Inici / Termes i Condicions d'ús

Termes i Condicions d'ús

El Ministeri de Salut del Principat d’Andorra (d’ara endavant, “el Ministeri”), domiciliat a l’Avinguda Príncep Benlloch, 30, 3r pis, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), és responsable de l’aplicació mòbil “Salut Andorra” (d’ara endavant “l’App”) i ha encarregat el seu desenvolupament, operació i manteniment al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (d’ara endavant, “el SAAS”). L’App respon d’una banda al principi bàsic d’autonomia de l’usuari del sistema sanitari que es concreta en centrar l’atenció en ell i en donar-li tota la informació que li ha de facilitar prendre les seves pròpies decisions en un món que és cada vegada més digital i instantani, i d’altra banda a l’actual necessitat d’oferir un nou mitjà d’accés a la història clínica d'acord amb el que estableix l’article 43 de la Llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica. El SAAS sol·licita als usuaris de l’App que llegeixin atentament aquest document, així com l’establert en la política de privadesa de l’App pel que fa a la descàrrega i l’ús de l’App (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”).

En accedir a l’App, l’usuari declara haver llegit i entès l’establert en aquests Termes i Condicions, accepta complir-los sense reserves, i consent quedar vinculat pels mateixos de manera idèntica, amb caràcter general, que si els hagués acceptat per escrit.

Per a qualsevol dubte en relació amb la instal·lació i l’ús de l’App i/o dels serveis que aquesta ofereix, el SAAS posa a la seva disposició el correu electrònic de contacte suportappsalut@saas.ad i el número de telèfon de contacte +376 871217.

 

La finalitat de l’App és proporcionar a l’usuari del sistema sanitari un servei d’accés electrònic per a visualitzar, i eventualment descarregar en el seu dispositiu, parts de la seva història clínica compartida i qualsevol altra informació de caràcter mèdic que obri en poder del Ministeri (d’ara endavant, “els Serveis”) i que no hagi estat vetada per fer referència a terceres persones.

Els Serveis inclouran inicialment l’accés electrònic a les cites mèdiques de l’usuari, al seu certificat d’estat de salut en relació amb la Covid-19 (popularment anomenat “certificat de vacunació”), i a altres informacions relacionades amb la seva història clínica que s’aniran ampliant de manera progressiva.

Per poder fer ús de l’App, l’usuari (d’ara endavant, conjuntament “l’Usuari” a títol individual, o “els Usuaris” en plural) s’haurà de descarregar l’App en un dispositiu mòbil, comptar amb un certificat electrònic de persona física en vigor que hagi expedit el Govern d’Andorra i comptar amb l’edat o el consentiment que li permetin adherir-se a aquests Termes i Condicions tal com està definit en l’apartat “Adhesió als Termes i Condicions”.

En descarregar-se l’App i gaudir dels Serveis que aquesta ofereix, l’Usuari es compromet, a títol enunciatiu i no limitatiu, al següent:

 1. Fer ús de l’App i utilitzar els Serveis que aquesta ofereix d’acord amb els Termes i Condicions, així com d’acord amb l’establert per la llei, la moral, l’ordre públic, la bona fe i els bons costums.
 2. No contravenir els drets de propietat, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i altres drets i/o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic del SAAS, dels seus proveïdors i/o d’altres tercers.
 3. No desviar ni intentar desviar cap funcionalitat de l’App ni dels Serveis que aquesta ofereix dels seus usos normals tal com es defineixen en els Termes i Condicions.
 4. No difondre cap dada, informació i/o altre contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal de l’App i/o dels Serveis que aquesta ofereix, o interrompre i/o disminuir el flux normal de comunicacions.

