Anestesiologia i reanimació

Activitat

S’ha estabilitzat la tendència al descens de l’any anterior i aquest any 2013 s’han fet 42 actes anestèsics més que el 2012.

Veure taula activitat per tipus d’anestèsia

ÀREA QUIRÚRGICA 2012 2013 DIF. %
A. generals 1.639 1.650 11 -0,30
A. raquídies 1.239 1.206 -33 -2,7
Sedacions 377 341 -36 -9,5
A. locoregionals 1.008 1.120 112 11,1
Altres 59 47 -12 -20,3
TOTAL 4.322 4.364 42 0,97

Veure gràfic activitat per tipus d’anestèsia

Tipus d’anestèsies fetes al bloc quirúrgic (BQ)

El tipus d’anestèsies realitzades al BQ és pràcticament idèntic al de l’any anterior.

Veure taula distribució segons tipus intevenció

  2012 2013 %
Programades 3.121 3.240 3,8
Diferides 196 232 18,4
Urgents 1.029 906 -12
Suspeses 16 15 -6,3

S’observa un lleuger increment de la cirurgia programada, però ha disminuït la cirurgia urgent. S’han suspès gairebé les mateixes intervencions i han augmentat les urgències diferides.

Veure gràfic distribució segons tipus intevenció

Com a indicadors de qualitat, cal remarcar que el nombre de reintervencions ha baixat un 30,43%, ja que hem passat de 23 durant el 2012 a 16 el 2013. S’ha produït un èxitus al BQ l’any 2013.

Tipus d’anestèsies fetes al bloc obstètric (BO)

S’observa una disminució del nombre de parts que han rebut anestèsia d'un 12,28%, alhora que el nombre total de parts ha anat disminuïnt els darrers anys. El motiu principal d’aquest descens, com en el cas de la disminució de la cirurgia, es correspon amb una disminució del nombre d’habitants del país.

Veure taula tipus d’anestèsies realitzades al bloc obstètric

BLOC OBSTÈTRIC 2012 2013 %
A. raquídia 166 153 -7,8
A. peridural 337 337 0
A. local 106 44 -58,5
A. general 18 16 -11,1
Altres 26 30 0.03
TOTAL 653 580 -12,28

Veure gràfic tipus d’anestèsies realitzades al bloc obstètric

Com a indicadors de qualitat en l’àrea obstètrica podem valorar:

Tipus d’anestèsies fetes a hospital de dia (HD)

Tot i que s’han realitzat 3.379 endoscòpies durant l’any 2013 (3.268 l’any 2012), una petita part (193 el 2012 i 229 el 2011) s’han fet sense participació de l'anestesiòleg.
El 2012 es va veure un lleuger descens en el nombre d’exploracions endoscòpiques respecte de l’any anterior però aquest any han tornat a augmentar.
Hi ha tractaments del dolor que s’han realitzat al bloc quirúrgic per qüestions d’organització o disponibilitat i que no consten en aquestes estadístiques. En el moment actual disposem d’una tarda mensual al BQ per realitzar aquells tractaments que necessiten algun utillatge especial (radiologia, ecògraf…).

Veure taula activitat realitzada a Hospital de Dia

HOSPITAL DE DIA 2012 2013 %
Endoscòpies digestives 3.268 3.379 3,39
Tractaments dolor 380 359 -5,52
Biòpsies prostàtiques 64 55 -14,06

Veure gràfic activitat realitzada a Hospital de Dia

Tipus d’anestèsies fetes a consultes externes

A les consultes realitzades en consultoris s’han afegit les visites de la unitat de dolor, que s’han fet a la Unitat de Dolor Crònic de l’HD. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que hi ha anestesiòlegs que realitzen la consulta preanestèsica fora de l’Hospital i que no podem comptabilitzar.

Veure taula activitat Consultes Externes

CONSULTES EXTERNES 2012 2013 DIF. %
Visites realitzades 5.005 4.932 -73 -1,32

Veure gràfic activitat Consultes Externes

Millores de la qualitat assistencial

Indicadors de qualitat assistencial

Objectius 2014

Objectiu 1. Informatització de la història clínica d’Anestesiologia i Reanimació.
Sembla que la història clínica informatitzada en Anestesiologia i Reanimació està molt més pròxima. Informàtica ja disposa de les dades que considerem que han de figurar a la història. Les ordres mèdiques postanestèsiques es fan de manera informatitzada.

Objectiu 2. Desenvolupament de la cirurgia sense ingrés.
S’ha col·laborat en la realització i la posada en funcionament del protocol de dita cirurgia. Tanmateix s’està treballant en el desenvolupament de la CMA (cirurgia major ambulatòria).

Objectiu 3. Potenciació de la cirurgia en ingrés en el dia.
S’ha col·laborat facilitant l’ingrés en el dia per als pacients que seran intervinguts en el dia. Fins i tot els pacients que seran intervinguts durant el matí ingressen a l’Hospital el mateix dia.

Objectiu 4. Acreditació de l’Hospital.
S’està treballant en l'elaboració d’uns protocols normalitzats de treball per a l’acreditació de l’Hospital així com en els altres requeriments que necessitem per aconseguir-la.

Objectiu 5. Potenciació de la unitat de dolor crònic.
Estem incrementant el nombre de tècniques de tractament del dolor crònic que fins a l’actualitat no s’havien dut a terme a l'Hospital. Estem en contacte amb grans hospitals per tractar pacients amb dolor que no podem tractar al nostre centre. Així, hem enviat pacients a l’Hospital General de Catalunya i a l’Hospital de Bellvitge.

Objectiu 6: Hospital sense dolor.
Després d’implantar unes pautes de tractament del dolor agut postoperatori, estem fent un registre del dolor que pateix el pacient que ha estat intervingut, amb la col·laboració del personal d’infermeria El registre de la intensitat del dolor s’està registrant com la cinquena constant per valorar. Per això es reflecteix l’EVA a la gràfica d’infermeria i se'n fa un seguiment i registre. La valoració del dolor en el postoperatori ja està considerat en molts hospitals com una constant.

Objectiu 7. Determinació i seguiment dels indicadors de qualitat.
Els indicadors de qualitat que tenim al nostre servei actualment i que es poden homologar a qualsevol hospital de la més alta classificació són els següents: