moviment assistencial, com a mínim, durant els darrers 10 anys i sense documents rellevants al seu interior per a una hipotètica continuïtat assistencial. Es conserva indefinidament el número d'HC i les dades administratives informatitzades.

(3) DOCUMENTS FORA DE DOSSIER: són aquells documents que arriben a l'Arxiu fora del seu dossier corresponent, que es registren i s'arxiven a la seva HC corresponent.

Veure Gràfic general d’activitat del Servei d’Arxius

Qualitat del servei

Veure taula Indicadors de qualitat i millores

INDICADORS DE QUALITAT 2012 2013 DIF. %
Moviments/persona/dia 273 257 -16 -5,86
Documents fora de dossiers per arxivar 14.637 13.962 -675 -4,61
Morositat (4) 825 1.012 187 22,67
Dossiers extraviats a l'arxiu (5) - 0 - -

Disminueix gairebé un 6% el nombre de moviments de dossiers per persona i dia, relacionat en part per la disminució de l'activitat pròpia de l'Arxiu.

(4) MOROSITAT: dossiers no retornats a l'Arxiu dins del termini establert. Aquest ítem només fa referència a les HC reclamades, no als dies de morositat.
El nombre d'HC, seguint els mateixos criteris de detecció i reclamació, ha augmentat un 22,67% respecte de l'any 2012.

(5) S'ha incorporat un nou indicador de qualitat del servei: Dossiers extraviats a l'Arxiu. S'inscriu com a dossier extraviat a l'interior de les dependències de l'Arxiu quan, un cop detectada la pèrdua, s'ha buscat durant cinc dies laborals i per part de les quatre persones de l'Arxiu sense èxit.

Millores