INICI > Presentació
L'any 2009 el Consell Directiu del SAAS va aprovar el Pla Estratègic 2009-2011. L'any 2010 ha presentat una conjuntura socioeconòmica molt difícil i ha calgut treballar sense pressupost aprovat. Aquesta situació ha implicat dificultats de gestió, tant en l'àrea de funcionament com en la d'inversions, per a les quals ha calgut aprovar crèdits extraordinaris. Tot i aquests contratemps el SAAS ha endegat i executat durant l'any 2010 un conjunt d'actuacions orientades a assolir els objectius de gestió previstos. Destaquem a continuació les línies d'acció específiques més rellevants que s'han llançat, consolidat o assolit durant l'any 2010 en acord amb els cinc grans indicadors d'orientació estratègica en què s'estructura el Pla Estratègic.

En l'àmbit de la motivació i la implicació dels professionals s'ha començat el procediment per revisar les descripcions dels llocs de treball, alhora que han entrat en funcionament els requisits necessaris per a l'acompliment del nivell A del Pla de Carrera i s'han creat les comissions de valoració. El Servei de Salut Laboral ha iniciat la seva activitat per garantir la protecció de la salut dels col·laboradors del SAAS.

Pel que respecta a la millora de la qualitat i l'eficiència, a principis del 2010 s'ha iniciat el procés per acreditar l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'acord amb el Model d'Acreditació de Centres d'Atenció Hospitalària Aguda de Catalunya. En el marc de l'adequació de les estructures, el mes de maig van finalitzar les obres d'ampliació de les instal·lacions del Laboratori Clínic, necessàries per continuar amb la certificació ISO de les seves activitats, i es van dur a terme obres de reforma i millora de les instal·lacions de la cuina de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en compliment de la normativa aplicable. Emmarcat en l'objectiu de potenciar les comissions, s'ha constituït el Comitè d'Ètica Assistencial del SAAS per participar en l'anàlisi i l'assessorament en els conflictes ètics.

Dins del terreny de la integralitat i continuïtat assistencial destaca l'assoliment de la certificació ISO9001:2008 del sistema de gestió de qualitat del Centre SocioSanitari El Cedre. En línea amb l'objectiu d'establir aliances estratègiques, s'ha formalitzat un conveni marc de col·laboració en matèria assistencial amb la Fundació Althaia de Manresa per atendre pacients amb patologia al·lèrgica.

En el camp del desenvolupament de les TIC, s'ha llançat la prova pilot de l'estació de treball mèdic i s'ha posat en funcionament l'estació clínica d'infermeria (ECI), fet molt destacable perquè ha generat un canvi en els processos assistencials.

Per complir l'objectiu de potenciació de la docència i la recerca, el SAAS ha continuat fomentant la formació dels seus professionals en el marc de la signatura de convenis de formació, tant amb institucions del Principat d''Andorra com dels països veïns.

En el marc del Pla Estratègic Salut el SAAS i el Ministeri de Salut i Benestar han signat el contracte d'objectius i mitjans (COM), per tal d'adequar les activitats del SAAS amb les necessitats de la població, per consolidar uns nivells de qualitat elevats i per garantir l'eficiència de funcionament.

En el moment en què us presentem aquesta memòria d'activitats de l'exercici 2010 és palès que l'entorn sanitari, social i econòmic del país ha canviat de manera radical. Les dificultats potencials han esdevingut reals i ara cal que tots aportem la nostra contribució per redreçar la situació actual. Per això no podem acabar sense agrair molt especialment la tasca duta a terme pels professionals del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària que, amb el seu esforç, dedicació i compromís, fan possible dia rere dia que la implantació del Pla Estratègic 2009-2011 esdevingui una realitat i que millori la qualitat de l'assistència sanitària al nostre país.

Cristina Rodríguez Galan
Presidenta del Consell Directiu
Josep M. Pla Maronda
Director General