Inici / el saas/ CEA

Comitè Ètica Assistencial (CEA)

Què és el Comitè d'Ètica Assistencial?:

El Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) del SAAS és un comitè consultiu i interdisciplinari que té com a finalitat l'anàlisi i assessorament en conflictes ètics que es produeixen en aquesta institució. Les seves decisions o recomanacions no tindran caràcter vinculant per aquells que realitzin la consulta, tret dels casos en què així s'establís per previsió legal.

L'objectiu últim del CEA és col·laborar en la millora de la qualitat assistencial.

Comitè d'Ètica Assistencial

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcions del Comitè d'Ètica Assistencial:

  • Assessorar èticament en decisions puntuals sorgides en el context assistencial dels serveis del SAAS, o bé puguin formular-se també des de serveis assistencials externs al SAAS, a instància dels professionals, usuaris o de qualsevol membre del CEA si s'escau.
  • Formular orientacions i assessorar en l'elaboració de protocols comuns d'actuació que plantegin dilemes ètics.
  • Promoure la formació en matèria d'ètica, des de la teoria i la pràctica, al personal del SAAS.

Com m'adreço al CEA?:

El pacient, familiar o representant d’un pacient que vulgui sol·licitar una consulta de caràcter ètic, la pot adreçar  al Servei d'Atenció a l'Usuari a través del correu electrònic a ausuari@saas.ad, des d'on es canalitzarà al CEA.

En el cas que qui faci la demanda formi part del personal del SAAS, disposa del formulari a la intranet i ha d' adreçar-lo al CEA a través del correu electrònic comiteetica@saas.ad.

Tota consulta al CEA es manté sota estrictes criteris de confidencialitat i secret professional en relació a les dades a ell confiades per les deliberacions ètiques.

 

Enllaç d’interès: llei 20/2017 de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica compartida