Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Activitat

Àrea d’hospitalització

L’activitat global pel que fa a l’hospitalització ha disminuït un 4% en relació amb el 2012. S’ha passat de 1.398 a 1.341 altes. Els pacients d’UCSI han estat 369 i el total d’altes registrades és de 1.710.

Els ingressos procedents del Servei d’Urgències han passat de 670 a 599, que suposen una disminució de l'11%.

Els tractaments quirúrgics a l’Hospital de Dia per cirurgia sense ingrés es manté pràcticament com l’any passat: 377 vs 369.

L’estada mitjana de les altes s’ha seguit reduint: ha passat de 5,25 dies el 2012 a 4,43 dies el 2013.

Intervencions quirúrgiques

El 2013 l’equip de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) ha fet un total de 1.459 intervencions quirúrgiques.

Veure taula Total intervencions 2013

TIPUS HOSPITALITZACIÓ UCSI TOTAL
Diferida 69 - 69
Programada 640 369 1.009
Urgent 381 - 381
TOTAL 1.090 369 1.459

L’any 2012 es van fer 1.576 intervencions. Per tant el 2013 s'ha disminuït l’activitat un 7,42%.

Veure taula comparativa intervencions 2012 - 2013

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES COT 2012 2013 DIF. %
Diferida 95 69 -26 -27,37
Programada 662 640 -22 -3,32
Urgent 442 381 -61 -13,80
UCSI 377 369 -8 -2,12
TOTAL 1576 1459 -117 -7,42

Del total d’intervencions practicades al bloc quirúrgic, l’equip de COT ha realitzat el 29,74% de totes les intervencions diferides, el 31,16% de la cirurgia programada i el 42,05% de la cirurgia urgent.

Veure taula % Total intervencions

TIPUS TOTAL COT %
Diferida 232 69 29,74
Programada 3.238 1.009 31,16
Urgent 906 381 42,05
TOTAL 4.376 1.459 33,34

Consulta externa

S’ha produït una davallada en l’activitat de consultes externes. S'ha passat de 15.371 visites el 2012 a 13.168 visites realitzades el 2013.

Qualitat assistencial

Hospitalització

L’estada mitjana dels pacients ingressats segueix disminuint, en passar de 5,25 dies a 4,43, tendència habitual els darrers anys.

Urgències

Es mantenen les estades de formació de tres setmanes amb l’equip de COT dels nous metges que s’incorporen al Servei d’Urgències. Aquesta activitat millora sensiblement la qualitat assistencial prestada a Urgències i el treball en equip entre els metges del Servei d’Urgències i els metges de l’equip de COT.

Cirurgia sense ingrés (UCSI)

L’activitat quirúrgica sense ingrés ha estat pràcticament la mateixa que l’any anterior.