Així, en general, els Usuaris han d’utilitzar l’App i els Serveis que aquesta ofereix adequadament, i no han de fer-ho per executar activitats il·legals que, entre d’altres, constitueixin un delicte, atemptin contra drets d’altres persones físiques o jurídiques, o infringeixin de qualsevol altra manera qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

Per poder adherir-se als Termes i Condicions és condició necessària que l’Usuari tingui 16 o més anys i disposi de la capacitat legal necessària per a vincular-se amb el SAAS mitjançant aquests Termes i Condicions, que manifesta entendre i accepta en la seva totalitat.

No ens pot facilitar dades personals d'altres persones tret que sigui el seu responsable legal i la llei l’autoritzi a accedir a les seves dades de salut en el seu nom. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers assumeix la responsabilitat d'informar a aquests tercers, prèviament a utilitzar l’App en el seu nom, sobre totes les disposicions previstes en aquests Termes i Condicions, i es fa responsable de la licitud d'aquestes dades personals i de transmetre els drets que dits tercers tenen sobre les seves dades personals.

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d'un menor d'edat o d'una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho s'obliga a comptar amb l'autorització de tots els titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, resta prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal de tercers i que utilitzi l’App en el seu nom.

Excepcionalment, en compliment de l’article 26 de la llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica, els menors de 16 anys es podran adherir a una següent versió de l’App i fer ús dels Serveis que aquesta ofereix quan:

 • Hagin demostrat al SAAS que compten amb el consentiment dels titulars de la seva pàtria potestat o de la seva tutela legal, havent escoltat aquests en tot cas el seu parer segons el seu grau de comprensió de la situació, o, en cas de divergència entre els titulars de la pàtria potestat o de la tutela legal del menor, comptin amb el consentiment d’un professional autoritzat legalment per decidir segons el parer del qual, al seu criteri, sigui més beneficiós per a la salut del menor, i
 • L’App este tècnicament preparada per considerar aquestes excepcions.

Pel que fa a aquests menors de 16 anys, cal que els seus pares o tutors legals, o en el seu cas el professional que dóna el consentiment, es facin responsables dels aspectes que s’indiquen en aquests Termes i Condicions, i especialment de l’eventual cessió de dades a tercers, incloent-hi la seva possible publicació a Internet. En el cas que un potencial Usuari no estigui d’acord amb qualsevol qüestió establerta en els Termes i Condicions, aquest no haurà de descarregar-se l’App, i si la qüestió en desacord surt amb posterioritat a la descàrrega, haurà de deixar de fer ús d’ella i esborrar-la dels seus dispositius.

El SAAS es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a l’App i als Serveis que aquesta ofereix, als Usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat del SAAS és sense dret a cap indemnització per danys i perjudicis per part dels Usuaris i sense perjudici de les eventuals accions legals que el SAAS o el Ministeri puguin iniciar en contra d’aquests.

Per la seva banda, els Usuaris poden deixar d’utilitzar l’App i els Serveis que aquesta ofereix quan així ho desitgin i per qualsevol raó, mitjançant la desinstal·lació de l’App dels seus dispositius mòbils.

5.1 Responsabilitat dels Usuaris

Addicionalment als compromisos descrits en l’apartat “Ús de l’App”, els Usuaris es comprometen a utilitzar l’App i els Serveis que aquesta ofereix sota la seva sencera i única responsabilitat.

Tots els dispositius i sistemes operatius, entre altres mitjans tecnològics, que els Usuaris utilitzin per a accedir a l’App i els Serveis que aquesta ofereix, són la seva exclusiva responsabilitat. Per tant, és responsabilitat dels Usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir els seus propis dispositius, sistemes operatius i similars de, entre d’altres, la contaminació per eventuals programaris maliciosos.

