Laboratori clínic

Activitat

L’activitat del Laboratori Clínic l’any 2013 s’ha mantingut idèntica, en nombre de peticions, a l’any 2012. Això no obstant, el nombre de proves ha disminuït lleugerament (-1,1%) seguint la tendència de l’any passat de menys proves per analítica. Taula 1
El comportament de l’activitat no és igual en tots els orígens: s’incrementa a ambulatori (+4% en peticions) i urgències, i disminueix a hospitalització (-5,5%) i centres de salut (-3.6%).
La relació proves/estades hospitalàries ha estat de 2,60 el 2013 (2,56 el 2012, i 2,87 el 2011) i confirma la tendència a realitzar menys proves a hospitalització.
L’activitat procedent del Servei d’Urgències s’ha incrementat un +0,8% en analítiques i un +3,2% en proves. L’activitat derivada d’aquest servei és molt fluctuant i depèn de la complexitat de la patologia atesa; malgrat això, és un origen en creixement continuat, com es pot veure al gràfic 4.
L’activitat procedent del Centre Sociosanitari El Cedre és pràcticament testimonial.

Veure Taula activitat segons orígen

ACTIVITAT PER ORIGEN CONCEPTE 2013 2012 DIFERÈNCIA (abs.) DIFERÈNCIA (%) % / TOTAL 2013 % / TOTAL 2012 PROVES / ANALÍTICA 2013 PROVES / ANALÍTICA 2012
Ambulatori Analítiques 30.706 29.534 1.172 4,0% 37,6% 36,1% 9,6 9,7
Proves 293.371 287.415 5.956 2,1% 45,3% 43,9%
Centres de salut Analítiques 16.352 16.956 -604 -3,6% 20,0% 20,7% 4,5 5,0
Proves 73.579 84.979 -11.400 -13,4% 11,4% 13,0%
Hospitalització Analítiques 14.696 15.549 -853 -5,5% 18,0% 19,0% 6,6 6,7
Proves 96.977 104.618 -7.641 -7,3% 15,0% 16,0%
Urgències Analítiques 19.553 19.399 154 0,8% 23,9% 23,7% 9,2 9,0
Proves 180.647 174.977 5.670 3,2% 27,9% 26,7%
Sociosanitari Analítiques 314 311 3 1,0% 0,4% 0,4% 6,6 6,9
Proves 2.062 2.137 -75 -3,5% 0,3% 0,3%
Labs Clients Peticions 150 0 150 - 0,2% 0,0% 1,8 -
Proves 274 0 274 - 0,0% 0,0%
TOTAL Analítiques 81.771 81.749 22 0,0% - - 7,9 8,0
Proves 646.910 654.126 -7.216 -1,1% - -

La distribució de les peticions analítiques segons l’origen de la mostra es pot veure en el gràfic següent:

Veure Gràfic Distribució de l'activitat analítica per orígen

En la taxa anual mitjana de peticions analítiques, que mostra la tendència sense la variabilitat estacional, s’observa que l’activitat és estable, amb un increment a final d’any.

Veure Gràfic Taxa anual mitjana de peticions analítiques

En canvi, en el gràfic següent, que mostra la taxa anual mitjana de les proves, s’observa la continuació del descens d’activitat durant el primer semestre de 2013, que s’estabilitza i comença a remuntar el segon semestre.

Veure Gràfic Taxa anual mitjana de proves

El detall per origen d’aquestes tendències (en proves) es pot veure en el següent gràfic.

Veure Gràfic Detall per origen

Banc de sang

La transfusió d’hematies ha baixat moderadament respecte del 2012. Això no és significatiu atès que la transfusió de components sanguinis (concentrats d’hematies, plasma i concentrats plaquetars) té una gran variabilitat depenent dels casos particulars en què aquests recursos terapèutics estan indicats.

Veure Taula Transfusió d'hematies

PRODUCTES TRANSFOSOS 2013 2012 DIF. %
Concentrats d'hematies 1.011 1.128 -117 -10%
Plasma fresc congelat 77 128 -51 -40%
Plaquetes 84 76 8 11%
TOTAL 1.172 1.332 -160 -12%

Qualitat assistencial

Veure Taula Resum dels indicadors de qualitat assistencial

LABORATORI CLÍNIC - INDICADORS QUALITAT
CODI PROCÉS CONCEPTE PER MONITORITZAR INDICADOR LÍMIT OBJECTIU 2013 2012
IL 1 Fase preanalítica Logística de mostres IL 1 - % enviaments afectats per incidència de transport 3,0% 1,23% 2,92%
IL 2 Fase preanalítica Documentació IL 2 - % peticions amb errors de complimentació i/o registre de proves 0,50% 0,24% 0,27%
IL 3 Fase preanalítica Documentació IL 3 - % peticions amb incidències d'identificació principal (NHC/nom/DataNaix/Sexe) / total peticions 0,10% 0,03% 0,03%
IL 4 Fase preanalítica Obtenció de mostra IL 4 - % peticions amb incidències d'obtenció de mostra que impedeixen fer alguna determinació (registres LabIso) 0,10% 0,06% 0,04%
IL 5 Fase preanalítica Obtenció de mostra IL 5 - % peticions amb comentari d'incidència de mostra que impedeixen fer alguna determinació (MM, MC, MH,Minco,Minsu) (registres Omega). 1,00% 0,64% 0,60%
IL 6 Fase preanalítica Recepció IL 6 - % peticions amb incidències greu de recepció de mostra origen extern (registres LabIso). 0,10% 0,04% 0,05%
IL 7 Fase preanalítica Recepció IL 7 - % peticions amb incidències de recepció de mostra o petició intralaboratori (extraviaments…) (registres LabIso). 0,01% 0,00% 0,01%
IL 8 Fase analítica Fiabilitat de resultats IL 8 - % resultats Bioquímica/Immuno revisables / total resultats enviats QCE Bioquímica/Immuno 20,0% 2,15% 1,80%
IL 9 Fase analítica Fiabilitat de resultats IL 9 - % resultats Hematologia/BS revisables / total resultats enviats QCE Hematologia/BS 20,0% 2,81% 4,46%
IL 10 Fase analítica Fiabilitat de resultats IL 10 - % resultats Microbiologia revisables / total resultats enviats QCE Microbiologia 20,0% 0,53% 0,46%
IL 11 Fase Analítica Fiabilitat de resultats IL 11 - % errors fase analítica o postanalítica / total determinacions
(inclou: inc. procediment analític, validació tècnica, validació Mèdica)
Registres LabIso
0,050% 0,00% 0,03%
IL 15 Banc de sang Incident / accident transfusional IL 15 - % incident sense efecte (quasi incident) / productes transfosos 1,00% 0,19% 0,00%
IL 16 Banc de sang Incident / accident transfusional IL 16-% reacció adversa / productes transfosos 5,0% 0,12% 0,20%
IL 17 Banc de sang Incident / accident transfusional IL 17-n incidències en l'administració de components sanguinis 0,000% 0,18% 0,00%
IL 28 Fase preanalítica Hemocultius contaminats IL 28-n hemocultius contaminats / total hemocultius 3,0% 3,9% -
IL 29 Fase analítica Cultius BK contaminats IL 29-n BK contaminats / total BK 5,0% 12,3% -

Millores organitzatives