Inici / Drets i deures dels pacients

Drets i deures dels pacients

Tota persona que faci ús de l’Hospital té dret a:

 • Rebre un tracte digne, personalitzat i respectuós sense discriminació d’edat, sexe, raça, ideologia, religió o condició sòcio-econòmica.
 • Ser atès amb agilitat i correcció.
 • Elegir el metge i que aquest mantingui el secret sobre la seva malaltia.
 • Ser tractat amb respecte, dignitat i preservant sempre la intimitat personal.
 • Tenir accés a una informació comprensible, suficient i continuada sobre la seva malaltia.
 • Que les seves dades personals siguin tractades amb els mitjans adequats per garantir-ne la seva seguretat i confidencialitat.
 • Optar per abandonar l’Hospital, fins i tot en contra de l’opinió del metge, sempre que motius de seguretat o salut pública no ho desaconsellin.
 • Demanar assistència espiritual i religiosa.
 • Disposar d’un informe escrit quan se’l doni d'alta d’hospitalització o quan surti del Servei d’Urgències.
 • Presentar suggeriments o reclamacions.

Tota persona que faci ús de l’Hospital té el deure de:

 • Col·laborar amb l’equip assistencial facilitant una informació completa i fidedigna.
 • Col·laborar en el compliment de la normativa de l'Hospital i respectar les instal·lacions.
 • Signar un document d'alta voluntària en cas de marxar de l'Hospital sense l'alta mèdica, en el qual s'eximirà a l'Hospital, a partir d'aquell moment, de tota responsabilitat.