Igualment, tots els fitxers que un Usuari es descarregui en el seu dispositiu mitjançant l’App són la seva exclusiva responsabilitat, i no poden ser modificats per cap concepte si pot haver-hi cap mena de dubte que el fitxer així modificat no ha estat proporcionat pel Ministeri o el SAAS, o ha estat descarregat sense modificar mitjançant l’App. Per tant, és responsabilitat dels Usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per assegurar la disponibilitat dels fitxers que es descarreguen quan els necessitin i per protegir-los durant la seva transmissió i/o en tant estén en els seus propis dispositius de, entre d’altres, l’accés no autoritzat (incloent-hi entre les possibles causes la pèrdua o robatori del dispositiu) i de possibles manipulacions per part de tercers del propi dispositiu, o del mitjà de transmissió (entenent per manipulació qualsevol modificació del contingut del fitxer, intencionada o no, que suposi la pèrdua de la seva integritat).

Les operacions que es realitzin des de l’App una vegada aquesta ha obert una sessió amb la plataforma del SAAS on es troba la informació que mostra l’App (és a dir, des que el Govern d’Andorra valida la identitat de l’Usuari fins que es tanca l’App o la sessió es tanca per la inactivitat de l’Usuari durant el temps que hi ha programat a l’App com a mesura de seguretat) s'entendran executades per aquest, per la qual cosa, en general, no podran ser revocades.

És responsabilitat de l’Usuari no cedir a tercers el seu dispositiu quan aquest manté l’App oberta i la sessió està activa. Igualment, en cas de pèrdua del dispositiu en el qual l'Usuari estigui, o pugui sospitar que estigui, oberta una sessió de l’App l’Usuari és responsable de notificar immediatament al SAAS la dita pèrdua a través dels mitjans de comunicació indicats al començament d’aquest document, per tal que el SAAS pugui forçar la desvinculació de l’App amb la història clínica de l’Usuari en tots els dispositius que es trobin vinculats en el moment en el qual el SAAS doni curs a la sol·licitud de l’Usuari, i eliminar així el risc que tercers puguin mantenir oberta la sessió indefinidament i accedir així als Serveis en el seu nom (suplantant la seva identitat).

 

5.2 Responsabilitat del SAAS

El SAAS és responsable de denegar l’accés a les dades personals que conté la història clínica de l’usuari quan aquestes fan referència a terceres persones i es consideri que la seva comunicació implica un risc per a aquestes.

El SAAS no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de:

 • La indisponibilitat de l’App i/o els Serveis que aquesta ofereix per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.
 • Els programes informàtics, programaris maliciosos o altres elements que siguin al dispositiu de l’Usuari i, per tant, s’escapin del seu control.
 • La informació, dades i/o altres continguts que es mostrin mitjançant l’App i hagin estat facilitats al SAAS per tercers. En aquest sentit, l’Usuari reconeix i accepta que el SAAS no és responsable de la manca de qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de la informació, i disponibilitat dins el termini i en la forma escaient, de les dades i/o altres continguts facilitats al SAAS per tercers (per exemple, els laboratoris que realitzen les proves d’antígens, PCRs o TMAs) amb la garantia exclusiva d’aquests tercers proveïdors.
 • Les pèrdues d’informació motivades per la sostracció, pèrdua o avaria del dispositiu de l’Usuari que s’utilitzi per accedir a l’App.
 • Les infraccions i/o els incompliments que hagi comès l’Usuari, amb caràcter extern a l’App. La gestió d'aquestes infraccions i/o incompliments es du a terme de conformitat amb el previst en la normativa aplicable segons l’Administració Pública de què es tracti, i/o amb el previst en els termes i condicions establerts pels proveïdors de serveis de què es tracti. Consegüentment, el SAAS no es fa responsable, ni tindrà competències, en la reclamació de possibles sancions i/o altres responsabilitats associades a les esmentades infraccions i/o incompliments.

