Inici / El SAAS / Qui som?

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària

El SAAS es va crear l'any 1986, com una entitat parapública, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia financera que assumeix la gestió i l'administració de tots els recursos públics-humans, materials i financers-dedicats a l'atenció sanitària.

Objectius fonamentals del SAAS:

  • Promoure la utilització més eficient de tots els recursos disponibles per al millorament del nivell de salut de la població del Principat d'Andorra.
  • Complir la prestació dels serveis sanitaris, de caire individual o col·lectiu, per a tota la població que resideix o transita en el Principat d'Andorra, en la forma i condicions que legalment s'estableixin per a cada cas.
  • Establir l'organització adequada per a facilitar una atenció sanitària que inclogui els aspectes preventius, curatius i rehabilitadors, d'una forma coordinada entre els diferents nivells assistencials
  • Integrar tots els recursos sanitaris d’utilització publica en un únic òrgan administratiu i funcional. 
  • Garantir la qualitat de la prestació sanitària i el control de la despesa. 

 (Llei de 23 de desembre de 1986, per la que s'aprova la creació del SAAS)