Així mateix, el SAAS pot incloure enllaços, directoris o fins i tot eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a llocs web (d’ara endavant, conjuntament “Llocs Enllaçats” i individualment “Lloc Enllaçat”), com ara llocs web de tercers proveïdors d’informació. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés als Llocs Enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera al SAAS de qualsevol responsabilitat sobre, entre d’altres, eventuals vulneracions de drets o posicions jurídiques de tercers, la disponibilitat tècnica dels Llocs Enllaçats, la qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de la informació, dades i altres continguts facilitats en aquests. Al respecte, si l’Usuari considera que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, i/o que ofereix informació i/o Productes sense les suficients garanties, pot comunicar-ho al SAAS perquè aquest pugui valorar i analitzar el supòsit de què es tracti, sense que cap d’aquestes comunicacions comporti per al SAAS l’obligació de retirar el dit enllaç.

El SAAS pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a l’App i a algú o tots els Serveis que aquesta ofereix, en cas que aquest no pugui o simplement no vulgui seguir explotant l’App o donant algun dels Serveis; en aquests casos, l’accés dels Usuaris a l’App o al dit Servei es cancel·larà de manera immediata sense que aquests puguin requerir cap tipus de responsabilitat al SAAS. Així mateix, el SAAS es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als Usuaris, de modificar qualsevol dada, informació o altre contingut accessible mitjançant l’App per actualitzar-ho o corregir errors o inexactituds, així com d’actualitzar l’App i dur a termes tasques relatives al manteniment d’aquesta.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació aplicable, en cas que, malgrat l’anterior limitació de responsabilitat, el SAAS fos eventualment considerat responsable per danys i perjudicis, la responsabilitat del SAAS es limitarà a danys i perjudicis certs, reals i concrets.

En casos de força major, el SAAS no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment dels Termes i Condicions. Les causes de força major inclouen, entre d’altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable del SAAS, dels eventuals tercers proveïdors de Serveis i/o dels Usuaris, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les aturades generals o sectorials que afectin a l’entrega dels Serveis, tancaments patronals, incendis o robatoris a les instal·lacions del SAAS i/o dels tercers proveïdors que afectin als Serveis, desordres polítics, econòmics, situacions d’emergència sanitària, epidèmies i pandèmies, o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat de respectar els Termes i Condicions.

En tot cas, el SAAS no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels Usuaris.

 

5.3 Responsabilitat de tercers

L’informem que l’App no recull ni tracta directament el seu certificat electrònic de persona física, sinó que en el moment que vostè desitja utilitzar els Serveis obrirà una finestra en el seu dispositiu perquè sigui el mateix Govern d’Andorra qui s’encarregui de proveir a l’App la seva identitat, aprofitant el corresponent servei de confiança electrònica que opera el mateix Govern d’Andorra. En relació amb el tractament del certificat electrònic de persona física, cal dir que el Govern d’Andorra té un doble rol: per una banda actua com encarregat de proporcionar a l’App la identitat dels seus Usuaris, i d’altra actua com a responsable del procés d’autenticació dels certificats, en tant que operador qualificat d’un servei de confiança electrònica. El Ministeri no és responsable de les condicions l’ús i la política de privacitat que aquest (o, en el futur, qualsevol altre) operador de confiança electrònica pugui tenir, o dels canvis que puguin produir-se en les dites condicions o política de privacitat, i invita a l’Usuari que les consulti en el lloc web del mateix proveïdor del servei d’autenticació del certificat.

Els tercers que proporcionen serveis a l’App, com són per exemple el proveïdor del servei de confiança electrònica esmentat en l’anterior paràgraf o els laboratoris que realitzen les PCRs o TMAs, són els únics responsables de la disponibilitat i el correcte funcionament dels seus sistemes i dels seus serveis, així com de la utilització que l’Usuari pugui fer dels seus sistemes segons els seus propis termes i condicions.

 

L’Usuari accepta que el SAAS pugui cedir o transferir de qualsevol forma tots o part dels seus drets i obligacions en relació amb l’operació i/o el manteniment de l’App, inclosos els seus drets i obligacions enfront dels Usuaris, a qualsevol entitat susceptible de poder dur a terme aquesta operació i/o aquest manteniment.

En tal cas, el cessionari substituirà al SAAS i aquest últim quedarà alliberada de totes les seves obligacions amb l’Usuari a partir de la data de la cessió; així, l’Usuari accepta que, en cas de produir-se aquest supòsit, el cessionari es convertirà en el seu proveïdor de l’App i/o dels Serveis a comptar des de la referida data.

7.1 Definició del terme “continguts

Quan en els Termes i Condicions es fa referència a “continguts”, es fa referència a tots els continguts que conformen l’App i els Serveis que aquesta ofereix, entesos com tals, entre d’altres, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació de l’App, així com els signes distintius, els textos, les imatges i vídeos, les dades, les bases de dades i altres continguts que es mostrin mitjançant l’App.

 

7.2 Drets i posicions jurídiques sobre continguts facilitats pel SAAS

Els continguts publicats i facilitats pel SAAS, inclosa l’App, són objecte de drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic quina titularitat pertany al SAAS o a tercers que li han concedit les llicències o autoritzacions corresponents. Així, la descàrrega de l’App o l’ús dels Serveis que aquesta ofereix, no confereixen als Usuaris cap titularitat ni dret d’ús amb relació als continguts esmentats (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), llevat que el SAAS o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti ho autoritzin, ja sigui indicant-ho en aquests Termes i Condicions o permetent-ho expressament en relació amb continguts específics o mitjançant el previ atorgament de llicències o autoritzacions formalitzades per escrit.

En conseqüència, el SAAS es reserva la facultat d’utilitzar marques d’aigua, dispositius tecnològics i/o altres mitjans que permetin el rastreig i/o el seguiment en línia dels usos no autoritzats dels dits continguts. I, en qualsevol cas, el SAAS es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que infringeixin els citats drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

En cas que qualsevol Usuari consideri que algun dels indicats continguts vulnera drets o posicions jurídiques propis i/o de tercers, ho pot notificar al SAAS mitjançant l’adreça de correu electrònic de contacte indicada al començament d’aquest document, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

 

7.3 Llicència d’ús

El SAAS atorga als Usuaris una llicència gratuïta, no exclusiva, personal i intransferible per a utilitzar l’App i els Serveis que aquesta ofereix, així com la informació, les dades i altres continguts que s’hi contenen, a títol estrictament personal, de conformitat amb aquests Termes i Condicions, i en particular, de conformitat amb la finalitat de l’App i dels Serveis que aquesta ofereix (d’ara endavant, “la Llicència”).

Qualsevol altra explotació o ús de l’App o dels Serveis que aquesta ofereix, i/o de la informació, les dades o altres continguts que s’hi contenen, queden explícitament exclosos de l’abast de la Llicència i només es poden dur a terme un cop obtinguda la prèvia autorització per escrit del SAAS i/o de l’eventual tercer titular dels drets i/o de les posicions jurídiques que s’escaiguin.

La durada de la Llicència la determina el SAAS, tot disposant de la facultat de revocar-la en qualsevol moment. En aquest sentit, el SAAS pot, temporalment o definitivament, interrompre l’accés a l’App, i per tant als Serveis oferts en aquesta, en cas que aquesta no pugui o no vulgui seguir explotant l’App, sense que sigui necessari que existeixi un motiu específic a l’efecte; en aquests casos, l’accés dels Usuaris a l’App es cancel·larà de manera immediata sense que aquests puguin requerir cap mena de responsabilitat al SAAS.

El SAAS es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions.

Per tant, sense perjudici que el SAAS pugui informar d’aquests canvis als Usuaris per, entre d’altres, notificacions mitjançant l’App i/o correu electrònic, aquesta recomana als Usuaris que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

Si alguna disposició inclosa en els Termes i Condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de les disposicions romandran en vigor, sense que quedin afectades per la dita declaració de nul·litat.

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els Usuaris se sotmeten a la jurisdicció de l’ordre civil andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un Usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Darrera actualització: 28 de juny del 2021